Ικανοποίηση στο Δήμο Μουζακίου για χρηματοδότηση 10.500 ευρώ του ΚΔΑΠ από το ΥΠ.ΕΣ.

Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, έκτακτη πρόσθετη οικονομική στήριξη ύψους 10 εκατ. ευρώ για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) 141 Δήμων της χώρας.
Σε αυτούς περιλαμβάνεται και ο Δήμος Μουζακίου που θα λάβει ως επιχορήγηση 10.500 ευρώ, η οποία ήταν απολύτως αναγκαία για να συνεχιστεί με ομαλότητα η λειτουργία του δημοτικού ΚΔΑΠ.
Με αφορμή αυτή την πολύ θετική εξέλιξη ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η Δημοτική αρχή μας βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με την κεντρική διοίκηση διεκδικώντας πρόσθετους πόρους για την αντιμετώπιση πραγματικών λειτουργικών αναγκών που προκύπτουν για τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές δομές του Δήμου. Εκφράζουμε ιδιαίτερη ικανοποίηση για την απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα να εγκρίνει επιπλέον οικονομική ενίσχυση του ΚΔΑΠ που θα δώσει άμεσα λύσεις σε λειτουργικά του ζητήματα. Η κοινή προσπάθεια για την βελτίωση της ποιότητας ζωής και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες μας συνεχίζεται».

Τοποθετούνται σωλήνες άρδευσης ύψους 283.358 ευρώ στα ορεινά του Δήμου Μουζακίου

Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης, παρουσία του Αντιδημάρχου Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Επιχειρηματικότητας κ. Γιώργου Παπακώστα, υπέγραψε με εκπροσώπους της αναδόχου Εταιρείας, τη σύμβαση του πολύ σημαντικού έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνων άρδευσης δικτύου ορεινών οικισμών Δήμου Μουζακίου για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020» ύψους 283.358,33 ευρώ (με Φ.Π.Α).
Κατά τη διάρκεια της υπογραφής, από τους συμβαλλόμενους εργολήπτες δηλώθηκε μεταξύ άλλων:
-    Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα περιγραφέντα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας προμήθειας, τα οποία θα εφαρμόσουν σε συνδυασμό με τις μνημονευθείσες διατάξεις, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημόσιων Προμηθειών που ισχύουν για την υπόψη προμήθεια.
-    Ότι θα εφαρμόζουν κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
-    Ότι έχουν μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη.
-    Ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με την Πρόσκληση και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχονται ανεπιφύλακτα να επανορθώσουν το σημείο αντίθεσης με δική τους φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.
Κατατέθηκαν: Α) Εγγυητική επιστολή καλής Εκτέλεσης της προμήθειας και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ του Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές. Β) Εγγυητική επιστολή Καλής Λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 παρ.2.
Σημειώνεται ότι η συνολική προθεσμία της προμήθειας έχει καθοριστεί σε έξι (6) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης. Υφίστανται όμως και δεσμευτικές τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των υλικών όπως κατωτέρω:
* Προθεσμία παράδοσης σωλήνων πιέσεως πολυαιθυλενίου (ΡΕ) τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
* Προθεσμία παράδοσης μεταλλικών γαλβανιζέ σωλήνων άρδευσης καθώς και μεταλλικών εξαρτημάτων (ημιγωνίες, βάνες) έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η παράδοση και εκφόρτωση των σωλήνων και των εξαρτημάτων άρδευσης θα πραγματοποιηθεί στην εκάστοτε Τοπική Κοινότητα μετά από συνεννόηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών σύμφωνα με το Ν.4412/2016, με τον Προμηθευτή -Ανάδοχο. Η εκφόρτωση των σωλήνων και των εξαρτημάτων άρδευσης επιβαρύνει τον ανάδοχο.
Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται εξ' ολοκλήρου από έκτακτη επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει εγγράφει στον προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α.: 25-7336.0.010.
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ κ. Θ. ΣΤΑΘΗ
Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πιστή στις δεσμεύσεις της προς τους δημότες, η Διοίκησή μας προχωράει στην εκτέλεση ενός ακόμη πολύ σημαντικού έργου για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε ο μεσογειακός κυκλώνας «Ιανός». Με συντονισμένες κινήσεις και επίμονη διεκδίκηση, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε από την κεντρική διοίκηση αναγκαίες πιστώσεις προμήθειας και τοποθέτησης νέων σωλήνων άρδευσης σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου. Πρόκειται για επιβεβλημένες παρεμβάσεις που μετά την καταστροφική θεομηνία αποτελούσαν μεγάλο ζητούμενο για τους αγρότες μας. Συνεχίζουμε τον καθημερινό αγώνα για την οικονομική και αναπτυξιακή ανάταξη της περιοχής μας η οποία «χτυπήθηκε» ανελέητα τον Σεπτέμβριο του 2020. Με σκληρή δουλειά και αποτελεσματική δράση σε όλα τα επίπεδα, είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να επιτύχουμε όλους τους στόχους μας, γεγονός βέβαια που ήδη αποδεικνύεται στην πράξη».

