Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι αρμόδιο για το σχεδιασµό και την εφαρμογή της κοινωνικής πολιτικής, των πολιτικών ισότητας των φύλων καθώς και για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, µε τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθµιση των σχετικών δραστηριοτήτων. Συγχρόνως το Τμήμα είναι αρμόδιο για την προώθηση και ρύθµιση ζητηµάτων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, καθώς και για το σχεδιασµό και την εφαρμογή προγραμμάτων Πολιτισμού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες του Τμήματος στο πλαίσιο της αποστολής του, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους γραφείων του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού είναι οι εξής:

Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας

 1. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή Συμμετέχει σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, µε την ίδρυση και λειτουργία νομικών προσώπων, ιδρυµάτων και επιχειρήσεων (παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί, βρεφοκοµεία, ορφανοτροφεία, κέντρα ανοικτής περίθαλψης και ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναψυχής ηλικιωµένων, γηροκοµείων κλπ).
 2. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων ή Συμμετέχει σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη αθίγγανων, παλιννοστούντων οµογενών, µεταναστών, και προσφύγων στην κοινωνική, οικοΝομική και πολιτιστική ζωή της τοπικής κοινωνίας.
 3. Διεξάγει κοινωνικές έρευνες, σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών που αφορούν την κοινωνική φροντίδα της οικογένειας, του παιδιού, των εφήβων, των ηλικιωµένων, των ατόµων µε αναπηρία καθώς και ευπαθών κοινωνικών οµάδων.
 4. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή κοινωνικών πολιτικών ή Συμμετέχει σε δράσεις που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των δημοτών µε την ίδρυση και λειτουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας (µε τη δηµιουργία δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, κέντρων υποστήριξης και αποκατάστασης ατόµων µε αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, κέντρων συµβουλευτικής στήριξης των θυµάτων της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων προσώπων και κέντρων πρόληψης κατά εξαρτησιογόνων ουσιών.
 5. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην πρόληψη της παραβατικότητας στην περιοχή του Δήμου, µε τη δηµιουργία Τοπικών Συµβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας.
 6. Μεριμνά για την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε τη δηµιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών.
 7. Συντονίζει, παρακολουθεί και αξιολογεί την άσκηση Κοινωνικής Πολιτικής σε τοπικό επίπεδο (πχ µέσω της εκπόνησης και περιοδικής αναπροσαρμογής ενός «Τοπικού Συµφώνου Κοινωνικής Πολιτικής»)
 8. Οργανώνει, παρακολουθεί και αξιολογεί τη δικτύωση τοπικών φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, όπως:
  (α) οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου
  (β) οι κοινωνικές υπηρεσίες των Νομικών Προσώπων του Δήμου
  (γ) οι Μ.Κ.Ο
  (δ) οι υπηρεσίες και δοµές Κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας και του Κράτους
  (ε) τα αντιπροσωπευτικά σώµατα των οµάδων-χρηστών
 9. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθµών.
 10. Ασκεί έλεγχο και εποπτεία στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας ιδιωτικού δικαίου (ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί) και ευθύνεται για τη λειτουργία των παιδικών εξοχών.
 11. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδρυµάτων παιδικής πρόνοιας σε ιδιώτες, καθώς και σε συλλόγους ή σωµατεία που επιδιώκουν φιλανθρωπικούς σκοπούς.
 12. Ασκεί εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωµατείων και ιδρυµάτων, εγκρίνει τον προϋπολογισμό τους και παρακολουθεί και ελέγχει τις επιχορηγήσεις, που δίδονται σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελείς σκοπούς.
 13. Μεριμνά για τον διορισµό των µελών διοικητικών συµβουλίων και εποπτεύει και ρυθμίζει θέµατα λειτουργίας ιδρυµάτων προστασίας και αγωγής οικογένειας του παιδιού,(όπως Κέντρων Παιδικής Μέριμνας, Παιδικών Σταθµών, Παιδικών Εξοχών, παραρτηµάτων ΠΙΚΠΑ και ΚΕΠΕΠ).
