Νομική Υπηρεσία

 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Νομική Υπηρεσία παρέχει Νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/ στόχων/ συμφερόντων του Δήμου. Ειδικότερα η Υπηρεσία:

  1. Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κλπ) διασφαλίζοντας το νοµότυπο των πράξεων του Δήμου.
  2. Παρέχει νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύµατα και στα άλλα νοµικά πρόσωπα του Δήμου, για την διασφάλιση του νοµότυπου των δράσεων τους.
  3. Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της Δημόσιας διοίκησης που αφορούν το Δήμο.
  4. Επεξεργάζεται και ελέγχει νοµικά όλες τις συµβάσεις που συνάπτει ο Δήμος µε τρίτους, καθώς και τις προκηρύξεις του Δήμου για την ανάθεση έργων , Προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.
  5. Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των Διοικητικών Αρχών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
  6. Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νοµολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο µε τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν το Δήμο.
  7. Τηρεί το αναγκαίο αρχείο εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας.