ΥΠΟΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη και εκπροσώπου αναδόχου Εταιρείας, σύμβαση προϋπολογισμού 37.200 Ευρώ (με ΦΠΑ), για «Σύνταξη Σχεδίου Αστική Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) Δήμου Μουζακίου». 

Οι παρεμβάσεις για την υλοποίηση του Σ.Α.Π. χαρακτηρίζονται ως σημειακές και δεν απαιτούν αλλαγή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής παρέμβασης. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ - ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ Σ.Α.Π.

Σκοποί του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας μεταξύ άλλων είναι:

α) Να προσδιορίσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κατευθυντήριων γραμμών που θα συνδυάζει τον χωροταξικό – πολεοδομικό – αστικό σχεδιασμό και τον περιβαλλοντικό σχεδιασμό

β) Να καθιερώσει ένα πλαίσιο σχεδιασμού με βάση το οποίο οποιαδήποτε επέμβαση στον αστικό χώρο να έχει την κατεύθυνση της αναζωογόνησης, της ανάπλασης, της προώθησης όλων των φιλικών μέσων μετακίνησης και της διευκόλυνσης των ευάλωτων χρηστών, της προώθησης του βιοκλιματικού σχεδιασμού τόσο του δημόσιου χώρου όσο και του κτιριακού αποθέματος.

γ) Να αποτελέσει ένα εργαλείο χάραξης πολιτικής, υποστήριξης και λήψης αποφάσεων, προωθώντας το σχεδιασμό επενδύσεων και την προετοιμασία έργων, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λύσεων και επιλογών για την προσβασιμότητα στα ζητήματα  αρμοδιότητας του Δήμου.

Οι Στόχοι του παρόντας Σχεδίου διακρίνονται σε Γενικούς και Ειδικούς, ως ακολούθως:

Γενικοί στόχοι:

          Να παρέχει ολοκληρωμένη στρατηγική στο θέμα της προσβασιμότητας (οριζόντιος χαρακτήρας).

          Να εξασφαλίσει την επίτευξη των εύλογων προσαρμογών με όρους ασφάλειας, τεχνικής διαχειρισιμότητας και οικονομικής εφικτότητας.

          Να ορίσει αρμοδιότητες και διαδικασίες ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση του.

          Να προτείνει κοινά πρότυπα και προδιαγραφές.

          Να δημιουργήσει μηχανισμούς ένταξης των ραγδαία αναπτυσσόμενων νέων τεχνολογιών.

          Να ορίσει μέτρα και δράσεις για την δικτύωση, την επικοινωνία  - ενημέρωση και την σχετική εκπαίδευση επί θεμάτων προσβασιμότητας.

Ειδικοί στόχοι:

          Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού και των κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα προσβασιμότητας στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον.

          Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού και των κανονιστικών ρυθμίσεων για θέματα προσβασιμότητας της ιδιαίτερης περίπτωσης των διατηρητέων κτιρίων και μνημείων.

          Ο εκσυγχρονισμός των σχετικών λύσεων σχεδιασμού για τα κτίρια, τις εγκαταστάσεις και τους υπαίθριους χώρους για να δοθεί πρόσβαση σε όλες τις μορφές των εμποδιζόμενων ατόμων (ηλικιωμένοι, γονείς με καρότσι, επιβάτες με βαλίτσες κλπ) και της εποχικότητας (π.χ. περίοδοι με έντονη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες).

          Ο συσχετισμός και συνέργεια των αρχών σχεδιασμού για την προσβασιμότητα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό για την Πολιτική Προστασία.

          Η προώθηση καινοτόμων εφαρμογών, υπηρεσιών και προϊόντων που ενισχύουν την προσβασιμότητα στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον.

Τα δεδομένα για τη σύνταξη του Σ.Α.Π., αντλούνται από υφιστάμενες μελέτες που άπτονται του αντικειμένου ενός Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας, όπως πολεοδομικές, συγκοινωνιακές/κυκλοφοριακές, στάθμευσης, αστικών αναπλάσεων κ.λπ. και στρατηγικά σχέδια, όπως Γ.Π.Σ., Τ.Π.Σ., Ε.Π.Σ., Σ.Β.Α.Κ., κ.λπ.