Σημειακή τροποποίηση Γ.Π.Σ ως προς τις χρήσεις γης για την χωροθέτηση του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου λόγω της φυσικής καταστροφής της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

Μουζάκι     09 /11/2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Μουζακίου ανακοινώνει ότι:

 

Με την αριθ. 140/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου εγκρίθηκε η με αριθ. 15/2021 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για τροποποίηση του Γενικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας (πρώην Δήμος Μουζακίου) του Δήμου Μουζακίου (ΦΕΚ 311ΑΠΠ 09-10-2012), η οποία αφορά   τη «Σημειακή τροποποίηση Γ.Π.Σ ως προς τις χρήσεις γης για την χωροθέτηση του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου λόγω της φυσικής καταστροφής της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020».

 

Με την αναφερόμενη τροποποίηση προτείνεται:

 

 Οι χρήσεις γης στο Ο.Τ. 53 του ΓΠΣ Μουζακίου να διαμορφωθούν ως εξής:

 

·                     Στο οικόπεδο που θα χωροθετηθεί το Κέντρο Υγείας προτείνεται η αλλαγή των χρήσεων γης από "Γενική Κατοικία" σε "Κοινωφελείς Λειτουργίες (Κέντρο Υγείας)" σύμφωνα με το αρ. 6 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018).

 

·                     Στο υπόλοιπο τμήμα του Ο.Τ. 53 διατηρείται η χρήση της "Γενικής Κατοικίας".

 

·                     Η χρήση γης στο Ο.Τ. 142α του ΓΠΣ Μουζακίου προτείνεται να αλλάξει από Κοινωφελείς Λειτουργίες (Κέντρο Υγείας) σε " Ελεύθεροι χώροι - Αστικό πράσινο" σύμφωνα με το αρ. 7 του Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114/Α/2018).

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσέλθουν στα γραφεία του Δήμου Μουζακίου Kαραϊσκάκη 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, για να λάβουν γνώση της τροποποίησης, και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης.

 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί σε δύο φύλλα τοπικών εφημερίδων, για δύο συνεχόμενες ημέρες, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου (http://www.mouzaki.gr/) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Μουζακίου,

 

 

 

 

 

                                                      Ο Δήμαρχος

 

 

 

 

 

Θεοφάνης Στάθης

 

 

 

Εντυπωσιακή η παρουσίαση του βιβλίου του Ν. Βλάχου για τον βίο και επαναστατική δράση του Γ. Καραϊσκάκη

 

 

Σε μια σημαντική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Δήμο Μουζακίου, την Κυριακή 7 Νοεμβρίου το πρωί, στο Ξενοδοχείο «Κιέριον» της Καρδίτσας, παρουσιάστηκε το βιβλίο του καθηγητή Φιλολογίας κ. Νίκου Βλάχου: «Γεώργιος Καραϊσκάκης - Η γέννηση του και η νεανική επαναστατική του δράση, το τελευταίο οδοιπορικό στη γενέτειρα του».

 

Το ξεχωριστό ιστορικό πόνημα εκδόθηκε στο τέλος του 2019 με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ελληνική επανάσταση του 1821. Το περιεχόμενό του δε, προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση στους επίσημους προσκεκλημένους και στο κοινό που παρευρέθηκε.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Φ. ΣΤΑΘΗΣ

 

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Φάνης Στάθης εξήρε την τεράστια υπομονή και επιμονή που έδειξε ο συγγραφέας πάρα πολλά χρόνια προκειμένου να πετύχει τον μεγάλο στόχο του που ήταν βέβαια η ολοκλήρωση του έργου για τον Μαυρομματιανό Αρχιστράτηγο της Εθνική Παλιγγενεσίας.