 14. Χορηγεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων περίθαλψης ηλικιωµένων ή ατόµων, που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.
 15. Μεριμνά για τον ορισµό µελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταµείων Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, όταν η έδρα των Ταµείων είναι στο Δήμο.
 16. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα κοινωνικής πολιτικής συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που υλοποιούνται από τα Νοµικά πρόσωπα του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό ενδεικτικά :
  (α) Διενεργεί κοινωνικές έρευνες για τη χορήγηση των επιδοµάτων πρόνοιας, σε συνεργασία µε το Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας (β) Ασκεί κοινωνική εργασία µε άτοµα, οικογένειες και κοινωνικές οµάδες.
  (β) Λειτουργεί μονάδες συµβουλευτικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης.
  (γ) Συνεργάζεται µε τα σχολεία της περιοχής για ενηµέρωση σε κοινωνικά θέµατα (AIDS, ναρκωτικά κλπ) και σε συνεργασία µε τους συλλόγους γονέων διοργανώνει Σχολές Γονέων.
  (δ) Υλοποιεί προγράμματα πρόληψης και αντιμετώπισης ψυχοκοινωνικών και Οικονομικών προβληµάτων (προσφύγων, µεταναστών, παλιννοστούντων, φυλακισµένων, υπερηλίκων κ.λ.π.).
  (ε) Υλοποιεί δράσεις προστασίας περιθαλποµένων σε ιδρύµατα κλειστής περίθαλψης .
  (στ) Υλοποιεί δράσεις προστασίας µονογονεϊκών οικογενειών .
 17. Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που στοχεύουν στη στήριξη αστέγων και οικονοµικά αδυνάτων πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις :
  (α) Μεριμνά για την παροχή Οικονομικής ενίσχυσης των αυτοστεγαζοµένων, για τη σχετική µίσθωση ακινήτων, τη ρύθµιση διαφόρων Θεμάτων κοινωνικής κατοικίας και την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της οικείας νοµοθεσίας.
  (β) Εκδίδει πιστοποιητικά Οικονομικής αδυναµίας.
  (γ) Μεριμνά για την καταβολή επιδοµάτων σε τυφλούς, κωφάλαλους, ανασφάλιστους παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασµένους, διανοητικά καθυστερηµένους, ανίκανους προς εργασία, υποφέροντες από εγκεφαλική παράλυση (σπαστικούς), απροστάτευτους ανήλικους, υποφέροντες από αιµολυτική αναιµία και βαριά ανάπηρους, καθώς και σε λοιπά άτοµα δικαιούµενα παροχής κοινωνικής προστασίας, σύμφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας, καθώς και των οικείων κανονιστικών ρυθµίσεων.
  (δ) Εισηγείται την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης οικηµάτων ένεκα απορίας ή για άλλους σοβαρούς λόγους.
  (ε) Προβαίνει στην αναγνώριση δικαιούχων στεγαστικής συνδροµής.
  (στ) Εισηγείται την έκδοση αποφάσεων παροχής κοινωνικής προστασίας.
  (ζ) Εισηγείται την χορήγηση αδειών διενέργειας λαχειοφόρων αγορών, εράνων και φιλανθρωπικών αγορών. (η)Χορηγεί κάρτες αναπηρίας έπειτα από γνωµάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας.
 18. Επιμελείται των Θεμάτων που αφορούν ασφαλισµένους του ΟΓΑ δηµότες και εκδίδει βιβλιάρια και βεβαιώσεις σύμφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία που διέπει τους ασφαλισµένους αυτούς.