Για την εκπόνηση του Σ.Α.Π. θα ληφθούν υπόψη οι αντικειμενικές ανάγκες του Δήμου, ενώ το τελικό σχέδιο, που θα εγκριθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, θα παραδοθεί στην Διεύθυνση Mελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο παρακολουθεί την εφαρμογή του Σ.Α.Π, και θα είναι πλήρως σύμφωνο με τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. ΔΜΕΑΑΠ/110088/887/19.11.2021 απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β’ 5553/30.11.2021) «Προδιαγραφές, όροι και τεχνικές οδηγίες για την εκπόνηση «Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)».

            Η διάρκεια παροχής της υπηρεσίας ανέρχεται σε έξι μήνες (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με τον Ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω υπηρεσία θα πρέπει να συγκροτήσει ομάδα έργου για την ορθή διεκπεραίωση της εργασίας. Η παροχή των υπηρεσιών και των παραδοτέων που προβλέπονται προς τον Δήμο γίνεται από τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται έναντι του Δήμου για την ακρίβεια της εργασίας, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εν γένει καλή και σωστή εκτέλεσή της.

Στην Ομάδα Έργου του αναδόχου θα πρέπει κατ' ελάχιστο να περιλαμβάνονται οι εξής ειδικότητες:

Υπεύθυνος Έργου: Ένας Διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στον τομέα της Πολεοδομίας, με γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών, ή ένας (1) Διπλωματούχος Μηχανικός με Μεταπτυχιακές Σπουδές στον τομέα της Πολεοδομίας – Χωροταξίας, και γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.

Μέλη Ομάδας Έργου υποχρεωτικά:

α) Ένας Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός, με Μεταπτυχιακές Σπουδές στον τομέα της Πολεοδομίας – Χωροταξίας, γενική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό.

β) Ένας Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, με γενική εμπειρία τουλάχιστον  5 ετών και ειδική εμπειρία σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. 

γ)Δύο Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί – Συγκοινωνιολόγοι, κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με 4 έτη γενική εμπειρία και ειδική εμπειρία σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, σε Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το «Πράσινο Ταμείο».

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για το Σ.Α.Π., ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης δήλωσε σχετικά: «Η εν λόγω παροχή υπηρεσίας έχει ως στόχο την εκπόνηση ενός προγράμματος καθορισμού απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας των υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων πεζής μετακίνησης, των οδεύσεων διαφυγής, των χώρων εκδηλώσεων, των σημείων προσωρινής περίθαλψης και των σημείων καταφυγής των πολιτών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σκοπός της διαδικασίας είναι να προσδιορίσει τα σημεία των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις προσβάσιμες διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργηθεί σε επίπεδο Δήμου ένα δίκτυο εύκολων, ανεμπόδιστων μετακινήσεων προς βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις. Σύντομα, θα έχουμε αποκτήσει ως Δήμος ένα πολύτιμο εργαλείο, το Σ.Α.Π., για  την υλοποίηση νέων αναγκαίων έργων που θα αναβαθμίσουν εντυπωσιακά την ποιότητα ζωής των δημοτών μας. Προχωράμε μπροστά λοιπόν όλοι μαζί, με αισιοδοξία και πίστη στις δυνάμεις μας. Ως Δημοτική Διοίκηση αποδεικνύουμε καθημερινά ότι μπορούμε να κάνουμε πράξη τις κοινές προσδοκίες και τα όνειρά μας για έναν Δήμο πρότυπο δημιουργίας και ανάπτυξης».

 00000000000012.jpg - 312,26 kB

 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1943

Πέρασαν 80 χρόνια από την εφιαλτική 8η Ιουνίου του 1943, την ημέρα που οι κάτοικοι του Μουζακίου και των γύρω χωριών, βίωσαν ένα αποτροπιαστικό Ολοκαύτωμα από τους Ιταλούς κατακτητές.

Με αφορμή τη «μαύρη» επέτειο, ο Δήμος Μουζακίου, πραγματοποίησε στο Μνημείο Πεσόντων που βρίσκεται δίπλα από τον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Μουζακίου, εκδήλωση μνήμης και τιμής στους νεκρούς αυτής της θηριωδίας, αλλά και υπέρ των αγωνιστών της ελευθερίας του Έθνους μας.

Ειδικότερα, τελέστηκε Επιμνημόσυνη Δέηση μπροστά στο Μνημείο από τον πατέρα Λάζαρο Κουτσογιάννη. Ακολούθως, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων και στη συνέχεια κατέθεσε στεφάνι ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης. Ο ίδιος, μετά την εκδήλωση, σε σχετική αναφορά του για το χρονικό του Ολοκαυτώματος επισήμανε: «Η αιματοβαμμένη περίοδος της Γερμανοϊταλικής κατοχής σημάδεψε τη σύγχρονη Ελληνική ιστορία, ενώ οι μαζικές καταστροφές και δολοφονίες πολιτών που συνήθιζαν τότε οι δυνάμεις του άξονα ως αντίποινα στις επιθέσεις των Ελλήνων ανταρτών, προκαλούν ακόμη και σήμερα αποτροπιασμό και ανατριχίλα στον ελεύθερο κόσμο. Μια τέτοια εγκληματική επίθεση – εκκαθάριση, έλαβε χώρα την 8η Ιουνίου 1943 στο Μουζάκι από τμήματα της Ιταλικής Μεραρχίας «Πινερόλο», στην οποία τότε, είχε ανατεθεί από τους κατακτητές η επιτήρηση της Θεσσαλίας. Τα αντάρτικα τμήματα του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛ.Α.Σ.), είχαν σημαντική πολεμική δράση στην περιοχή και η εν λόγω Μεραρχία έλαβε εντολή από την Ανώτατη Διοίκηση Κατοχικών Δυνάμεων, να την περιορίσει. Ξεκινώντας λοιπόν από τα Τρίκαλα, προσπάθησε να περάσει τα στενά της Πόρτας για να εκδιώξει τους αντάρτες.  Η επίθεση των Ιταλών άρχισε τα ξημερώματα της 8ης Ιουνίου, αλλά η προσπάθειά τους να περάσουν από τα στενά απέβη άκαρπη. Έτσι, επιχείρησαν ελιγμό από το Μουζάκι και την Πορτή, με σκοπό να πλαγιοκοπήσουν τους υπερασπιστές. Οι κάτοικοι του Μουζακίου, από την προηγούμενη ημέρα, στην πλειονότητά τους είχαν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους και διασκορπίστηκαν στα βουνά. Στο πέρασμά τους οι Φασίστες προχώρησαν σε φρικαλεότητες που δεν τις χωρά ο ανθρώπινος νους χωρίς μάλιστα κάποιον συγκεκριμένο επιχειρησιακό σκοπό.
Έκαψαν το σύνολο σχεδόν των σπιτιών της πόλης, βασάνισαν και εκτέλεσαν εν ψυχρώ ηλικιωμένους και εναπομείναντες κατοίκους που δεν μπόρεσαν να απομακρυνθούν. Τα ιστορικά στοιχεία αναφέρουν ότι συνολικά 16 άτομα εκτελέστηκαν και κάηκαν κυρίως μέσα στα σπίτια τους.  Μια ανείπωτη τραγωδία! Μαρτυρίες της εποχής αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι: «Φεγγοβολούσε στον κάμπο το λαμπάδιασμα του Μουζακίου»! Θύματα των δολοφονικών ενστίκτων των Ιταλών έπεσαν ακόμη η Πορτή, όπου τα περισσότερα σπίτια πυρπολήθηκαν και η Βατσουνιά.  Οι κάτοικοι της επίσης κοντινής Δρακότρυπας, βλέποντας τους καπνούς από τις φωτιές στο Μουζάκι και αφού πληροφορήθηκαν τα εγκλήματα των Ιταλών, πρόλαβαν να κρυφτούν στο δάσος παίρνοντας μαζί τους ότι μπορούσαν. Πραγματοποιήσαμε την τελετή με έναν σκοπό… Για να τιμήσουμε τους νεκρούς και όλους τους αγωνιστές της ελευθερίας και να στείλουμε ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, να μη ζήσει ποτέ ξανά ο τόπος μας τη φρίκη του πολέμου. Η διατήρηση της  ιστορικής μνήμης αποτελεί βασικό συστατικό για τη συνοχή και την πρόοδο της κοινωνίας μας και η σημερινή επέτειος του Ολοκαυτώματος του 1943, αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της μνήμης αυτής. Η Ελλάδα είναι γενέτειρα ηρώων που θα πρέπει να τιμούμε στους αιώνες για τους αγώνες που έδωσαν ώστε εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε τα υπέρτατα αγαθά της ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας. Να χαιρόμαστε μια Ελλάδα ισχυρή και γρήγορα αναπτυσσόμενη.  Ο λαός που ξεχνά το παρελθόν δεν έχει μέλλον… Αυτό το ρητό, αποτελεί για το Δήμο Μουζακίου εφαλτήριο ανάληψης συνεχών πρωτοβουλιών όπως η σημερινή, για την ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και την ενίσχυση της εθνικής μνήμης. Καλούμε τις αρχές, τους φορείς, τους συλλόγους και τους κατοίκους της περιοχής μας να συμμετάσχουν δυναμικά στις εκδηλώσεις αυτές, διότι η εθνική λήθη οδηγεί στην επανάληψη των τραγικών λαθών του παρελθόντος, τις περισσότερες φορές με τρόπο οδυνηρό για τις τύχες των λαών».

