Νομικό Πρόσωπο Δήμου Μουζακίου

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι η οργάνωση και η λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων:

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:

 1. Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα βρεφικής – παιδικής ηλικίας.
 2. Η εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως:
  α. Η λειτουργία αθλητικών κέντρων,
  β. Η λειτουργία γυμναστηρίων,
  γ. Η διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων
  δ. Η συμμετοχή σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
  ε. Η λειτουργία τμημάτων αθλητισμού και άθλησης.
  στ. Η λειτουργία προγραμμάτων Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επιπέδου που αφορούν τον Αθλητισμό.

Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως (Άρθρο 75 παρ 1 περιπτ στ΄),

 1. Η λειτουργία βιβλιοθηκών,
 2. Η λειτουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων,
 3. Η λειτουργία μουσείων,
 4. Η λειτουργία πινακοθηκών,
 5. Η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων,
 6. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 7. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών.
 8. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 9. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού.
 10. Η λειτουργία προγραμμάτων Εθνικού ή Ευρωπαϊκού επιπέδου που αφορούν τον Πολιτισμό.

Διοίκηση του νέου Νομικού Προσώπου:

Το νέο Νομικό Πρόσωπο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ως εξής:

 1. Πέντε (5) αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου (αντί δημοτικών συμβούλων η μειοψηφία μπορεί να ορίζει δημότες ή κατοίκους).
 2. Έναν (1) δημότη που είναι χρήστης των υπηρεσιών του νομικού προσώπου.
 3. Τρεις (3) Δημότες, οι οποίοι κατέχουν ανάλογη επαγ-γελματική εμπειρία και τις απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.

Σε περίπτωση που το Ν.Π.Δ.Δ. απασχολεί περισσότε-ρους από δέκα (10) εργαζομένους ορίζεται ως μέλος του Δ.Σ. εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τη Γενική Συνέλευση αυτών με μείωση του αριθμού των Δημοτών και χωρίς τροπο-ποίηση της συστατικής πράξης.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει με την εγκατάσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.