 19. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και τα Γραφεία του (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
 20. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων και μέτρων που στοχεύουν στην ισότητα γυναικών και ανδρών σε όλους τους τοµείς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
  (α) τη λήψη μέτρων για την πρόληψη και καταπολέµηση της βίας κατά των γυναικών και των παιδιών
  (β) την ανάπτυξη δράσεων για την καταπολέµηση των κοινωνικών στερεότυπων µε βάση το φύλο
  (γ) την ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για ευπαθείς οµάδες γυναικών
  (δ) την ανάπτυξη δράσεων για την αύξηση της συµµετοχής των γυναικών στην απασχόληση
  (ε) τη λήψη μέτρων για την εναρμόνιση επαγγελµατικών και οικογενειακών υποχρεώσεων
  (στ) την ανάπτυξη δράσεων για την κοινωνική και πολιτική συµµετοχή των γυναικών και την προώθησή τους στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
 21. Σχεδιάζει, Προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προστασία της Δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Μεριμνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των δημοτικών δεξαµενών νερού.
  (β) Μεριμνά για τον υγειονοµικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων,
  (γ) Μεριμνά για τον έλεγχο της ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκποµπής ρύπων, θορύβων και άλλων επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα,
  (δ) Χορηγεί βιβλιάρια υγείας στους εκδοροσφαγείς.
  (ε) Παρέχει συνδροµή στο έργο του Ε.Φ.Ε.Τ. και διενεργεί ελέγχους ή άλλες πράξεις, που ζητούν τα εντεταλµένα όργανα του Ε.Φ.Ε.Τ. και σύμφωνα µε τις οδηγίες τους. (Συνεργασία µε τον τοµέα ζωικής και φυτικής παραγωγής της υπηρεσίας αγροτικής παραγωγής, όταν απαιτείται).
  (στ) Μεριμνά για την τήρηση των κανόνων υγιεινής στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της περιοχής.
 22. Σχεδιάζει, Προγραμματίζει µια μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων μέτρων για την προαγωγή της Δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εµβολιασµών.
  (β) Μεριμνά για την υλοποίηση
       ι) προγραμμάτων Δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου
       ιι) εκτάκτων προγραμμάτων Δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται µε έκτακτη χρηµατοδότηση
       ιιι) προγραμμάτων Δημόσιας υγείας που χρηµατοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  (γ) Εκδίδει τοπικές υγειονομικές διατάξεις και λαµβάνει µέτρα σε θέµατα Δημόσιας υγιεινής.
  (δ) Μεριμνά για την πληροφόρηση των δημοτών για θέµατα Δημόσιας υγείας.
  (ε) Οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικά προγράμματα για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρµοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα µε τις κείμενες διατάξεις.
 23. Ρυθμίζει διάφορα διοικητικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη δημόσια υγεία στην περιοχή του Δήμου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Εισηγείται τον ορισµό ιατρών προς εξέταση επαγγελµατιών και εργαζοµένων σε καταστήματα υγειονοµικού ενδιαφέροντος για τη χορήγηση σε αυτούς βιβλιαρίων υγείας.
  (β) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς, οι οποίοι πωλούν φάρµακα χωρίς άδεια, καθώς και σε βάρος ιατρών και φαρµακοποιών για κατοχή ή πώληση δειγµάτων φαρµάκων.
  (γ) Εισηγείται τον ορισµό ελεγκτή γιατρού ΟΓΑ για τα ν.π.δ.δ. της περιοχής του Δήμου.

Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού

 1. Μεριμνά για την εξασφάλιση των κατάλληλων υλικοτεχνικών Υποδομών για την προσχολική εκπαίδευση και για τα σχολεία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Μεριμνά για την συντήρηση, τη βελτίωση, τη καθαριότητα και την φύλαξη των υλικοτεχνικών Υποδομών του εθνικού Συστήματος της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε επιφύλαξη των αρµοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών και παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη στις Σχολικές Επιτροπές για τη λειτουργία τους και για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους (Άρθρο 243 του ΔΚΚ).
  (β) Μεριμνά για τη συγκρότηση επιτροπής καταλληλότητας, επιλογής και εκτίµησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου µετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηρισθεί ως διδακτήριο.