Στην εκδήλωση το παρών έδωσαν η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Μουζακίου κ. Μαρία Καραμπέκου, οι Αντιδήμαρχοι κ. Αποστολία Αγγελάκη, κ. Σωκράτης Κωτίνας, κ. Γιώργος Παπακώστας, κ. Νίκος Ζαρνακούπης, η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Παρασκευή Ντούρβα, αιρετοί του Δήμου, τα μέλη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ITAMOS MOUZAKI» κ. Θωμάς Καλαμπαλίκης, κ. Αντώνης Ντάνης και κ. Νίκος Πολίτης, η Υποψήφια Βουλευτής κ. Αγγελική Τεντολούρη, εκπρόσωποι τοπικών φορέων και πολίτες.

 348368685_655892913027904_5477240123098047899_n-1.jpg - 697,45 kB 348366422_1013970439765885_4622885606906461964_n-1.jpg - 706,96 kB 348366233_1285014588792359_2452430085650350863_n-1.jpg - 589,23 kB

 

 

 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΗΣ 8ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 1943

Συμπληρώνονται 80 χρόνια από την εφιαλτική 8η Ιουνίου του 1943, όπου οι κάτοικοι του Μουζακίου και των γύρω χωριών, βίωσαν ένα αδιανόητο Ολοκαύτωμα από τους Ιταλούς κατακτητές οι οποίοι κατέστρεψαν σπίτια και δολοφόνησαν αθώους ανθρώπους.

Ο Δήμος Μουζακίου, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη των νεκρών και των αγωνιστών της ελευθερίας, πραγματοποιεί αύριο Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, στις 11 το πρωί, στο Μνημείο Πεσόντων στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων Μουζακίου, εκδήλωση τιμής με τέλεση Επιμνημόσυνης Δέησης και κατάθεση στεφάνων.

Η κεντρική ομιλία θα γίνει από το Δήμαρχο Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνη Στάθη. 

277189829_284319567205618_8456818502278525804_n.jpg - 75,43 kB

 

 

 

 

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Θ. ΣΤΑΘΗ Οδηγίες για τις δηλώσεις ζημιών από τις βροχοπτώσεις

Σε καλλιέργειες που επλήγησαν από τις συνεχείς βροχοπτώσεις του τελευταίο διμήνου, (βαμβάκια, σιτηρά, καλαμπόκια, τριφύλια κ.α.) περιόδευσε ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης συνοδευόμενος από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γιώργο Παπακώστα, προκειμένου να σχηματίσει ιδία άποψη για την έκταση των ζημιών που έχουν προκληθεί.

Ο Δήμαρχος συζήτησε με πληγέντες παραγωγούς τα πολύ σημαντικά προβλήματα που υπάρχουν, διαπιστώνοντας ότι η κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει είναι δραματική. Όπως του επισήμαναν, εδώ και δυο μήνες βρέχει σχεδόν κάθε μέρα, με αποτέλεσμα να έχουν πλημμυρίσει τεράστιες εκτάσεις, ενώ, οι καλλιεργητικές εργασίες βρίσκονται πολύ καιρό σε τέλμα με τις παρακάτω συνέπειες:

1. Εκτάσεις που προορίζονταν για σπορά βαμβακιού και καλαμποκιού να είναι ακόμη άσπαρτες.

2. Εκτάσεις που σπάρθηκαν με βαμβάκι και καλαμπόκι έχουν καταστραφεί και θα πρέπει να γίνει επανασπορά τους. Εδώ να σημειωθεί ότι τα σχετικά χρονικά περιθώρια είναι τόσο στενά που πλέον είναι ιδιαίτερα πιθανό πολλά χωράφια να παραμείνουν ακαλλιέργητα και οι παραγωγοί να χάσουν παντελώς το φετινό εισόδημα.

