Διεύθυνση Περιβάλλοντος

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι αρµόδια για την προστασία και αναβάθµιση του τοπικού φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, για την εξασφάλιση της αποκοµιδής και της µεταφοράς των απορριµµάτων, της χωριστής αποκοµιδής και µεταφοράς των ανακυκλώσιµων υλικών, την εξασφάλιση της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου. Η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την ενεργειακή διαχείριση, τη λειτουργία των Κοιµητηρίων και των Δημοτικών Σφαγείων καθώς και για την Πολιτική Προστασία στο επίπεδο του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την εφαρμογή του πολεοδοµικού σχεδιασµού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδοµικών αδειών και τον έλεγχο των κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας είναι οι εξής:

Αρμοδιότητες Τμήματος Πολεοδομίας

 1. Παραλαµβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλοµένων φακέλων για την έκδοση οικοδοµικών αδειών, ελέγχει τις υποβαλλόµενες µελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτροµηχανολογικές, θερµοµόνωση, παθητική πυροπροστασία, µελέτη ενεργειακής απόδοσης) σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και µετά τον έλεγχο των φορολογικών εκδίδει τις οικοδοµικές άδειες.
 2. Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες, τη µελέτη θερµοµόνωσης, τη µελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών βιοµηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθµίσεις της σχετικής νοµοθεσίας.
 3. Αναθεωρεί και ενημερώνει τις οικοδοµικές άδειες, εγκρίνει εργασίες µικρής κλίµακας και τηρεί όλα τα απαιτούµενα σχετικά στατιστικά στοιχεία και αρχεία των οικοδοµικών αδειών.
 4. Ελέγχει το σύννοµο εκδοθεισών οικοδοµικών αδειών και προβαίνει σε διακοπή εργασιών ή ανάκληση αδειών, αν απαιτείται.
 5. Εκδίδει απόφαση για τον καθορισµό µεµονωµένων κτιρίων ή των περιοχών, εντός των οποίων οι όψεις των κτιρίων πρέπει να αποπερατώνονται μέσα σ’ έξι έτη από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή της ανωτέρω απόφασης.
 6. Χορηγεί την άδεια εγκατάστασης δοµικής ή µηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθµού στην ξηρά, σύμφωνα µε το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες.
 7. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
 8. Διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους, προκειµένου να διαπιστωθεί η ποιότητα των χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος, καθώς και η ποιότητα των προϊόντων τσιµέντου.
 9. Παρακολουθεί την εξέλιξη των ρυθµιστικών σχεδίων και των πολεοδοµικών µελετών για την επέκταση / τροποποίηση των σχεδίων πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 10. Μελετά και εισηγείται για τις ανάγκες τροποποιήσεων / αναθεώρησης των ρυµοτοµικών σχεδίων των πόλεων στην περιοχή του Δήμου.
 11. Μελετά και εισηγείται την προκαταρκτική πρόταση ανάπλασης ορισµένης περιοχής.
