ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 28/02/2022 Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ

Ο Δήμος Μουζακίου, στα πλαίσια του Νόμου 4764/2020 και 4876/2021 (ΦΕΚ 256/23-12-2020 και ΦΕΚ 251/23-12-2021 τεύχος Α΄) «Ρυθμίσεις για τη προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση απονομής συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ανακοινώνει τη Ρύθμιση Οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020 - 30/11/2021.

Σύμφωνα με το άρθρο 113 του  Νόμου 4876/2021 (ΦΕΚ 251Α/23-12-2021) τροποποιήθηκε το άρθρο 166 του Ν. 4764/2020 ορίζεται η παράταση της ρύθμισης του Ν. 4786/2021 έως τις 28-02-2022. Συγκεκριμένα:

Α. Στη Ρύθμιση του Ν. 4786/2021 υπάγεται το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από 15/2/2020-30/11/2021 και οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

Β. Οι οφειλές δύναται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.

Γ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του ανωτέρω νόμου πρέπει να καταβληθεί η πρώτη δόση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Δ. Οι δόσεις των οφειλών ορίζονται σε 100 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης είκοσι (20) ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα και πενήντα (50) ευρώ για τα νομικά πρόσωπα.

Ε. Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19. Συγκεκριμένα:

α) Επιχειρήσεις –Νομικά πρόσωπα που εντάσσονται στους Κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας του πίνακα που ακολουθεί στο τέλος του κειμένου

β) τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν μια από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα) είναι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν ή τελούν σε αναστολή στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19

ββ) είναι άνεργοι

βγ) ενισχύθηκαν από μέτρα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη στήριξή τους στο  πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

βδ) είναι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων των οποίων τα μισθώματα μειώθηκαν με εντολή δημόσιας αρχής στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας COVID-19

Για περισσότερες πληροφορίες κάθε ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να απευθύνεται στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία του Δήμου Μουζακίου και στα τηλ. 2445350111, 2445350113, 2445350118 & 2445350139.                                                              

                                                                                 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει τις συνδημότισσες και τους συνδημότες, ότι η αρμοδιότητα χορήγησης εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης, αντί στεγαστικής συνδρομής, σε δικαιούχους σεισμοπαθείς της περιοχής μας, ανήκει στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. – Κ.Ε.), του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.

Οι αιτήσεις των πληγέντων ιδιοκτητών από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, υποβάλλονται μέχρι 31/01/2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://arogi.gov.gr.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ειδικότερα, οι δικαιούχοι πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια σωρευτικά:

α) Να είναι ιδιοκτήτες κτιρίου επαγγελματικής εγκατάστασης ή κύριας κατοικίας

β) Να είναι ιδιοκτήτες κτιρίου το οποίο έχει υποστεί βλάβες που προκλήθηκαν από το σεισμό και δεν ήταν εγκαταλελειμμένο.

ε) Το κτίριο να έχει ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και να έχει κριθεί:

αα) επικίνδυνο για χρήση («ΚΟΚΚΙΝΟ»)

ββ) προσωρινά ακατάλληλο για χρήση («ΚΙΤΡΙΝΟ»)

γγ) κατάλληλο για χρήση («ΠΡΑΣΙΝΟ») και έχει υποστεί ελαφρές βλάβες

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης

1.       Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν αίτηση για την ενίσχυση πρώτης αρωγής έναντι της κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr»,

2.       Η είσοδος στην ψηφιακή πλατφόρμα πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Συμψηφισμός - Κυρώσεις

1. Η ενίσχυση πρώτης αρωγής συμψηφίζεται με το αναλογούν ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής που δικαιούται ο ιδιοκτήτης, όπως αυτό θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου,

2. Σε περίπτωση που το αναλογούν ποσό δωρεάν κρατικής αρωγής της στεγαστικής συνδρομής, όπως αυτή θα καθοριστεί μετά την υποβολή σχετικού φακέλου, είναι μικρότερο από το ποσό που έλαβε ο αιτών ως πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής συνδρομής, τότε το ποσό που υπερβαίνει το ποσό της δικαιούμενης κρατικής αρωγής για στεγαστική συνδρομή, επιστρέφεται στο ελληνικό Δημόσιο ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