  (γ) Συνεργάζεται µε την τεχνική υπηρεσία, για την απαλλοτρίωση οικοπέδων για τις ανάγκες της σχολικής στέγης, καθώς και την ανέγερση σχολικών κτιρίων.
  (δ) Μεριμνά για τη µίσθωση ακινήτων για τη στέγαση δηµόσιων σχολικών μονάδων, τη στέγαση και συστέγαση αυτών και σε περίπτωση συστέγασης καθορίζει την αποκλειστική χρήση ορισµένων χώρων του διδακτηρίου, από κάθε σχολική µονάδα, καθώς και την κοινή χρήση των υπολοίπων χώρων και τις ώρες λειτουργίας της κάθε συστεγαζόµενης σχολικής µονάδας (Συνεργασία µε την ΟικοΝομική υπηρεσία για τη µίσθωση ακινήτων).
  (ε) Συνεργάζεται µε την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, την ενημερώνει για θέµατα της αρµοδιότητάς της και της παρέχει κάθε αναγκαία διοικητική υποστήριξη για τη λειτουργία της.
 2. Σχεδιάζει και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την υποστήριξη των µαθητών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αλλά και για τη γενική παιδεία των κατοίκων. Περιλαµβάνονται αρμοδιότητες όπως :
  (α) Η ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών.
  (β) Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δηµιουργικής απασχόλησης παιδιών.
  (γ) Η ίδρυση και λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
 3. Μεριμνά για το σχεδιασµό και την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου µάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού Προγραμματισμού, σύμφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Καταρτίζει, στο πλαίσιο του τοπικού αναπτυξιακού προγράµµατός του, το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης, µε βάση το Εθνικό Πρόγραµµα Δια Βίου Μάθησης και το αντίστοιχο περιφερειακό πρόγραµµα δια βίου µάθησης (νόµος 3879 / 2010, άρθρο 8). Το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης περιλαμβάνει, ιδίως, επενδύσεις, προγράμματα ή επί μέρους δράσεις γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα δράσεις εφαρμογής της Δημόσιας πολιτικής δια βίου µάθησης σε τοπικό επίπεδο.
  (β) Μεριμνά για την εφαρμογή του τοπικού προγράµµατος δια βίου µάθησης και διαχειρίζεται την εφαρμογή των πολιτικών και των κανόνων που αφορούν τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων στην περιφέρεια του Δήμου.
  (γ) Εισηγείται την ίδρυση και μεριμνά για τη λειτουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης ( Κ.Δ.Β.Μ.) που εφαρµόζουν το τοπικό πρόγραµµα δια βίου µάθησης και τα οποία οργανώνονται είτε στο πλαίσιο του Τμήματος, είτε στο πλαίσιο νοµικού προσώπου του Δήμου.
  (δ) Μεριμνά για τη λειτουργία και διαχείριση τοπικών δοµών και την εφαρμογή προγραμμάτων της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου Μάθησης στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο Δήμος µε τη Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης.
  (ε) Μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων που συνάπτει ο Δήμος µε το Υπουργείο.
  (στ) Ασκεί τις αρμοδιότητες λαϊκής επιµόρφωσης ή γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων που µεταφέρονται από τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση µαζί µε την αντίστοιχη επιχειρησιακή µονάδα ή αποκεντρωµένη δοµή υπηρεσιακής µονάδας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 3879 / 2010.
 4. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση ζητηµάτων εύρυθµης λειτουργίας της προσχολικής εκπαίδευσης και των σχολείων της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Εισηγείται τη διάθεση διδακτηρίου για άλλες χρήσεις κοινής ωφέλειας ή για την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία µε τη Σχολική Επιτροπή.
  (β) Μεριμνά για τη µεταφορά µαθητών από τον τόπο διαµονής στο σχολείο φοίτησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς των µαθητών σχολείων ειδικής αγωγής, καθώς και της µεταφοράς και σίτισης µαθητών µουσικών γυµνασίων και λυκείων (Συνεργασία µε την ΟικοΝομική υπηρεσία).