3. Η συγκομιδή των σανοδετικών ψυχανθών (μηδική –τριφύλλι) έχει καθυστερήσει αρκετά, με αποτέλεσμα οι αγρότες να έχουν χάσει μέχρι και δύο συγκομιδές (κοψιές) μέχρι τώρα, ενώ ταυτόχρονα έχουν ποιοτικά υποβαθμιστεί σημαντικά τα φυτά στις καλλιέργειες.

4. Οι σιτοβολώνες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές (πλάγιασμα). Η μείωση της φετινής παραγωγής σιτηρών είναι αναπόφευκτη λόγω δυσκολίας στην επικείμενη συγκομιδή, η και από μη εκτέλεσή της εφόσον θεωρηθεί ανώφελη.

Δυστυχώς, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι συχνές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου. Εάν επαληθευθεί αυτή η πρόβλεψη, όταν τελικά καταστεί εφικτό να γίνει σπορά ή επανασπορά καλλιεργειών και συγκομιδή παραγωγής, οι αποδόσεις θα είναι μειωμένες τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, γεγονός που θα επηρεάσει πολύ αρνητικά τα φετινά αγροτικά εισοδήματα.

Ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης εκδήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του προς όλους τους πληγέντες παραγωγούς, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος είναι πάντα δίπλα τους και στη διάθεσή τους για ότι χρειαστούν. Επίσης, δεσμεύτηκε να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και επαφές ώστε να επισπευτεί η κρατική αρωγή σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους.

Να σημειωθεί ότι μαζί με τον κ. Στάθη, πληγείσες καλλιέργειες επισκέφθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Καρδίτσας κ. Κωστής Νούσιος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ

Από το Δήμο Μουζακίου, με βάση οδηγίες του ΕΛΓΑ, ανακοινώνεται ότι, όσοι παραγωγοί υπέστησαν ζημιές από τις βροχοπτώσεις σε καλλιέργειες: ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ, ΜΗΔΙΚΗΣ, ΒΙΚΟΥ, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς για τον ΕΛΓΑ στους κατά τόπους Ανταποκριτές του Οργανισμού.

Για την υποβολή της δήλωσης οι πληγέντες θα πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά την περσινή (2022) δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι:

-         Για την καλλιέργεια Βαμβακιού καλύπτονται όσοι παραγωγοί ζημιώθηκαν από βροχόπτωση και προχώρησαν σε επανασπορά από 16-5-2023 και μετά. Επίσης, θα πρέπει να αφήσουν μάρτυρες στα δυο (2) όρια του αγροτεμαχίου από δυο (2) σειρές.

-         Για τις καλλιέργειες Μηδικής, Βίκου, πρέπει όλη η παραγωγή να βρίσκεται εντός του αγροτεμαχίου και η καλλιέργεια Μηδικής να βρίσκεται στο στάδιο της ξήρανσης (κομμένο).

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Μουζακίου:

Τηλ. 24453-50126 (κ. Κράβαρη Ευαγγελία).

350985465_801953284482715_7085042203397553128_n.jpg - 579,63 kB

351124334_767588391729190_8393705382532066043_n.jpg - 534,18 kB

 351292633_1855158134879116_5287672948748417722_n.jpg - 560,94 kB

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΤΑΘΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιες και οι υποψήφιοι των φετινών πανελληνίων εξετάσεων βρίσκονται πλέον στην αφετηρία αυτής της αγωνιώδους διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η συγκροτημένη, μεθοδική και ουσιαστική προετοιμασία προσφέρει μεγάλες πιθανότητες επιτυχίας. Ωστόσο, ούτε η υπερβολική σιγουριά, μήτε το μεγάλο άγχος είναι καλοί σύμβουλοι στη συγκεκριμένη ιδιαίτερη δοκιμασία. Τις κρίσιμες ώρες   απαιτείται ψυχική ηρεμία, καθαρό μυαλό και βέβαια πίστη στις γνώσεις και δυνάμεις που προφανώς έχουν εξασκηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα, για να έρθει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Εύχομαι από καρδιάς, πρώτα στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, οι κόποι τους να ανταμειφθούν με τον καλύτερο τρόπο. Όμως, ακόμη κι’ αν δεν γίνει έτσι, υπάρχει πάντα η δεύτερη ευκαιρία. Εξάλλου, η ζωή μας είναι γεμάτη εναλλακτικές λύσεις, αρκεί να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά να τις δούμε, την ψυχραιμία και τη θέληση να τις αξιολογήσουμε και να τις αξιοποιήσουμε.