 

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟ ΜΑΡΤΙΟ ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ

Συνάντηση εργασίας έγινε την Τετάρτη 19/01/2022 στο Δημαρχείο Δ. Μουζακίου, μεταξύ του Δημάρχου κ. Θεοφάνη Στάθη, του Συντονιστή του Δικτύου Ο.Τ.Α. «Πίνδος» κ. Χρήστου Γκρέκου, του Συντονιστή του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια κ. Γιώργου Χαρίση και του αντιδημάρχου Δ. Αργιθέας κ. Κώστα Γραμμένου, ο οποίος εκπροσωπούσε και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου.

Αντικείμενα της σύσκεψης ήταν η από κοινού διοργάνωση μιας σημαντικής διημερίδας στο Μουζάκι για την Κλιματική Αλλαγή και τις συνέπειές της στην ευρύτερη περιοχή μας. Παράλληλα, συζητήθηκε και η διημερίδα του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια που θα πραγματοποιηθεί ενωρίτερα και συγκεκριμένα 25 & 26 Φεβρουαρίου 2022 στην Ξάνθη, με θέμα την αξιοποίηση των ποτάμιων οικοσυστημάτων.

Σε ότι αφορά στη διημερίδα του Μουζακίου, ο Δήμαρχος τόνισε την απόλυτη αναγκαιότητα να αναδειχθούν όλα τα ζητήματα της Κλιματικής Αλλαγής που την τελευταία διετία, εν καιρώ πανδημίας, δείχνει «τα δόντια της» στη χώρα μας δοκιμάζοντας σκληρά, με ακραία καιρικά φαινόμενα, τις αντοχές του κράτους και των τοπικών κοινωνιών.

Όπως επισήμανε ο κ. Στάθης, «ο Νομός Καρδίτσας και ειδικότερα ο Δήμος Μουζακίου υπέστησαν σοβαρές ζημιές στις υποδομές τους, τόσο από τον πρωτόγνωρο, για τα Ελληνικά δεδομένα, μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό», όσο και στη συνέχεια από σφοδρές κακοκαιρίες. Το ίδιο συνέβη και με χιλιάδες κατοίκους που είδαν περιουσίες, σπίτια, εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις και καλλιέργειες να καταστρέφονται»!

«Είναι απαραίτητο – πρόσθεσε – να εξετάσουμε τώρα όλα τα νέα κλιματικά δεδομένα και να καταστρώσουμε άμεσα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα δώσει λύσεις στα μεγάλα περιβαλλοντικά θέματα που έχουν δημιουργηθεί».

Οι κ.κ. Γκρέκος και Χαρίσης δήλωσαν πως τα αυτοδιοικητικά δίκτυα που εκπροσωπούν, εργάζονται ουσιαστικά προς αυτή την κατεύθυνση και αναλαμβάνουν χρήσιμες πρωτοβουλίες όπως οι διημερίδες που αναφέρθηκαν. Αμφότεροι εξέφρασαν τη βεβαιότητα ότι η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θα είναι στενή και πως οι δυο διοργανώσεις θα είναι εξίσου επιτυχημένες ως προς την συμμετοχή και τα αποτελέσματα.

Από την πλευρά του ο κ. Γραμμένος επισήμανε ότι ο Δήμος Αργιθέας, λόγω της ιδιαίτερης γαιομορφολογίας του, κάθε χρόνο έρχεται αντιμέτωπος με δύσκολα καιρικά φαινόμενα που προκαλούν πάρα πολλές ζημιές στα χωριά. «Όμως – υπογράμμισε - τα τελευταία χρόνια το κακό έχει παραγίνει και θα πρέπει να υπάρξει άμεση ενεργοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη διαμόρφωση ενός πλάνου διαχείρισης της κλιματικής κρίσης και των δυσμενών συνεπειών της».