  (γ) Εποπτεύει και ελέγχει τους συλλόγους γονέων και κηδεµόνων.
  (δ) Εγκρίνει την εγκατάσταση, µεταφορά ή επισκευή τηλεφωνικών συνδέσεων (κυρίων, δευτερευουσών, πρόσθετων και παράλληλων) στα σχολεία.
  (ε) Οργανώνει συναυλίες ή άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις για τους µαθητές, κατόπιν έγκρισης της Σχολικής Επιτροπής.
  (στ) Μεριμνά για το διορισµό και την αντικατάσταση διοικητών των ιδρυµάτων, που χορηγούν υποτροφίες, εφόσον έχουν τοπική σηµασία.
  (ζ) Εγκρίνει οποιαδήποτε µίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου Δημόσιας χρήσης για µεταφορά προσώπων και υλικών προς κάλυψη σχολικών αναγκών.
  (η) Εισηγείται τον καθορισµό κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους.
  (θ) Εισηγείται την κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων.
  (ι) Εισηγείται την επιβολή κυρώσεων, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, στους γονείς και κηδεµόνες που δεν εγγράφουν τα παιδιά τους στο σχολείο και αµελούν για την τακτική φοίτησή τους.
  (ια) Εισηγείται τη διακοπή µαθηµάτων, λόγων έκτακτων συνθηκών ή επιδηµικής νόσου, εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου.
 5. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων στον τοµέα του Πολιτισμού για την προστασία του τοπικού Πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως :
  (α) Δηµιουργία πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, γλυπτικής κλπ.
  (β) Διοργάνωση και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων (θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις).
  (γ) Προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής. (δ) Επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται στο Δήμο από τρίτους.
  (ε) Προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. (στ) Προώθηση της ανάπτυξης του πολιτιστικού Τουρισμού.
 6. Μελετά και εισηγείται για τη ρύθµιση τοπικών πολιτιστικών Θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:
  (α) Εισηγείται για τη συµµετοχή εκπροσώπου του Δήμου στην οργανωτική επιτροπή φεστιβάλ τοπικής εµβέλειας.
  (β) Εισηγείται για την επιχορήγηση ΝΠΙΔ τα οποία αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες στη χωρική αρµοδιότητα του Δήμου.
  (γ) Εισηγείται για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών µουσικών ιδρυµάτων (Αδείων, µουσικών σχολών, χορωδιών, συµφωνικών ορχηστρών και συγκροτηµάτων μουσικής δωµατίου).
 7. Σχεδιάζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισµού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους. Περιλαµβάνονται πολιτικές, προγράμματα και δράσεις όπως :
  (α) Κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων (δηµοτικά γυµναστήρια, αθλητικά κέντρα και Δημοτικοί χώροι άθλησης).
  (β) Προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του µαζικού αθλητισµού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
  (γ) Άσκηση εποπτείας επί των Εθνικών Αθλητικών Κέντρων, που καθορίζονται µε διυπουργική απόφαση.
 8. Τηρεί το µητρώο νέων και συνεργάζεται µε το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων για την πλήρη και ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των νέων.
 9. Μεριμνά για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους και Συμμετέχει στους σχεδιασµούς και τα προγράμματα της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς.
 10. Παρακολουθεί τη λειτουργία και δράση δημοτικών δοµών και νομικών προσώπων που εφαρµόζουν προγράμματα και δράσεις στους τοµείς του Πολιτισμού του αθλητισµού και της Νέας Γενιάς.
 11. Υλοποιεί δράσεις και προγράμματα στους τοµείς του Πολιτισμού, του Αθλητισµού και της Νέας Γενιάς, συµπληρωµατικά µε τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιούνται από τα Νοµικά Πρόσωπα του Δήμου.