Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου είναι αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του επιθυµητού επιπέδου ποιότητας των παρεχοµένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές πολιτικές. Επιπρόσθετα το Τμήμα είναι αρμόδιο για την ανάπτυξη, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήμου, περιλαµβανοµένης της ευθύνης εκπλήρωσης του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.(Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής είναι οι εξής:

 1. Συγκεντρώνει, επεξεργάζεται, τεκµηριώνει και ενημερώνει συνεχώς τα γεωγραφικά, δηµογραφικά, οικονοµικά, κοινωνικά και άλλα στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη του Δήμου, σε συνεργασία µε τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες του Δήμου.
 2. Συγκεντρώνει και τεκµηριώνει την αναγκαία τεχνογνωσία και πληροφόρηση που είναι απαραίτητη για τη διαµόρφωση των προγραμμάτων ανάπτυξης του Δήμου (π.χ. κλαδικές και αναπτυξιακές µελέτες, µελέτες και θέµατα της Αυτοδιοίκησης, νοµοθεσία που αφορά την αυτοδιοίκηση, τις λειτουργίες και τους στόχους του Δήμου κλπ).
 3. Μεριμνά για τη διενέργεια ερευνών για τις ανάγκες των δημοτών και συγκεντρώνει και τεκµηριώνει προτάσεις για επεµβάσεις (έργα, ενέργειες, προγράμματα) που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών.
 4. Μεριμνά για την εκπόνηση ερευνών και µελετών για τη διάγνωση των αναγκών ανάπτυξης του Δήμου, τη διερεύνηση της σκοπιµότητας αναπτυξιακών προτάσεων και την ιεράρχηση προτεραιοτήτων έργων, δράσεων και μέτρων.
 5. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων Οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου, µε την αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων, την ανάπτυξη του ανθρώπινου Δυναμικού, την αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας και τη δηµιουργία και διαχείριση Υποδομών στήριξης της τοπικής οικονοµίας.
 6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων, που ενσωµατώνουν την ισότητα των φύλων και τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των γυναικών στις προτάσεις του Δήμου στα εθνικά και συγχρηµατοδοτούµενα προγράμματα.
 7. Συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας στην οποία ανήκει ο Δήμος για την εναρμόνιση των προγραμμάτων Οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής του Δήμου µε τα ευρύτερα αντίστοιχα προγράμματα της Περιφέρειας.
 8. Συνεργάζεται µε τις αρμόδιες υπηρεσίες και συντάσσει προτάσεις που αφορούν στην εφαρμογή προγραμμάτων για την εξασφάλιση και διαρκή βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών Υποδομών (δοµηµένο περιβάλλον) στην περιοχή του Δήμου, µε στόχο την εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών ποιότητας ζωής.
 9. Διερευνά και ενημερώνει τα όργανα και τις υπηρεσίες του Δήμου για τις πιθανές πηγές χρηµατοδότησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων του Δήμου (προγράμματα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ, προγράμματα της ΕΕ, εθνικά προγράμματα, έργα ΣΔΙΤ, έργα αυτοχρηµατοδοτούµενα κλπ).
 10. Υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης και τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και την οµάδα έργου που είναι δυνατόν να συγκροτείται για τη σύνταξη του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος του Δήμου, κατά τη διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, στα οποία εξειδικεύεται το επιχειρησιακό πρόγραµµα.
 11. Μεριμνά για τη διενέργεια των διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα προγράμματα, για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους και τη σχετική ενηµέρωση των αρµοδίων Αρχών, σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.
 12. Υποστηρίζει το Δήμαρχο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, συνεργάζεται µε τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του και συντάσσει την ενδιάµεση και την τελική έκθεση αξιολόγησης, τις οποίες υποβάλλει στο Δήμαρχο. Εισηγείται την ενδεχόµενη αναθεώρηση των στόχων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος µετά την ενδιάμεση αξιολόγησή του.
 13. Με σκοπό την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, διαµορφώνει τους κατάλληλους δείκτες αποτελεσματικότητας, που επιτρέπουν να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των στόχων σε σχέση µε τα αποτελέσµατα των δράσεων, καθώς και κατάλληλους δείκτες αποδοτικότητας, που συσχετίζουν το κόστος πραγµατοποίησης µε τις εκροές των δράσεων.
 14. Συντάσσει σχέδιο του Ετησίου Προγράµµατος Δράσης του Δήμου, αφού λάβει υπόψη τις γραπτές εισηγήσεις των υπηρεσιών, και το υποβάλλει στην Εκτελεστική Επιτροπή.