Να σημειωθεί ότι στη συνάντηση συζητήθηκε και το εγχείρημα της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού βιβλίου για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην ορεινή ζώνη του Νομού Καρδίτσας. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ ετοιμάζεται με τη συνεργασία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου ενώ, εκτενής αναφορά θα γίνει στη διημερίδα της Ξάνθης.   

 IMG_20220119_113903.jpg - 1,61 MB

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ

Από τον Δήμο Μουζακίου – Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ανακοινώνεται ότι για τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία το διήμερο 11 – 12 Ιανουαρίου 2022, σε φυτικό, ζωϊκό, η πάγιο κεφάλαιο, έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ. 

Καλούνται οι παραγωγοί, δικαιούχοι αποζημιώσεων, να προσέλθουν στους κατά τόπους ανταποκριτές του Οργανισμού, προκειμένου να καταθέσουν τις σχετικές δηλώσεις εμπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι η προθεσμία είναι χρονικής διάρκειας 15 ημερών από την ημερομηνία δήλωσης ζημιάς των ανταποκριτών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Δήμου Μουζακίου, μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η στο τηλ.: 24453 - 50126 (κα Κράβαρη Ευαγγελία).

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ -ΔΙΟΜΗΔΗΣ-

Από τον Δήμο Μουζακίου – Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, σήμερα Δευτέρα 10 - 01 - 2022, καθώς το καιρικό σύστημα με το όνομα «Διομήδης» (Diomedes) προβλέπεται να προκαλέσει κακοκαιρία με κύρια χαρακτηριστικά τις κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τους πολύ θυελλώδεις ανέμους και τις πυκνές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Επιπλέον, από την Τετάρτη (12-01-2022) αναμένεται να σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Ο Δήμος Μουζακίου – Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, συνεργάζεται ήδη με τους τοπικούς, περιφερειακούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις αντιμετώπισης κινδύνων από έντονα και ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ έχει τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας - επιφυλακής για πιθανή εκδήλωση προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο.

Παρακαλούνται οι δημότες μας να λάβουν σοβαρά υπ’ όψιν το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για τον ασφαλή σχεδιασμό των επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους.

Συνιστούμε δε περιορισμό των μετακινήσεων, εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας έγκαιρα για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

 

Ειδικότερα, καλούνται οι δημότες:

- Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, ή ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους αλλά και προληπτικά.

- Να αποφεύγουν τις εργασίες στην ύπαιθρο και τη διαμονή η παραμονή τους σε υπόγεια σπιτιών - πολυκατοικιών, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αλλά και προληπτικά.

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα (γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.), μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

- Να στερεώσουν τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχουν αναρτήσει.

- Να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα.

ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ

Ειδικότερα, εάν κατοικούν σε ορεινή ή δύσβατη περιοχή που αντιμετωπίζει προβλήματα από χιονοπτώσεις:

- Να προμηθευτούν υλικό θέρμανσης και τρόφιμα για αρκετές ημέρες.

- Να φροντίσουν για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ Η ΤΗΣ ΧΙΟΝΟΘΥΕΛΛΑΣ:

ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

- Να το διατηρούν ζεστό και παραμείνουν σε αυτό όσο μπορούν.

- Να μην αφήνουν τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα.

- Να φορούν κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

- Να ελέγχουν το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερμοσίφωνα.

ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

- Να προσέχουν την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές.

- Να αλλάζουν πορεία αν βρίσκονται σε δύσβατο δρόμο και υπάρχει έντονη χιονόπτωση.

- Να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα.

- Να παραμείνουν στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιηθεί. (Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή σε άλλο εμφανές σημείο ένα ύφασμα με έντονο χρώμα ώστε να σας εντοπίσουν οι ομάδες διάσωσης. Ανάβετε τη μηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα και διατηρείστε την εξάτμιση καθαρή από το χιόνι).

ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

- Να πηγαίνουν σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτίθενται στη χιονοθύελλα.

- Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν ζεστές αδιάβροχες μπότες. Να προτιμούν ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.

- Να προσέχουν τις μετακινήσεις τους σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.

