Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το Αυτοτελές Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδιο για την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου, την υποστήριξη του αγροτικού κόσµου για την βελτίωση των µεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των Εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προώθηση της απασχόλησης και την εφαρμογή ενεργειών τουριστικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι οι εξής:

Αρμοδιότητες Γραφείου Γεωργικής (Αγροτικής) Παραγωγής - Ανάπτυξης

 1. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της γεωργίας, καθώς και τη διατήρηση του γεωργικού πληθυσµού στις εστίες του.
 2. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της φυτικής παραγωγής.
 3. Προωθεί προγράμματα εγκατάστασης νέων αγροτών και μεριμνά για τη σύνδεση αγροτικής παραγωγής και τουριστικής ανάπτυξης, σε συνεργασία µε την υπηρεσία Τουρισμού.
 4. Εκτιµά και παρακολουθεί τη γεωργική παραγωγή, τις απολαµβανόµενες από τους παραγωγούς τιµές γεωργικών προϊόντων και την πορεία των αγορών των γεωργικών προϊόντων και μεριμνά για τη λήψη αντιπροσωπευτικών τιµών προϊόντων.
 5. Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν στη γεωργία και ιδίως αυτών που σχετίζονται µε την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή λιµνοδεξαµενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
 6. Ασκεί εποπτεία επί των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (Π.Δ.Ε.) και των Τοπικών Επιτροπών Άρδευσης (Τ.Ε.Α.) σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
 7. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της αγροτικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκµεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, Οικονομικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωµένων µεθόδων καλλιέργειας.
 8. Μεριμνά για την καλύτερη οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο πλαίσιο σχεδίων βελτίωσης.
 9. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης αγροτικών φαρµακευτικών προϊόντων.
 10. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία του Γραφείου Γεωργικής Ανάπτυξης του Δήμου. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γραφείου αυτού παρέχοντας κατευθύνσεις και πρότυπα για τη δράση τους. Ειδικότερα το Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης :
  α. Συνεργάζεται µε τους αγρότες και τις συνεταιριστικές οργανώσεις τους για την διερεύνηση και επισήµανση των τεχνικών και Οικονομικών προβληµάτων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων.
  β. Παρέχει τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή βελτιωµένων µεθόδων εργασίας, µε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παραγοµένων προϊόντων και τη µείωση κόστους παραγωγής τους.
  γ. Μεριμνά για την οργάνωση των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την εν γένει αντιμετώπιση των προβληµάτων στα διάφορα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας , στα πλαίσια των εκάστοτε εφαρµοζοµένων προγραμμάτων γεωργικής και κτηνοτροφικής ανάπτυξης.
  δ. Διενεργεί επιτόπιους ελέγχους, ύστερα από εντολή του Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, µε σκοπό την υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων (οικονομικές ενισχύσεις στη φυτική και ζωική παραγωγή) και μεριμνά για την χορήγηση βεβαιώσεων (αγροτικά αυτοκίνητα, αγροτικές αποθήκες, λαϊκές αγορές, εκτίµηση ζηµιών κ.λ.π.).
  ε. Ενημερώνει το Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης για τα ζητήµατα της περιοχής που αφορούν τον αγροτικό κόσµο και λαµβάνει κατευθύνσεις και πρότυπα για την αντιµετώπισή τους.
 11. Παρακολουθεί τη λειτουργία του Γ.Γ.Α.
 12. Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ι.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την υπηρεσία Πολεοδομίας.
 13. Συμμετέχει σε επιτροπές ελέγχου του Δήμου.
 14. Παρακολουθεί και δίνει οδηγίες της φυτικής παραγωγής.
 15. Εποπτεύει τις έγγειες βελτιώσεις.
 16. Εισηγείται για χορήγηση εμπορικών αδειών και παραγωγικών αδειών. Συνεργασία με ΕΦΕΤ.
 17. Ερευνά και µελετά κάθε θέµα για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, καθώς και τη διατήρηση του κτηνοτροφικού πληθυσµού στις εστίες του.
 18. Μεριμνά για την ανάπτυξη, προστασία, εκτίµηση και παρακολούθηση της ζωικής παραγωγής.