 

«Ο βαθύς γνώστης του πολιτισμού και της παράδοσής μας, ο ακούραστος δάσκαλος των Μουζακιωτών κ. Νικόλαος Βλάχος, συγχωριανός του Μεγάλου Ήρωα, με εξαιρετική έρευνα και λεπτομερή καταγραφή πολλών πτυχών της νεανικής κοινωνικής, αγωνιστικής και πολεμικής δράσης του, κατάφερε να δημιουργήσει μια υπερπολύτιμη παρακαταθήκη για τον τόπο μας και ειδικά για του νέους Καρδιτσιώτες. Διότι η νεολαία μας σήμερα έχει απόλυτη ανάγκη από γνήσια πρότυπα γενναιότητας, θάρρους, αυτοθυσίας και αγάπης για την πατρίδα σε καιρούς πολύ δύσκολους για την επιβίωση και το μέλλον της. Ο δικός μας Γ. Καραϊσκάκης αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για ολόκληρο το Ελληνικό Έθνος και είμαστε πραγματικά ευγνώμονες στον εκπαιδευτικό κ. Νικόλαο Βλάχο για την μοναδική προσφορά ζωής που έκανε στο Δήμο Μουζακίου, στο Νομό Καρδίτσας, σε όλους τους Έλληνες» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Στάθης.

 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ» ΣΕ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ

 

Ομιλία για το βιβλίο έκανε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πρόνοιας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη κ. Νίκος Καραγιάννης επισημαίνοντας μεταξύ άλλων: «Ο αγαπητός Νίκος σε όλο το βιβλίο του εκφράζει την αγάπη και το θαυμασμό του για τον Γεώργιο Καραϊσκάκη( για τον Αρχηγό με το άλφα κεφαλαίο όπως το έθεσε με μια λέξη ο Νικόλαος Κασομούλης) αλλά και την τιμή που νιώθει ως συγχωριανός του. Ο ίδιος γράφει στη σελ 12: «…Αυτόν τον ήρωα παρουσιάζω. Υποκλίνομαι στη μνήμη του και στο μεγαλείο του, γιατί αντιστάθηκε και δεν έσκυψε μπρος στην άδικη καταδρομή..»  Και συνεχίζοντας αναφέρει ότι «οι ιστορικοί πιστεύουν, πως αν ο Καραϊσκάκης δεν πέθαινε τόσο νέος, θα ήταν διαφορετικά τα σύνορα του πρώτου Ελληνικού κράτους. Για να αντιληφθούμε άλλη μια φορά πόσο βαθιά είναι η αρρώστια του διχασμού που στοίχισε στην επανάσταση τότε  και στοιχίζει και τώρα και  πάντα». Αλλά, όπως υπογραμμίζει στον επίλογο, «…Τ΄ αντρειωμένου ο θάνατος δίνει ζωή στη νιότη,.. ο ήρωάς μου, ο ήρωάς σας, ο ήρωας των Ελλήνων, μας οδηγεί και σε συμπεράσματα χρήσιμα για το παρόν και το μέλλον και προπαντός, μας δίνει θάρρος και μας κάνει να πιστέψουμε ότι ο λαός μας είναι ικανός για πολλά και μεγάλα στους επικίνδυνους σημερινούς καιρούς.»

 

Κλείνοντας, ο κ. Καραγιάννης επισήμανε με αφορμή το βιβλίο, ότι «ήρωες είναι αυτοί, οι επώνυμοι και ανώνυμοι, που αγωνίστηκαν μέσα σε ασύγκριτα δύσκολες συνθήκες, με πραγματική ανιδιοτέλεια, αυταπάρνηση και πατριωτισμό και θυσίασαν το υπέρτατο αγαθό: τη ζωή τους, για το κοινό καλό και την ελευθερία της πατρίδας. Όπως ο τοπικός μας ήρωας Γεώργιος Καραϊσκάκης ο οποίος όλα αυτά τα απέδειξε, όχι με λόγια, με πράξεις! Διότι, στην οδό της θεωρίας υπάρχει συνωστισμός ενώ στην οδό των πράξεων επικρατεί… σχεδόν ερημιά»!