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

12121212.jpg - 44,02 kB

 

   

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Π.Σ. ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

Νέα πολύ σημαντική επιτυχία για το Δήμο Μουζακίου κατέγραψε η Δημοτική αρχή καθώς ευόδωσε η προσπάθειά της για τη σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Μουζακίου, με την οποία «απελευθερώνονται» παραγωγοί και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή να προχωρήσουν σε αδειοδοτήσεις εκσυγχρονιστικών η αναπτυξιακών παρεμβάσεων στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις τους και να αρθούν επιτέλους νομικά κωλύματα στη συμμετοχή τους σε χρηματοδοτικά κρατικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Ειδικότερα, η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής, (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Θεσσαλίας), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, ενέκρινε τη «Σημειακή Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε Μουζακίου Δήμου Μουζακίου (ΦΕΚ 331 ΑΑΠ/2012)» με Απόφαση του Συντονιστή (Αρ. Πρωτ. 29994/25-5-2023).

ΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Πολύ ικανοποιημένος για τη θετική εξέλιξη δήλωσε ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης επισημαίνοντας τα εξής: «Είμαστε χαρούμενοι ως Δημοτική αρχή διότι έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα η προσπάθειά μας να επιλυθεί ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που ταλαιπωρούσε για χρόνια συνδημότες παραγωγούς και επιχειρηματίες! Πριν ένα χρόνο ο Δήμος Μουζακίου είχε εκκινήσει τη μελετητική διαδικασία σημειακής τροποποίησης του Γ.Π.Σ. του πρώην Καποδιστριακού Δήμου Μουζακίου, στο οποίο περιλαμβάνεται γη υψηλής παραγωγικότητας όπου δραστηριοποιούνται αρκετοί κτηνοτρόφοι – επιχειρηματίες. Όλα αυτά τα χρόνια οι συγκεκριμένοι παραγωγοί αντιμετώπιζαν σοβαρό ζήτημα με την έκδοση αδειών λειτουργίας για εγκαταστάσεις τους επειδή δεν είχε γίνει η τροποποίηση του Γ.Π.Σ.. Μετά από συντονισμένες ενέργειες (κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου, συνεχείς επαφές και συνεννοήσεις) από πλευράς της Δημοτικής Διοίκησής μας προς την Αποκεντρωμένη, η σημειακή τροποποίηση του Γ.Π.Σ. για τις χρήσεις γης της Π.Ε.Π. Γεωργική Γη Α’ προτεραιότητας, είναι πλέον πραγματικότητα. Βέβαια, έχουμε μπροστά μας τη συνολική επεξεργασία και ριζική αλλαγή του Γ.Π.Σ. (μετονομάστηκε πλέον σε Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια). Είμαστε αποφασισμένοι μετά από εξαντλητική διαβούλευση, λεπτομερείς και εξειδικευμένες μελέτες, να άρουμε αδικίες του παρελθόντος και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές χωροταξικές και λειτουργικές προϋποθέσεις για την τοπική ανάπτυξη. Είμαι υπερήφανος που η επιδραστικότητα του Δήμου Μουζακίου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της κρατικής διοίκησης έχει πια ανέβει επίπεδα επιφέροντας σημαντικά οφέλη στους δημότες. Συνεχίζουμε την κοινή προσπάθεια. Προχωράμε μαζί και σταθερά για το καλό του Δήμου μας. Είμαι πεπεισμένος ότι οι επιτυχίες θα συνεχιστούν».

312.jpg - 450,90 kB

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ(MOYZΑΚΙΟΥ & ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Το Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ του Δήμου Μουζακίου, ανακοινώνει πως οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων ξεκινάνε τη Τρίτη 30 Μαϊου 2023 και λήγουν την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών Μουζακίου και Αγναντερού αντίστοιχα, από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00 μ. και από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος

 Η ηλικία του παιδιού να είναι στις 31-8-2023 από 2,5 ετών και άνω μέχρι εγγραφής του στο Νηπιαγωγείο.

    Το παιδί να αυτοεξυπηρετείται

Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων

         Αίτηση γονέα η κηδεμόνα του παιδιού.