 19. Συνεργάζεται µε την Τεχνική υπηρεσία για τη µελέτη και την εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σηµασίας, που αφορούν τη κτηνοτροφία όπως π.χ τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων.
 20. Μεριμνά για τη διαχείριση των βοσκοτόπων.
 21. Συνεργάζεται µε ιδρύµατα έρευνας της κτηνοτροφικής παραγωγής, ενημερώνει τον αγροτικό πληθυσµό για τις βελτιωµένες µεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση τεχνικών, Οικονομικών και διαρθρωτικών προβληµάτων, στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και μεριμνά για την ευρύτερη διάδοση στον αγροτικό κόσµο, µέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γνώσεων για την εφαρμογή βελτιωµένων µεθόδων κτηνοτροφικής παραγωγής.
 22. Μεριμνά για την εφαρμογή και τον έλεγχο του Συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου του Δήμου (ενώτια για την ατοµική αναγνώριση των ζώων, ηλεκτρονικές βάσεις δεδοµένων, διαβατήρια ζώων, τήρηση ατοµικών µητρώων).
 23. Μεριμνά για τα αδέσποτα ζώα (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
 24. Εισηγείται για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων και εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε το εµπόριο ή την αξιοποίηση ζώων ( καταστήματα διατήρησης, εµπορίας και διακίνησης ζώων, καταστήματα πώλησης σκύλων ή γατών),( κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Ν.3698/2008 ΦΕΚ 198Α), αυτοκίνητα που µεταφέρουν ζώα, ζωολογικοί κήποι).
 25. Εισηγείται για την χορήγηση, ανανέωση, ανάκληση ή µεταβίβαση αδειών λειτουργίας καταστημάτων λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρµακευτικών προϊόντων.
 26. Εφαρμόζει, οργανώνει και εποπτεύει την τεχνητή σπερµατέγχυση και τον συγχρονισµό του οίστρου των ζώων.
 27. Γνωµατεύει για την υγειονομική καταλληλότητα των ζώων, όταν πρόκειται για πλανόδια έκθεση ζώων.
 28. Εισηγείται για την χορήγηση άδειας για τη λειτουργία κτηνιατρικού γραφείου για τα παραγωγικά ζώα, ειδικής άδειας για την αποθήκευση φαρµακευτικών κτηνιατρικών προϊόντων και αδειών λειτουργίας ιδιωτικών κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών τα οποία και εποπτεύει.
 29. Εφαρμόζει προγράμματα για την καταπολέµηση λοιµωδών και παρασιτικών νοσηµάτων ζώων, σε συνεργασία µε την υπηρεσία Δηµ. Υγείας για τα νοσήµατα που µεταδίδονται και στον άνθρωπο.
 30. Επιβάλλει ή αίρει υγειονοµικά µέτρα, λόγω εµφάνισης βαριάς επιζωοτίας για την έκδοση πιστοποιητικών προς µεταφορά ζώων.
 31. Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα µε τις οδηγίες τους. (Συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής και φυτικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
 32. Έλεγχος βοσκοτόπων.

Αρμοδιότητες Γραφείου Εμπορικής Ανάπτυξης, Προστασίας Καταναλωτή – Απασχόλησης και Τουρισμού

Το Γραφείο Εμπορικής Ανάπτυξης, Προστασίας Καταναλωτή – Απασχόλησης και Τουρισμού είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικής- γραμματειακής υποστήριξης στο σύνολο του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα το Γραφείο :

 1. Μελετά και εισηγείται τη ρύθµιση Θεμάτων εµπορικής δραστηριότητας που επηρεάζουν τις λειτουργίες και το περιβάλλον της πόλης και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως :
  α. Τον καθορισµό των χώρων και των όρων λειτουργίας των υπαίθριων Εμπορικών δραστηριοτήτων (λαϊκές αγορές και εµποροπανηγύρεις).
  β. Τον καθορισµό των χώρων και των όρων για την προσωρινή διαµονή µετακινουµένων πληθυσµιακών οµάδων.