 

Από την πλευρά του ο συγγραφέας κ. Ν. Βλάχος αναφερόμενος στην δουλειά του τόνισε ότι καλύπτει στο πατριωτικό θέμα «Καραϊσκάκης» δύο τουλάχιστον κενά του αναγνωστικού κοινού, αναφερόμενα στον τόπο της γέννησης και στην επαναστατική δράση που ανέπτυξε ήδη από την ηλικία των δεκαπέντε ετών. Πολύ σημαντικό είναι ότι στο βιβλίο αυτό συγκεντρώθηκε όλη η υπάρχουσα ιστορική γνώση για τον «Αετό των Αγράφων», αναφορικά με το θέμα του βιβλίου, και την τοπική παράδοση, όπως διατηρείται στην περιοχή.

 

Ο ίδιος στο εισαγωγικό σημείωμά του γράφει σχετικά: «Από μαθητής Γυμνασίου είχα αρχίσει να συγκεντρώνω κάθε ιστορικό στοιχείο και κάθε γραπτή ή προφορική μαρτυρία, με σκοπό μελλοντικά να φωτίσω τη ζωή και τη δράση του Αγωνιστή». Έτσι, το βιβλίο τούτο είναι αγλαός καρπός έξι δεκαετιών (από το 1960 μέχρι σήμερα).

 

Να σημειωθεί πως ο συγγραφέας, γνωστός από τις εκδηλώσεις προβολής της δόξας του Ήρωα στις ημέρες μας, υπό την αιγίδα των Πολιτιστικών Συλλόγων των Μαυρομματιανών Καρδίτσας και Αθηνών, άσκησε επικοινωνία με τους σημερινούς απογόνους του Εθνοσωτήρα και Εθνομάρτυρα Γεωργίου Καραϊσκάκη, κάτι πολύ σπουδαίο.

 

Τα περιεχόμενα του βιβλίου κατά κεφάλαιο έχουν ως εξής: Α’. Συνοπτικό οδοιπορικό Γεωργίου Καραϊσκάκη. Β’. Οι γονείς του Γ. Καραϊσκάκη, Γ’. Πλασματικά αφηγήματα της Σκουληκαριάς ύστερα από τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας του Γ.Κ. στο Μαυρομμάτι. Δ’. Βιογράφοι και ιστορικοί συγγραφείς. Ε’. Εκατονταετηρίς του Στρατάρχου Γεωργίου Καραϊσκάκη (1827-1927). ΣΤ’. Σπυρίδων Γ. Καραϊσκάκης (1826-1898). Ζ’. Γεώργιος Σπυρίδωνος Καραϊσκάκης (1876-1956). Η’. Διατάγματα Ελληνικής Πολιτείας, Θ’. Γενεαλογικό δέντρο Γ. Καραϊσκάκη, Ι’. Άλλες ιστορικές μαρτυρίες. ΙΑ’. Σκόπιμες τοπικιστικές διαστροφές τής νεανικής ζωής τού Γεωργίου Καραϊσκάκη, ΙΒ’. Το Μαυρομμάτι και οι προφορικές - γραπτές μαρτυρίες του.ΙΓ’. Ο Αλή-Πασάς, ο Πασβάντογλου και ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. ΙΔ’. Τελευταίο οδοιπορικό τού Γ’ Καραϊσκάκη από το Αιτωλικό στο Μαυρομμάτι. ΙΕ’. Οι «θέσεις» της Σκουληκαριάς Άρτας.

 

ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΝΗΜΑΤΟΣ

 

Το βιβλίο έχει ωραίο στήσιμο, κατατοπιστικό πρόλογο και δύο τιμητικούς προλόγους των απογόνων του Ήρωα: Γεωργίου Λεωνίδα και Ελένης Λεωνίδα –Κάτρη, πολύ βοηθητικό χρονολογικό πίνακα των κυριότερων μαχών του Καραϊσκάκη, διανθίζεται από 96 έγχρωμες εικόνες εκδηλώσεων και τοποθεσιών.

 

Στο Ε’ κεφάλαιο αναφέρεται στον εορτασμό των 100 χρόνων από τον θάνατο του Καραϊσκάκη (Αθήνα-επαρχία). Στο ΙΕ’ κεφάλαιο αντικρούονται ανιστόρητες «θέσεις» της Σκουληκαριάς Άρτας ως γενέτειρας του Γ. Καραϊσκάκη.

 

Ο αναγνώστης γνωρίζει τα λημέρια του νεαρού Καραϊσκάκη, τη μητέρα του Διαμάντω Ντιμισκή, τη συνεργασία του με τον Κατσαντώνη, τον γάμο του με την Γκόλφω Ψαρογιαννοπούλου, την υπηρεσία του στον Αλή πασά, τη συμμετοχή του στη Φιλική Εταιρεία, τη δράση του στο αρματολίκι των Αγράφων, τη συμμετοχή του σε πολλές μάχες μέχρι το 1827, τον διορισμό του ως αρχιστρατήγου της επαναστατημένης Ελλάδας και τον θάνατό του, στο Φάληρο.