 15. Υποστηρίζει την Εκτελεστική Επιτροπή για την παρακολούθηση και τον απολογισµό των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου. Ειδικότερα (α) κατά τη διάρκεια εφαρμογής του ετησίου προγράµµατος δράσης του Δήμου, συντάσσει εκθέσεις παρακολούθησης σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες, ανά τακτά διαστήµατα που ορίζονται µε απόφαση του Δημάρχου και (β) πριν από τη σύνταξη του οικονοµικού απολογισµού, υποβάλλει στη Εκτελεστική Επιτροπή έκθεση µε τον απολογισµό δράσης του προηγούµενου έτους, αφού λάβει υπόψη τις απολογιστικές εκθέσεις των υπηρεσιών.
 16. Υποστηρίζει την σύναψη και παρακολουθεί την πρόοδο των προγραµµατικών και άλλων συµβάσεων µεταξύ του Δήμου και άλλων φορέων για την υλοποίηση έργων, ενεργειών και προγραμμάτων. Υποστηρίζει τις σχέσεις διαΔημοτικής συνεργασίας και συντονίζει τις σχέσεις του Δήμου µε άλλους δηµόσιους φορείς.
 17. Σχεδιάζει και εισηγείται συστήµατα και µεθόδους µέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (διαδικασίες, δείκτες κλπ). Σχεδιάζει και εισηγείται τον Κανονισµό Μέτρησης και Αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νοµοθεσία.
 18. Διαµορφώνει και εισηγείται περιοδικούς στόχους για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 19. Συγκεντρώνει στοιχεία και δεδοµένα που αναφέρονται στην αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών και στην επίτευξη των σχετικών περιοδικών τους στόχων, παρακολουθεί την εξέλιξή τους, επεξεργάζεται τα στοιχεία και εκδίδει ενηµερωτικές αναφορές.
 20. Διατυπώνει αναλυτικά ετησίως τις εκθέσεις αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων.
 21. Εντοπίζει τις καλύτερες πρακτικές αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας και προωθεί την εφαρμογή τους και σε άλλες υπηρεσίες. Παρακολουθεί την εφαρμογή των καλών πρακτικών και αξιολογεί τα αποτελέσµατά τους.
 22. Εισηγείται, παρακολουθεί και αξιολογεί µέτρα για τη διαρκή βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και της ανταπόκρισής τους στις ανάγκες των πολιτών.
 23. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή συστηµάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης.
 24. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου µε στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς του.
 25. Συνεργάζεται µε τις οικονομικές υπηρεσίες για τη διαµόρφωση των καταλλήλων συστηµάτων Προϋπολογισμού και απολογιστικού ελέγχου των Οικονομικών µεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και των καταλλήλων συστηµάτων παρακολούθησης του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων του Δήμου και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών του Δήμου προς τους πολίτες.
 26. Παρακολουθεί και ενημερώνει µε συγκεκριμένες αναφορές τα όργανα του Δήμου σχετικά µε την εξέλιξη των Οικονομικών µεγεθών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, καθώς και την εξέλιξη του κόστους λειτουργίας των οργανικών μονάδων και του κόστους των παραγοµένων και παρεχοµένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 27. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση συστηµάτων διασφάλισης ποιότητας των επί μέρους λειτουργιών του Δήμου.
 28. Μεριμνά για την εγκατάσταση και τήρηση του Συστήματος διασφάλισης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου στον σχεδιασµό και παραγωγή έργων.
 29. Μεριμνά για την εκτέλεση των εγκεκριµένων προγραμμάτων έργων και δράσεων για την βελτίωση της οργάνωσης του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων. Ειδικότερα μεριμνά για τον σχεδιασµό / ανασχεδιασµό και την εφαρμογή βελτιωµένων οργανωτικών δοµών, κατανομής αρµοδιοτήτων , κατανομής στελεχιακού Δυναμικού, οργανωτικών συστηµάτων, εσωτερικών διαδικασιών και εντύπων.
 30. Μεριμνά για την εκπόνηση των κάθε είδους εσωτερικών Κανονισµών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων (Εσωτερικός Κανονισµός Υπηρεσιών, Εσωτερικοί Κανονισµοί Λειτουργίας, Κανονισµοί Παροχής Υπηρεσιών στους Δηµότες κλπ) σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 31. Παρακολουθεί την τήρηση και σχεδιάζει και εισηγείται τις τυχόν επικαιροποιήσεις της οργανωτικής δομής και γενικότερα των διατάξεων του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 32. Μεριμνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας και τον προσδιορισµό του αριθµού του προσωπικού ανά θέση εργασίας και οργανωτική µονάδα του Δήμου, σε συνεργασία µε τις αρμόδιες υπηρεσίες και συνεργάζεται µε τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών για τον προγραμματισμό της κάλυψης των θέσεων (µε νέα στελέχη ή ανακατανομή των υφισταµένων στελεχών).