Ατομική κάρτα υγείας παιδιού(από Παιδίατρο)

Πιστοποιητικό γέννησης-Οικογενειακής κατάστασης νηπίου,

          Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους(2023) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

Φωτοαντίγραφο ταυτότητας των γονέων

Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων, αλλοδαπών γονέων

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά

Άδεια παραμονής στη χώρα

Αιτήσεις για παιδιά τα οποία συμπληρώνουν την 31-5-2024 την ηλικία των 2,5 ετών μπορούν να υποβληθούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Ενημερώνουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Μουζακίου είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (ΕΣΠΑ)  της ΕΕΤΑΑ. Οι γονείς που εμπίπτουν στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση και σε αυτό και να παραλάβουν την αξία της τοποθέτησης (voucher).

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μαρία Καραμπέκου

ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΙΤΑΜΟΣ»

Στενότερη συνεργασία με τη νέα Αναπτυξιακή Εταιρεία «ITAMOS MOUZAKI» ξεκίνησε ο Δήμος Μουζακίου μετά από συνάντηση μελών του με το Δήμαρχο κ. Θεοφάνη Στάθη και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου – Πρόεδρο του ΝΠΔΔ (Αθλητισμός – Πολιτισμός – Νεότητα) κ. Μαρία Καραμπέκου.

Στη σχετική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο συμμετείχαν τα μέλη της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας κ. Θωμάς Καλαμπαλίκης, κ. Αντώνης Ντάνης και κ. Νίκος Πολίτης, οι οποίοι ανέλυσαν τους στόχους της πολύ σημαντικής πρωτοβουλίας που ανέλαβαν. Στη συνάντηση μεταξύ των δυο πλευρών συμφωνήθηκε η ισχυρή στήριξη δράσεων που θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα από την Αναπτυξιακή, όπως είναι η σύσταση Παρατηρητηρίου κατά της βίας σε συνεργασία με το Σύλλογο Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου. Ήδη έχει αρχίσει η προεργασία για το συγκεκριμένο εγχείρημα και σύντομα θα υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

Ο Δήμαρχος εξεδήλωσε την αμέριστη συμπαράστασή του στην Εταιρεία και στο έργο της υπογραμμίζοντας πως ο Δήμος Μουζακίου είναι πάντα αρωγός σε κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη της περιοχής, ιδιαίτερα εάν αυτή προέρχεται από ενεργούς πολίτες της τοπική κοινωνίας.

Επίσης, η κ. Καραμπέκου τόνισε τη βούλησή της ίδιας να εισάγει στο Δ.Σ. θέματα προς συζήτηση που αποτελούν προτάσεις της «ITAMOS MOUZAKI» και του ΝΠΔΔ (Αθλητισμός – Πολιτισμός – Νεότητα) και να συνδιοργανωθούν με την Αναπτυξιακή συναντήσεις, ημερίδες, η συνέδρια που θα αναδείξουν ζητήματα του Δήμου και των κατοίκων του.   

Υπογραμμίζεται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και της «ITAMOS MOUZAKI», στο πλαίσιο της οποίας θα καθοριστούν αναλυτικά οι όροι και οι κατευθύνσεις της διμερούς συνεργασίας.

 338822679_228453176498260_5739173002020767825_n.jpg - 303,01 kB

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

                                               Μουζάκι: 29 -05-2023

                                                   Αριθ. Πρωτ.:4872

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Τρίμηνη απασχόληση)

 

Ο Δήμος Μουζακίου  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 και ύστερα από την υπ’ αριθ. 100/2023 απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου   (ΑΔΑ:Ψ72ΩΚΕ-32Θ

), ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών  αναγκών, με τις ανάλογες ειδικότητες και με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα :

 

 

Εργάτης

 γενικών καθηκόντων

(ΥΕ)

 

10

 

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

                                 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: Αναφέρουμε ενδεικτικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

2. Πιστοποιητικό οικ.κατ/σης ή πιστοποιητικό γέννησης για τους άγαμους

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο, που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία η νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ.1 του Ν.2190/1994 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώσουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (Δ/νση: Καραΐσκάκη 1-ΤΚ 43060 ,Μουζάκι) και ειδικότερα στην υπηρεσία Γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες απο 30-05-2023 εως 08-06-2023 και μέσα σε προθεσμία  επτά  (7) εργάσιμες ημέρες  από την  ανάρτησή  της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου. Πληροφορίες κ.Δ.Μπαλάνου ,τηλ. επικοινωνίας 24453- 50119.      

      

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

   ΘΕΟΦΑΝΗΣ  ΣΤΑΘΗΣ