 

Στην εκδήλωση της βιβλιοπαρουσίασης, χαιρετισμούς απεύθυναν, ο Βουλευτής κ. Γιώργος Κωτσός, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου κ. Μαρία Καραμπέκου, ο πρώην Δήμαρχος Καρδίτσας κ. Δομήνικος Βερίλλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας κ. Μανώλης Στεργιόπουλος, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαυρομματίου «Ο Καραϊσκάκης» κ. Δημήτρης Γιώτης,  ο καθηγητής ΤΕΦΑΑ του ΑΠΘ κ. Σεραφείμ Αλεξίου, ενώ το παρών έδωσαν ο Δημοτικός Σύμβουλος Δ. Μουζακίου κ. Επαμεινώνδας Γκινής και ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας κ. Γιώργος Μπούκης.

 

 Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο Δημοτικός σύμβουλος του Δ. Μουζακίου και πολύ γνωστός παραδοσιακός ερμηνευτής κ. Χρυσόστομος Μητροπάνος τραγούδησε στίχους άσματος που αναφέρονταν σε κατορθώματα του «Γ. Καραϊσκάκη».

 

Με επιστολές τους την εκδήλωση χαιρέτησαν (καθώς δεν μπόρεσαν να παραστούν), ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κώστας Τσιάρας, η Βουλευτής κ. Ασημίνα Σκόνδρα, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μαυρομματίου κ. Γιώργος Νάσιος και ο πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Καρδιτσιωτών κ. Κώστας Κουσαής.

 

Υπογραμμίζεται πως τηρήθηκαν απαρέγκλιτα όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης (τήρηση αποστάσεων, μάσκες, πιστοποιητικά εμβολιασμού – νόσησης κ.α) κατά της COVID-19.

 

 

ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΩΠΤΩΣΕΙΣ

 

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                  

Αυτοτελές Τμήμα                                                    

Οικονομικής Ανάπτυξης

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης

Δ/νση: Μουζάκι, Τ.Κ. 43060  

Πληροφορίες: Ε. Κράβαρη                    

Τηλέφ:24453-50126

 

                                                 

 

 

 

 

ΜΟΥΖΑΚΙ 18/10/2021

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

«ΠΕΡΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΗΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΑΠΟ ΒΡΟΧΩΠΤΩΣΕΙΣ».

 

 

 

Ενημερώνουμε τους Δημότες Δήμου Μουζακίου ότι έχουν γίνει αναγγελίες Ζημιάς Φυτικής Παραγωγής από Βροχόπτωση για Τοπικές Κοινότητες του Δήμου μας.

 

Οι ενδιαφερόμενου θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τους κατά τόπους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για την υποβολή των δηλώσεών τους και κυρίως προκειμένου να ενημερωθούν για την ημερομηνία λήξης υποβολής δηλώσεων για κάθε Τοπική Κοινότητα.

 

 

 

 

 

         

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικά κέρδη αποκόμισε ο Δήμος Μουζακίου στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

 

Ιδιαίτερα αποδοτική ήταν για το Δήμο Μουζακίου η συμμετοχή του Δημάρχου κ. Θεοφάνη Στάθη στις εργασίες του Ετήσιου Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που πραγματοποιήθηκε στο «Βελλίδειο» Θεσσαλονίκης από 14 – 16 Οκτωβρίου 2021.

 

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τους αρμόδιους Υπουργούς σειρά θεμάτων που αφορούν άμεσα την οικονομική και διοικητική λειτουργία του Δήμου, τα οποία βέβαια αποτελούν και ζητούμενα για τους περισσότερους περιφερειακούς Ο.Τ.Α.

 

Ο κ. Στάθης είχε ουσιαστικές επαφές με τους Υπουργούς Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Πιερρακάκη. Αρκετά εποικοδομητικές ήταν όμως και οι συναντήσεις του με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, με τον Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για Μακεδονία – Θράκη κ. Σταύρο Καλαφάτη και με τους Υφυπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα με τον αρμόδιο για τις τηλεπικοινωνίες κ. Θεόδωρο Λιβάνιο και με τον αρμόδιο για απλούστευση των διαδικασιών κ. Γιώργο Γεωργαντά.