  γ. Τον καθορισµό των προδιαγραφών και των όρων της υπαίθριας διαφήµισης.
  δ. Τον προσδιορισµό των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και εγκατάσταση καταστημάτων και επιχειρήσεων, στο βαθµό που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις λειτουργίες της πόλης.
  ε. Τον προσδιορισµό των όρων και των ωρών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα.
  στ. Τον καθορισµό των ωρών έναρξης και λήξης της εργασίας των ναυτεργατών και των αρτεργατών.
  ζ. Τον καθορισµό των χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και επιχειρήσεων.
  η. Τον καθορισµό των ανώτατου αριθµού των αδειών υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου και τη συγκρότηση της Επιτροπής Υπαίθριου Πλανόδιου Εµπορίου.
  θ. Την έγκριση της λειτουργίας Κυριακάτικων Αγορών.
  ι. Την έκδοση αποφάσεων για την ίδρυση, τη διάλυση και τον καθορισµό του τρόπου της εν γένει λειτουργίας Λαϊκών Αγορών, σύμφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περιλαµβανοµένης της χορήγησης επαγγελµατικών και παραγωγικών αδειών καθώς και κάθε άλλου συναφούς αντικειµένου (Η αρµοδιότητα δεν αφορά έκδοση αδειών των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης).
  ια. Την συγκρότηση Επιτροπών για τον έλεγχο των πωλητών, παραγωγών και επαγγελµατιών των λαϊκών αγορών.
  ιβ. Την εφαρμογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τη χορήγηση αδειών εκµετάλλευσης περιπτέρων.
  ιγ. Τη λήψη απόφασης σχετικά µε τον καθορισµό των ωρών ανοίγµατος, µεσηµβρινής διακοπής και κλεισίµατος των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, καθώς και τον καθορισµό για κάθε έτος του αριθµού των φαρµακείων που διηµερεύουν και διανυκτερεύουν.
 2. Παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή των αποφάσεων των σχετικών µε τα προηγούµενα θέµατα εµπορικής δραστηριότητας και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
 3. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τα ζώα συντροφιάς και την τήρηση των διατάξεων της τουριστικής νοµοθεσίας από τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόµου.
 4. Μεριμνά για την προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενηµέρωσής του (π.χ. Γραφείο Ενημέρωσης Καταναλωτή).
 5. Εισηγείται για τη σύσταση της επιτροπής φιλικού διακανονισµού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάµεσα σε προµηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών, τηρεί αρχεία των πορισµάτων της οικείας επιτροπής καθώς και µητρώο καταναλωτών.
 6. Εισηγείται την χορήγηση αδειών για την άσκηση Εμπορικών και γενικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι άδειες αυτές αφορούν ιδίως:
  α. Τις άδειες παραγωγών που διαθέτουν τα αγροτικά τους προϊόντα τους σε λαϊκές αγορές (εκτός από άδειες στους νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης).
  β. Την ίδρυση, λειτουργία και εγκατάσταση των καταστημάτων και επιχειρήσεων οι όροι λειτουργίας και εγκατάστασης των οποίων καθορίζονται από την νοµοθεσία και τους αντίστοιχους υγειονοµικούς κανονισµούς και διατάξεις.
  γ.Την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος (βλ. άρθρο 80 του ΚΔΚ).
  δ. Την εγκατάσταση και λειτουργία κινηματογράφων, θεάτρων και παρεµφερών επιχειρήσεων και τη διενέργεια των προβλεποµένων επιθεωρήσεων.
  ε. Την ίδρυση και λειτουργίας παιδοτόπων, και διαφόρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (λούνα πάρκ, τσίρκο, πίστες αυτοκινητιδίων, µουσικών συναυλιών και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
  στ. Τα τεχνικά ψυχαγωγικά παίγνια και την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
  ζ. Τη λειτουργία µουσικών οργάνων.
  η. Την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου, εµποροπανηγύρεων και υπαίθριων χριστουγεννιάτικων αγορών .
  θ. Τα ζωήλατα οχήµατα.