- Να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες αν είναι απολύτως απαραίτητο να μετακινηθούν με αυτοκίνητο. Είναι προτιμότερο να ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποιώντας κεντρικούς δρόμους. Και να ενημερώνουν τους οικείους για τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν.

- Να προτιμούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για μετακινήσεις στην πόλη.

Επίσης, οι δημότες καλούνται κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας:

- Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία κ.α.

- Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού, την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr) και στο λογαριασμό της ΕΜΥ στο twitter (@EMY_HNMS).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να  επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100 - Πυροσβεστική τηλ. 199 - Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112 - ΕΚΑΒ 166) και με το Δήμο Μουζακίου στα τηλέφωνα:

24453 – 50102 Κιν.: 6980388947 (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Ηλίας Τρυφέρης).

24453 – 50105 Κιν.: 6947839011 (Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Πολίτη κ. Γιώργος Φούντας).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΤΑΘΗ ΓΙΑ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ COVID - 19

Συνδημότισσες και συνδημότες

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται στο Νομό Καρδίτσας πρωτοφανής αύξηση των κρουσμάτων νόσησης με COVID-19, η οποία μάλιστα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.

Διανύουμε εορταστική περίοδο κατά την οποία ο κόσμος συνήθως είναι πιο χαλαρός στις κοινωνικές συναναστροφές του.

Παράλληλα, αυτές τις ημέρες αποτελούν τοπική παράδοση οι πολλές οικογενειακές συνάξεις, μα και η συνεχής διασκέδαση σε καταστήματα εστίασης και αναψυχής.

Ο συγχρωτισμός που αποτελεί φυσικό επακόλουθο της μαζικής ψυχαγωγικής δραστηριότητας των πολιτών, δυστυχώς ευνοεί την εξάπλωση του νέου κορωνοϊού, γι’ αυτό και η Πολιτεία, σε συνεννόηση με τους ειδικούς επιστήμονες, λαμβάνει περιοριστικά μέτρα.

Κατανοώ την ανάγκη όλων για ψυχολογική ανάταση μετά από μια διετία επαναλαμβανόμενων lockdown και οικονομικής κατήφειας. Όμως, ο ιός είναι εδώ και αλλάζοντας πρόσωπα εξακολουθεί να απειλεί την υγεία, την ίδια τη ζωή μας.

Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τον αντιμετωπίσουμε παρά μόνο ο εμβολιασμός και η τήρηση, απαρέγκλιτα, των μέτρων που προτείνουν οι ειδικοί.

Ας ενώσουμε εδώ και τώρα τις δυνάμεις μας για την τελική μάχη κατά του αόρατου εχθρού.

Στο «χέρι» μας είναι να βγούμε από το «τούνελ» μια ώρα αρχύτερα…

Μπορούμε και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε!

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ κ. ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΤΑΘΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Συνδημότισσες και συνδημότες, φίλες και φίλοι

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού μαίνεται δυο ολόκληρα χρόνια στης Πατρίδα και σε όλη την ανθρωπότητα.

Αυτή τη χρονική περίοδο άλλαξε η ζωή μας και τη μέχρι πρότινος φυσιολογική ροή των πραγμάτων, διαδέχτηκε η τρομερή εξέλιξη του παρόντος.

Ξαφνικά σταματήσαμε να μιλάμε και να κάνουμε όνειρα, καθώς οι καρδιές γέμισαν θλίψη για τους ανείπωτους θανάτους συνανθρώπων μας.

Ο κίνδυνος, ο φόβος του άγνωστου ιού, αποσυντόνισε τη σκέψη και η μέχρι πρότινος δημιουργική δράση των κοινωνιών, μετατράπηκε σε αντίδραση στους αναγκαστικούς περιορισμούς και στα προστατευτικά μέτρα.

Όλοι αισθανόμαστε πολύ άβολα με αυτή την αφύσικη κατάσταση, όμως τα μηνύματα που έρχονται από το πεδίο των μαχών που δίνει η επιστήμη με την COVID-19, είναι πολύ ενθαρρυντικά.