 

Να σημειωθεί ότι ο Δήμαρχος παρέστη και στα εγκαίνια της έκθεσης καινοτομίας και ψηφιακής τεχνολογίας «Beyond 4.0», που πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

 

ΚΕΡΔΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Τα κέρδη του Δήμου Μουζακίου από τη δεύτερη μετά την Κύπρο, πολύπλευρη πρωτοβουλία ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του ήταν σημαντικά και μεταφράζονται στα εξής άμεσα αποτελέσματα:

 

-      Μέχρι τέλος του 2021 ο Δήμος θα εισπράξει επιπλέον οικονομικές ενισχύσεις μέσω των Κ.Α.Π. που θα φτάνουν στα 300.000 ευρώ, στα πλαίσια της κρατικής στήριξης για τις δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας COVID-19.

 

-      Θα διατεθούν στο Δήμο Μουζακίου πάνω από 320.000 ευρώ για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών, στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Έξυπνες Πόλεις» που θα υλοποιηθεί την επόμενη διετία από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η πρώτη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα δημοσιοποιηθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022, γι’ αυτό και η Δημοτική αρχή έχει αποφασίσει να ετοιμάσει το γρηγορότερο σχετικό φάκελο με τις προτάσεις της.

 

-      Συζητείται πλέον σοβαρά από την κυβέρνηση η αναθεώρηση του καθεστώτος διανομής των Κεντρικών Αυτοτελώς Πόρων στους Δήμους και η αύξηση των διανεμόμενων πιστώσεων. Ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Θεοφ. Στάθης εξέφρασε την ικανοποίησή του γι’ αυτή τη θετική εξέλιξη καθώς το συγκεκριμένο μείζον ζήτημα είχε θίξει ο ίδιος στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, κατά τη σύσκεψη που έγινε πρόσφατα στη Λάρισα με Δημάρχους ΟΤΑ που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

 

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά στην ομιλία του στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ ο ΥΠΕΣ κ. Μ. Βορίδης, το 2023 οι ΚΑΠ, σε ότι αφορά στον προϋπολογισμό τους, θα είναι διαφορετικοί, ενώ και τα κριτήρια χρηματοδότησης των Δήμων θα εμπλουτιστούν πέραν του αριθμού των μόνιμων κατοίκων τους ο οποίος παίζει σήμερα τον καθοριστικότερο ρόλο. Για την εφαρμογή των αλλαγών αυτών το Υπουργείο θα προβεί σε νομοθετική ρύθμιση μέσα στο 2022.

 

Υπογραμμίζεται ότι στη διαβούλευση που θα προηγηθεί, ο Δήμαρχος Μουζακίου θα έχει παρεμβατικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου καθεστώτος που θα διέπει τον προϋπολογισμό και τη διανομή των ΚΑΠ, καθώς οι προτάσεις του έγιναν δεκτές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την κυβέρνηση.

 

Τέλος, στις συζητήσεις του με τους Υπουργούς, ο κ. Στάθης έθεσε και το θέμα του οικονομικού πλαφόν που έχει κάθε Δήμος για τα προς ένταξη έργα στο αυτοδιοικητικό πρόγραμμα «Α. Τρίτσης», ενώ ζήτησε την επανεξέταση του σχεδιασμού σχετικά με την κινητικότητα των υπαλλήλων ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμαρχος επισήμανε ότι παρατηρείται σημαντική διαρροή στελεχών από τους περιφερειακούς Δήμους προς τα αστικά κέντρα, γεγονός που προκαλεί σοβαρές παρενέργειες στην ομαλή λειτουργία και αποτελεσματικότητά τους.

 

Τον κ. Στάθη υποδέχθηκε με χαρά στο Συνεδριακό Κέντρο της συμπρωτεύουσας ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Τρικκαίων κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, με τον οποίο έχει ήδη αναπτύξει συνεχή στενή συνεργασία για αυτοδιοικητικά ζητήματα τοπικής και γενικής φύσεως.

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΠΑΛΛΟΣ»

 

 Από το Δήμο Μουζακίου – Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ, καθώς ένα νέο καιρικό σύστημα με το όνομα «ΜΠΑΛΛΟΣ» (BALLOS) θα προκαλέσει  κακοκαιρία  στη χώρα από την Πέμπτη (14-10-2021), με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

 

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις και πρόσκαιρα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, από ισχυρούς ριπαίους ανέμους.