 12. Ελέγχει την εφαρμογή ρυµοτοµικών και πολεοδοµικών σχεδίων , σύμφωνα µε τις αρμοδιότητες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Οι εφαρµογές αυτές περιλαμβάνουν ιδίως:
  (α) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος πριν την έγκριση των πινακίδων εφαρμογής.
  (β) Την σύνταξη διαγραµµάτων εφαρμογής και διαγραµµάτων διαµορφωµένης κατάστασης.
  (γ) Τον έλεγχο τοπογραφικών διαγραµµάτων που προορίζονται για σύνταξη πράξεων τακτοποιήσεως και αναλογισµού ή πράξεων εφαρμογής.
  (δ) Την επίβλεψη τοπογραφικών µελετών και µελετών Πράξεων Εφαρμογής Σ.Π.
  (ε) Την σύνταξη Πράξεων Εφαρμογής.
  (στ) Την εφαρμογή πολεοδοµικών σχεδίων και συναφών εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
  (ζ) Τον έλεγχο εφαρμογής ρυµοτοµικών σχεδίων στο έδαφος, κατ΄ άρθρο115 Κ.Β.Π.Ν.
  (η) Την εφαρμογή εγκεκριµένων σχεδίων επί του εδάφους κατά την πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 155 Κ.Β.Π.Ν.
 13. Γνωµοδοτεί για παρέκκλιση από τους όρους δόµησης κατασκευής κτιρίων που προορίζονται για γεωκτηνοτροφικές, γεωπτηνοτροφικές ή υδατοκαλλιεργητικές εγκαταστάσεις, καθώς και για εγκαταστάσεις αποθήκευσης λιπασµάτων, φαρµάκων, ιχθυοτροφών, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων, γεωργικών και αλιευτικών προϊόντων, στεγάστρων σφαγής ζώων και δεξαµενών από οποιοδήποτε υλικό (Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες Αγροτικής παραγωγής και Αλιείας).
 14. Τηρεί αρχεία χαρτών και ρυµοτοµικών διαγραµµάτων, όρων δόµησης, διαγραµµάτων και πράξεων εφαρμογής, πράξεων τακτοποίησης και αναλογισµού.
 15. Προβαίνει σε έλεγχο των κατασκευών ώστε να διαπιστώνεται η εφαρμογή των εγκεκριµένων σχεδίων των αντίστοιχων οικοδοµικών αδειών.
 16. Προβαίνει σε έλεγχο της κατασκευής αυθαίρετων κτισµάτων και στον χαρακτηρισµό αυτών σύμφωνα µε την ισχύουσα πολεοδοµική νοµοθεσία.
 17. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης κατά τους ανωτέρω ελέγχους παραβάσεων, προβαίνει σε επιβολή προστίµων ή άλλων προβλεποµένων κυρώσεων κατά την κείµενη πολεοδοµική νοµοθεσία.
 18. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τον γενικό οικοδοµικό κανονισµό και τις οικοδοµές που χαρακτηρίζονται επικίνδυνες, σε συνεργασία µε τη Δημοτική αστυνοµία.
 19. Εισηγείται την αφαίρεση άδειας από οικοδοµές για µη εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ, σε συνεργασία µε τη Δημοτική αστυνοµία.
 20. Λαµβάνει και ελέγχει την εφαρμογή μέτρων για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, και από έλλειψη μέτρων ασφαλείας και ελέγχει τα υφιστάμενα μέτρα ασφαλείας σε εργασίες που εκτελούνται.
 21. Ρυθμίζει κάθε θέμα για το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελµατικών αδειών, σύμφωνα µε τις διατάξεις της σχετικής νοµοθεσίας.
 22. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών µηχανηµάτων και ελέγχει τη λειτουργία τους.
 23. Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας στεγνοκαθαριστηρίων, πλυντηρίων ρούχων, σιδηρωτηρίων ρούχων και ταπητοκαθαριστηρίων.