Υπάρχει «φως στο τούνελ» και θα πρέπει να έχουμε υπομονή και πίστη στις δυνάμεις μας για να φτάσουμε γρήγορα στο ξέφωτο.

Εύχομαι ολόψυχα, με τη γέννηση του Θεανθρώπου, να χαράξει μια διαφορετική μέρα γεμάτη ελπίδα και αισιοδοξία για το μέλλον. 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ! 

 

123.jpg - 71,04 kB

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μουζακίου ενημερώνει τους πολίτες ότι, εκδόθηκε από την ΕΜΥ το ΑΑ 23/2021 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ για διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας που θα επηρεάσουν την χώρα μας από αύριο Παρασκευή (26-11-2021) έως και την Δευτέρα (29-11-2021), με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους θυελλώδεις ανέμους.

 

Παρακαλούνται οι πολίτες να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας τους σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ και να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. 

 

Λεπτομέρειες σχετικά με τις οδηγίες προστασίας τους από τα έντονα καιρικά

 

φαινόμενα μπορούν να  αναζητήσουν:

 

·         στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr) σύνδεσμός (Οδηγίες προστασίας από καταστροφές) στις Χρήσιμες Συνδέσεις,

 

·         στο σχετικό banner Οδηγίες Προστασίας στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου

 

·         στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη)  και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα με τις Οδηγίες Προστασίας από Φυσικές Καταστροφές (https://www.civilprotection.gr/el/guidelines).

 

 

 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

 

 

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την περίοδο η Απογραφή Πληθυσμού - Κατοικιών 2021 που διενεργείται κάθε 10 χρόνια από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

 

Μέσω της απογραφής, γίνεται η καταμέτρηση του πληθυσμού της Ελλάδας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα, Δήμο ή Τοπική Κοινότητα και αυτοτελή οικισμό, καλύπτοντας όλη την επικράτεια (ηπειρωτική Ελλάδα, νησιά, παραμεθόριες περιοχές), ενώ παράλληλα συγκεντρώνονται στοιχεία για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού και τις συνθήκες στέγασής του.

 

Η συμμετοχή στην απογραφή είναι υποχρεωτική και τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά, δεν διαβιβάζονται ή κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων.

 

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της απογραφής δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

 

Η Απογραφή διενεργείται ως εξής:

 

- Ένας απογραφέας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αφήνει στην κατοικία έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας.

 

- Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.

 

- Όσοι πολίτες δεν μπορέσουν, για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά έως και τις 26 Νοεμβρίου 2021, θα απογραφούν από τον απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης.

 

ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ

 

Μετά το 2010, ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώνεται συνεχώς και η φετινή απογραφή θα το επιβεβαιώσει, καθώς πιθανότατα οι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας μας στα τέλη του 2021 θα είναι κατ΄ εκτίμηση, 450.000 με 500.000 λιγότεροι από αυτούς που απεγράφησαν το Μάιο του 2011.

 

Δυστυχώς, την ίδια φθίνουσα πορεία παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά στον Δήμο Μουζακίου, αφού η παρατεταμένη οικονομική κρίση συνέβαλλε στην αύξηση της οικονομικής κυρίως μετανάστευσης προς τα μεγάλα αστικά κέντρα τόσο της Θεσσαλίας, όσο και της υπόλοιπης χώρας.

 

Παράλληλα και το ισοζύγιο θανάτων - γεννήσεων είναι εξόχως αρνητικό. Με βάση στατιστικά στοιχεία του Ληξιαρχείου Δήμου Μουζακίου, από το 2016 μέχρι και το 2020 οι θάνατοι ανά έτος ήταν 304 (2016), 319 (2017), 281 (2018), 292 (2019) και 284 (2020).

 

Για τις γεννήσεις ούτε λόγος, καθώς μετρούνται στα… δάχτυλα του ενός χεριού!