 

Τα έντονα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τη Μακεδονία και από το μεσημέρι της Πέμπτης βαθμιαία την υπόλοιπη χώρα.

 

Την Παρασκευή (15-10-2021) προβλέπεται κακοκαιρία αρχικά σε όλη τη χώρα, τα έντονα φαινόμενα όμως, από τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας, στα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

 

Το Σάββατο (16-10-2021), ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν  την ανατολική χώρα, αλλά βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

 

Οι θυελλώδεις νότιοι άνεμοι εκτιμάται ότι θα είναι εντάσεως 7 με 8 μποφόρ.

 

Στη βόρεια Ελλάδα από το βράδυ της Πέμπτης (14-10-2021) θα επικρατήσουν βόρειοι άνεμοι με την ίδια ένταση, ενώ την  Παρασκευή (15-10-2021) οι νότιοι άνεμοι στο Αιγαίο πιθανώς να φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ.

 

Η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στη βόρεια Ελλάδα υπολογίζεται στους 6 με 7 βαθμούς Κελσίου.

 

Ο Δήμος Μουζακίου – Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, συνεργάζεται ήδη με τους τοπικούς, περιφερειακούς κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και έχει τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας - επιφυλακής βάσει του σχεδιασμού που εκπονήθηκε, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα από την εκδήλωση των έντονων φαινομένων.

 

Παρακαλούνται οι δημότες μας όπως λάβουν υπόψη τους το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων για τον ασφαλή σχεδιασμό των επαγγελματικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων τους.

 

Συνιστούμε δε περιορισμό των μετακινήσεων εφόσον δεν υπάρχει ανάγκη και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας έγκαιρα για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας.

 

 

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ

 

 

 

Ειδικότερα, καλούνται οι δημότες:

 

- Να βεβαιωθούν ότι οι υδρορροές και τα φρεάτια έξω από το σπίτι τους δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

 

- Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο, ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή ζημιές.

 

- Να αποφεύγουν να διασχίζουν χείμαρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους αλλά και προληπτικά.

 

- Να αποφεύγουν τις εργασίες στην ύπαιθρο (κίνδυνος από ισχυρούς ανέμους, χαλαζοπτώσεις και κεραυνούς) και τη διαμονή η παραμονή τους σε υπόγεια σπιτιών - πολυκατοικιών, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, αλλά και προληπτικά.

 

- Να προφυλαχτούν αμέσως στην περίπτωση χαλαζόπτωσης, σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα, οπότε οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να τα έχουν συγκεντρωμένα σε ασφαλές καταφύγιο η εγκατάσταση, μέχρι να βεβαιωθούν ότι παρήλθαν τα επικίνδυνα φαινόμενα.

 

- Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και από περιοχές όπου ελαφρά αντικείμενα (γλάστρες, σπασμένα τζάμια κ.λπ.), μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

 

- Να στερεώσουν τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχουν αναρτήσει.

 

- Να ασφαλίσουν πόρτες και παράθυρα.

 

- Να ακολουθούν τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία κ.α.

 

- Να ακολουθούν τις οδηγίες του Προειδοποιητικού Μηνύματος 112, εφόσον αποσταλεί στα κινητά τηλέφωνα.

 

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

 

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

 

Σε περιπτώσεις ανάγκης, οι πολίτες να  επικοινωνούν με τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Αστυνομία τηλ. 100 - Πυροσβεστική τηλ. 199 - Αριθμός Επείγουσας Ανάγκης 112 - ΕΚΑΒ 166) και με το Δήμο Μουζακίου στα τηλέφωνα:

 

·         24453 - 50102 (Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών κ. Ηλίας Τρυφέρης).

 

·         24453 – 50105 (Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του Πολίτη κ. Γιώργος Φούντας).