 33. Παρακολουθεί την καλή εφαρμογή των εγκεκριµένων από τα αρµόδια όργανα εσωτερικών οργανωτικών συστηµάτων, διαδικασιών και κανονισµών και ενημερώνει τα αρµόδια όργανα του Δήμου στην περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
 34. Μελετά και εισηγείται για τη σκοπιµότητα σύστασης, τροποποίησης του αντικειµένου ή κατάργησης των Νομικών Προσώπων του Δήμου.
 35. Διαµορφώνει και εισηγείται τη στρατηγική του Δήμου σε ότι αφορά την ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση των συστηµάτων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τα ζητήµατα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 36. Συγκεντρώνει στοιχεία, προσδιορίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις και εισηγείται για τα αναγκαία έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των συστηµάτων ΤΠΕ που πρέπει να αξιοποιεί ο Δήμος για την υποστήριξη των λειτουργιών του.
 37. Προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία ανάπτυξης των αναγκαίων συστηµάτων ΤΠΕ και την υλοποίηση µηχανισµών επιχειρησιακής υποστήριξης των συστηµάτων και των χρηστών των εφαρµογών.
 38. Μεριμνά για την µελέτη, ανάπτυξη και εγκατάσταση των συστηµάτων ΤΠΕ µε την αξιοποίηση και εξειδικευµένων τρίτων.
 39. Προδιαγράφει τα νέα συστήµατα ή τις νέες λειτουργίες συστηµάτων ΤΠΕ, παρακολουθεί την ανάπτυξή τους και παραλαµβάνει τα συστήµατα.
 40. Σχεδιάζει, εγκαθιστά και παρέχει υπηρεσίες συνεχούς συντήρησης δικτυακών τόπων και ιστοσελίδων καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες του Δήμου.
 41. Παρακολουθεί την ποιότητα των δεδοµένων που τηρούνται στα συστήµατα ΤΠΕ του Δήμου.
 42. Διαχειρίζεται και συντηρεί τις εφαρμογές και τις βάσεις δεδομένων που σχεδιάζει και εγκαθιστά ο Δήμος για τις ανάγκες του.
 43. Διαχειρίζεται το περιεχόµενο των συστηµάτων και της ανάκτησης δεδομένων για τα συστήµατα ΤΠΕ που λειτουργούν στο Δήμο.
 44. Μεριμνά για την αξιοποίηση τρίτων για την επεξεργασία δεδοµένων σύμφωνα µε σχετικές ανάγκες του Δήμου.
 45. Εκπαιδεύει τους χρήστες των συστηµάτων ΤΠΕ του Δήμου και μεριμνά για την παροχή κάθε είδους υποστήριξης προς τους χρήστες ώστε να είναι σε θέση να λειτουργούν και να αξιοποιούν αποτελεσµατικά τα συστήµατα.
 46. Μεριμνά για τη δηµιουργία των κατάλληλων αναφορών επιτελικής πληροφόρησης µε την αξιοποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφορικά συστήµατα του Δήμου.
 47. Μεριμνά για την τήρηση των βαθµών ασφαλείας της πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήµατα του Δήμου, ώστε να εξασφαλίζεται η εµπιστευτικότητά τους.
 48. Εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδοµένων και την βελτίωση της χρηστικότητας των ιστοσελίδων και των βάσεων δεδοµένων του Δήμου.
 49. Προσδιορίζει τις ανάγκες των δημοτικών υπηρεσιών σε εξοπλισµό πληροφορικής και επικοινωνιών, προσδιορίζει τις απαιτήσεις του εξοπλισµού αυτού σε αναβάθµιση και εισηγείται τα αναγκαία προγράμματα για την προµήθεια και εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού.
 50. Προσδιορίζει τις τεχνικές προδιαγραφές και προδιαγράφει και εισηγείται την µεθοδολογία προµήθειας και εγκατάστασης του αναγκαίου εξοπλισµού πληροφορικής και επικοινωνιών.
 51. Μεριμνά για την παρακολούθηση της παραλαβής και την εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισµού ΤΠΕ.
 52. Μεριμνά για την άρτια λειτουργία του δικτύου των κεντρικών και περιφερειακών συστηµάτων.
 53. Εισηγείται για την θέσπιση κανόνων ασφαλούς χρήσης του δικτύου και των συστηµάτων ΤΠΕ και παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών.
 54. Μεριμνά για την συνεχή συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισµού ΤΠΕ του Δήμου.
 55. Υποστηρίζει την εκπλήρωση του έργου του ΚΟ.Σ.Ε.( Κοµβικό Σηµείο Επαφής) του Δήμου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 19 του Ν. 3882 / 2010 (ΦΕΚ Α΄166).