 

Χαρακτηριστική είναι η τεράστια διαφορά που έχει αποτυπωθεί κατά τις δυο προηγούμενες απογραφές του μόνιμου πληθυσμού στο Δήμο μας. Συγκεκριμένα, το 2001 ο πληθυσμός του Καποδιστριακού τότε, Δήμου Μουζακίου, (της πόλης του Μουζακίου δηλαδή), ήταν 25.968 κάτοικοι και στην επόμενη απογραφή του 2011, όταν είχε εφαρμοστεί το νέο αυτοδιοικητικό μοντέλο του «Καλλικράτη» με τη συμπερίληψη και Τοπικών Κοινοτήτων στο νέο Ο.Τ.Α., διαμορφώθηκε στους 13.122 κάτοικους, μια μείωση της τάξης περίπου του 50%!

 

ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ

 

Ένας χρόνος πέρασε από την πρωτοφανή περιβαλλοντική καταστροφή του «Ιανού» στο Δήμο μας και πολλές «πληγές» παραμένουν ανοιχτές!

 

Η Δημοτική αρχή αγωνίζεται συνεχώς, πολλές φορές με ίδια μέσα και χρήματα, να αντιμετωπίσει τις εκτεταμένες ζημιές της θεομηνίας στην πόλη και στις Τοπικές Κοινότητες κυρίως του ορεινού όγκου.

 

Παράλληλα, με ορθολογική διαχείριση, σφιχτό προϋπολογισμό εξόδων μα και στοχευμένη οργανωτική και παρεμβατική ευελιξία, καταφέρνει να διατηρεί την οικονομική κατάσταση του Δήμου σε πλήρη έλεγχο και ισορροπία και τις επιχειρησιακές δυνατότητές του σε υψηλό επίπεδο.

 

Επιπλέον, με συνεχείς παρεμβάσεις στα αρμόδια Υπουργεία, διεκδικεί και πετυχαίνει την έγκριση διάθεσης απολύτως αναγκαίων έκτακτων πιστώσεων για να ανταπεξέλθει ο Δήμος στον τεράστιο όγκο των Ιανο-γεννών υποχρεώσεών του προς τους δημότες, αλλά και στα πολύ σημαντικά λειτουργικά έξοδα που αυτές συνεπάγονται.

 

Υπάρχει όμως μια «σταθερά» στην τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν επιδέχεται διοικητικών παρεμβάσεων και από μόνη της διαμορφώνει την βασικότερη προϋπόθεση της οικονομικής βιωσιμότητας των Ο.Τ.Α.

 

Πρόκειται για το περιβόητο πληθυσμιακό κριτήριο, δηλαδή τον αριθμό των μόνιμων κατοίκων ενός Δήμου που καταγράφονται στις Απογραφές του κράτους.

 

Με βάση αυτόν τον αριθμό, η κεντρική εξουσία κατανέμει κάθε χρόνο τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όπου Κ.Α.Π., η θεσμοθετημένη αυτοδιοικητική ετήσια οικονομική επιχορήγηση της Πολιτείας.

 

Με αυτά τα χρήματα ο Δήμος Μουζακίου καλύπτει σχεδόν όλα τα τακτικά έξοδά του.

 

Εάν η φετινή Απογραφή αντιμετωπιστεί με ολιγωρία, η αδιαφορία και ο καταγεγραμμένος πληθυσμός της περιοχής μας μειωθεί ακόμη περισσότερο, τότε μοιραία ο Δήμος Μουζακίου θα βρεθεί αμέσως μετά, ενώπιον μιας σημαντικής περικοπής της κρατικής χρηματοδότησής του για την επόμενη 10ετία, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και δομών του.

 

ΣΥΝΔΗΜΟΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΗΜΟΤΕΣ

 

ΑΠΕΥΘΥΝΟΥΜΕ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΣΑΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ, ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΣΟ ΠΟΤΕ, ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΡΑΚΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ.

 

·         ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ!

 

·         ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ Η «ΚΑΡΔΙΑ» ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ!

 

·         ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ, ΔΙΟΤΙ ΕΔΩ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΜΕ, ΕΔΩ ΦΤΙΑΞΑΜΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ, ΕΔΩ ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

 

·         ΑΠΟΓΡΑΦΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΟΤΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ, ΕΔΩ ΖΟΥΝ ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ, ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΖΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ!!!