 

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου

 ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας σε οδούς της πόλεως του Μουζακίου»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 52 & 109 του Ν. 2696/99 «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν. 3542/2007 και το άρθρο 48
του Ν.4313/2014.
2. Την υπ’ αριθμ. 1259/15/541423 από 26/3/2015 Διαταγή Α.Ε.Α.
3. Την από 07/10/2021 αίτηση της ΓΟΥΣΗ Ειρήνης του Δημητρίου, νόμιμης εκπρόσωπου της
εταιρείας «EDIL HELLAS ΑΤΕΒΕ», με την οποία αιτείται την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε
οδούς της πόλεως του Μουζακίου, για εκτέλεση εργασιών φυσικού αερίου.
4. Την υπ’ αριθμ. 5424/21/2080523 από 07/10/2021 αναφορά του Α.Τ. Μουζακίου, με την οποία
συνηγορεί για την ικανοποίηση του αιτήματος της ενδιαφερόμενης.
5. Αποβλέποντας στην ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και στην πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων κατά το χρόνο εκτέλεσης των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων, στην πόλη του Μουζακίου για το
χρονικό διάστημα από 11.10 έως και 15.10.2021 κατά τις ώρες 07:00 ́ εʆως 15:00 ́ και
συγκεκριμένα επί των οδών:
1) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ, μεταξύ των οδών Καβάφη και Λ. Κύπρου
2) ΣΠΗΛΙΑΣ, μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Σπηλιάς-Πάροδος
3) ΜΑΓΕΙΡΑ, μεταξύ των οδών Παπάγου και Πλαστήρα
4.ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ, μεταξύ των οδών Δαβάκη και Κατσαντώνη
5) Λ.ΚΥΠΡΟΥ, μεταξύ των οδών Σωκράτους και 28ης Οκτωβρίου
6) ΓΚΙΚΑ, μεταξύ των οδών Μάγειρα και Μενελάου
7) ΚΩΛΕΤΤΗ, μεταξύ των οδών Βασιλείου και Αμερικής
8) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μεταξύ των οδών Βενιζέλου και Κοραή
9) ΝΕΥΡΟΠΟΛΕΩΣ, μεταξύ των οδών Πίνδου και Αγίας Σωτήρας
10) ΣΑΛΑΙΝΟΣ, μεταξύ των οδών Δαβάκη και Αγ. Σωτηρίας
11) ΙΚΑΡΟΥ, μεταξύ των οδών Δαβάκη και Ανώνυμος
12) ΔΑΒΑΚΗ, μεταξύ των οδών Ικάρου και Παπαφλέσσα
13) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΚΥΠΡΟΥ), μεταξύ των οδών Ικάρου και Αγ. Φαναρίου
14) ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Μ. Αλεξάνδρου
λόγω εργασιών στα πλαίσια του έργου "Επέκτασης δικτύου Φυσικού Αερίου στην πόλη του
Μουζακίου.
- Η διακοπή κυκλοφορίας θα είναι τμηματική στις παραπάνω οδούς και σε καμία περίπτωση
ταυτόχρονη. Οι εργασίες θα γίνονται κατά μήκος της οδού.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης
που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία, από παρακαμπτήριες οδούς, καθώς
επίσης και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Α.Τ. Μουζακίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΓΕ.Π.Α.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ
2ο χιλ.Π.Ο.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Τ.Κ.431 00 Κ Α Ρ Δ Ι Τ Σ Α
ΤΗΛ. 24410-80209 FAX 24410-71111
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 1018/30/221-α ́ΑΠΟΦΑΣΗ 221 / 2021

 

2
Το Α.Τ. Μουζακίου, κατά το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να επιτηρεί
συνεχώς το ανωτέρω οδικό τμήμα, με σκοπό την αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων και
την εξασφάλιση ομαλών συνθηκών οδικής κυκλοφορίας.
Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό
διάστημα.
Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Α.Τ. Μουζακίου.
Το Α.Τ. Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση
- δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν
από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις,
ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1.Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
(Σε δύο (2) αντίτυπα, για την επίδοση του ενός (1) στην αιτούσα, με
αποδεικτικό επίδοσης, το οποίο να τηρηθεί στο αρχείο σας).
2. κα. ΓΟΥΣΗ Ειρήνη
(Μέσω του Α.Τ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ).
Για την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης, λαμβάνοντας
όλα τα προσήκοντα μέτρα, για την απρόσκοπτη και ασφαλή
κυκλοφορία και τη λήψη κάθε μέτρου για την αποτροπή τροχαίων
ατυχημάτων στο χώρο των εργασιών.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

1. ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
2. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ/Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
3. Τ.Τ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4. ΚΕΝΤΡΟ R/T ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΑΞΙ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
6. ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
7. ΤΟΠΙΚΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
(Για τη δημοσίευση της παρούσης αδαπάνως για το Δημόσιο)
Καρδίτσα, 07-10-2021
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θωμάς ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