  ι. Την εγκατάσταση και χρήση του οικήµατος για την άσκηση δραστηριότητας από εκδιδόµενα πρόσωπα. (ια)Τη διενέργεια διαφήµισης, την τοποθέτηση πλαισίων υπαίθριας διαφήµισης, την τοποθέτηση επιγραφών προσδιορισμού επαγγελµατικής δραστηριότητας σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα, καθώς και την παραχώρηση χώρων για την προβολή δραστηριοτήτων σε νοµικά πρόσωπα που επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς.
  ια. Τη λειτουργία καταστημάτων εκµίσθωσης µοτοποδηλάτων.
  ιβ. Την ίδρυση υπεραγορών λιανικού εµπορίου .
  ιγ. Την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου.
  ιδ. Την συµµετοχή σε Κυριακάτικες Αγορές.
  ιε. Την άσκηση επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθώς και τη συγκρότηση σχετικής εξεταστικής επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου, σε συνεργασία µε την υπηρεσία Δηµ. Υγείας.
  ιστ. Τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίου.
  ιζ. Την οργάνωση εκθέσεων (εκτός των Διεθνών), τη ρύθµιση Θεμάτων λειτουργίας τους και την εποπτεία αυτών.
  ιη. Την καταλληλότητα εκθεσιακών χώρων στεγασµένων µόνιµα ή προσωρινά ή υπαίθριων ή µικτών.
 7. Παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ανωτέρω άδειες και εισηγείται τη λήψη μέτρων, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις π.χ. ανάκληση άδειας, αφαίρεση άδειας, επιβολή προστίµων.
 8. Ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων περί υπαίθριας διαφήµισης, των προδιαγραφών των διαφηµιστικών πλαισίων και επιγραφών, προβαίνει στην αφαίρεση των παράνοµων υπαίθριων διαφηµίσεων και επιγραφών και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, µε τις προϋποθέσεις και όρους που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία.
 9. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τo Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
 10. Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα µε τις οδηγίες τους. (Συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής και φυτικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
 11. Σχεδιάζει, εισηγείται την εφαρμογή και εφαρμόζει τοπικά προγράμματα δράσης και τοπικές πρωτοβουλίες ή Συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου.
 12. Μεριμνά για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της επαγγελµατικής κατάρτισης προωθώντας την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης σε συνεργασία και µε το Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και µε τη Διεύθυνση Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της αντίστοιχης Περιφέρειας και λαμβάνοντας υπόψη τις προγραµµατικές επιλογές για θέµατα επαγγελµατικής κατάρτισης του περιφερειακού προγράµµατος δια βίου µάθησης.
 13. Μεριμνά για την απορρόφηση του εργατικού Δυναμικού της περιοχής του Δήμου µε την ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων προς τους ανέργους και την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Μεριμνά για τη δηµιουργία και λειτουργία µηχανισµών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή.
 14. Τηρεί µητρώα και στοιχεία που αφορούν την υφιστάµενη κατάσταση του Τουρισμού στην περιοχή του Δήμου (τουριστικά αξιοθέατα, τουριστικές επιχειρήσεις, τουριστικές υποδοµές, στοιχεία απασχόλησης, οικονοµικά στοιχεία κλπ).
 15. Σχεδιάζει και εισηγείται προγράμματα δράσεων παρέµβασης του Δήμου για την ανάπτυξη του Τουρισμού στην περιοχή και την αναβάθµιση των παρεχοµένων τουριστικών υπηρεσιών, σε συνεργασία µε τους τουριστικούς επαγγελµατικούς φορείς της περιοχής. Μεριμνά για την εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών.
 16. Μεριμνά για το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση προγραμμάτων τουριστικής προβολής της περιοχής του Δήμου (π.χ. παραγωγή τουριστικού υλικού και εκδόσεις πρακτικών οδηγών για τους ταξιδιώτες, συµµετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού, δηµιουργία δικτύων επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλες περιοχές εντός και εκτός της χώρας κλπ).
 17. Μεριμνά για την εφαρμογή µηχανισµών ενημέρωσης / πληροφόρησης των επισκεπτών της περιοχής.