Αρμοδιότητες Τμήματος Περιβάλλοντος, Πολιτικής Προστασίας και Πρασίνου

 1. Σχεδιάζει, Προγραμματίζει, εισηγείται και μεριμνά για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου.
 2. Μεριμνά για την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων και την καταπολέµηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου.
 3. Παρακολουθεί την εφαρμογή των ρυθµίσεων που αφορούν τις προστατευόµενες περιοχές στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου, σε συνεργασία και µε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 4. Μεριμνά για τη δηµιουργία και καλή λειτουργία µηχανισµών και συστηµάτων για την αποκοµιδή και διαχείριση των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για :
  (α) την διαχείριση, σύμφωνα µε τον αντίστοιχο σχεδιασµό που καταρτίζεται από την Περιφέρεια, των στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, µεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης,
  (β) την αποκατάσταση υφισταµένων χώρων εναπόθεσης (ΧΑΔΑ), σε συνεργασία µε τον τοµέα εγγειοβελτιωτικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας.
  (γ) Την κατασκευή και διαχείριση συστηµάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισµού, σε συνεργασία µε την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).
 5. Ελέγχει και εισηγείται τη ρύθµιση Θεμάτων περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα θέµατα αυτά αφορούν ιδίως :
  (α) Την ίδρυση και λειτουργία σφαγείων.
  (β) Τον καθορισµό των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων και την παροχή γνώµης για τον καθορισµό χώρων αποτέφρωσης νεκρών.
  (γ) Την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών.
  (δ) Την παροχή γνώµης για τον καθορισµό βιοµηχανικών και Επιχειρησιακών Περιοχών (Β.Ε.Π.Ε.) και για τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατ’ άρθρο 5 ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254, Α΄), σε συνεργασία µε την υπηρεσία Πολεοδομίας.
  (ε) Την παρακολούθηση προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
  (στ) Τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές, προς καθαρισµό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των υποχρέων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισµό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου.
 6. Μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται και παρακολουθεί την εφαρμογή συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην περιοχή του Δήμου ( συστήµατα και προγράμματα ανακύκλωσης).
 7. Μεριμνά για τη λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθµιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισµών.
 8. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών κοιµητηρίων σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του Δήμου.
 9. Μεριμνά για τη δηµιουργία και λειτουργία κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και για τη χορήγηση άδεις ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
 10. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δημοτικών κοιµητηρίων.
 11. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των κοιµητηρίων και συνεργάζεται µε τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών.
 12. Μεριμνά για την καθαριότητα, ευπρέπεια, διακόσµηση των χώρων των κοιµητηρίων καθώς και για τη συντήρηση / κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών Υποδομών και πρασίνου των κοιµητηρίων.
 13. Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισµούς λειτουργίας του Δήμου.
 14. Μεριμνά για την εξασφάλιση των καταλλήλων συνθηκών υγιεινής στα δηµοτικά σφαγεία, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
 15. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων καταγραφής των κάθε είδους πληροφοριακών στοιχείων που σχετίζονται µε τη λειτουργία των δημοτικών σφαγείων.
 16. Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται µε τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των σφαγείων και συνεργάζεται µε τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για την απόδοση των εισπραττοµένων ποσών.
 17. Μεριμνά για την καθαριότητα των χώρων των σφαγείων καθώς και για τη συντήρηση των κάθε είδους Υποδομών και τεχνικών εγκαταστάσεων των σφαγείων.
 18. Στο πλαίσιο του Τμήματος λειτουργεί Γραφείο Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασµού, το συντονισμό δράσεων για την πρόσληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου. Ειδικότερα το Γραφείο:
  (α) Διατυπώνει εισηγήσεις για το σχεδιασµό της πολιτικής προστασίας της περιοχής του Δήμου, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και μεριμνά για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασµού.
  (β) Υποστηρίζει το συντονισμό και επιβλέπει το έργο της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιµότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στην περιοχή του Δήμου.
  (γ) Μεριμνά για την διάθεση και συντονίζει την δράση του απαραίτητου Δυναμικού και μέσων για την πρόσληψη, ετοιµότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στην περιοχή του Δήμου
  (δ) Επεξεργάζεται ειδικότερες προτάσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία των δασικών περιοχών του Δήμου, Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και διατυπώνει προτάσεις για την αποκατάσταση των δασών.
 19. Το Τμήμα έχει επίσης ως αντικείµενο την προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του Δήμου (κτίρια, αυτοκίνητα κλπ) και την προώθηση των ήπιων µορφών ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό:
  (α) Μεριμνά για τη µελέτη και σταδιακή εφαρμογή Συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα µε τους σχεδιασµούς της Πολιτείας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται συστηµατική και συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
  (β) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων βελτίωσης και των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης για τις προµήθειες του Δήμου, σύμφωνα µε τις σχετικές ρυθµίσεις της Πολιτείας.
  (γ) Μεριμνά για την εφαρμογή των μέτρων µείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου, καθώς και των δικτύων ηλεκτροφωτισµού των δηµόσιων κοινόχρηστων χώρων που θεσπίζονται από την Πολιτεία.
  (δ) Μεριμνά για την αξιοποίηση των ήπιων µορφών ενέργειας και την χρησιµοποίηση, κατά το δυνατόν, καθαρών οχηµάτων από το Δήμο.
 20. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της ικανοποιητικής συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου.
 21. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου του Δήμου ( τεχνικά μέσα , εργαλεία, λιπάσµατα, φάρµακα κλπ).
 22. Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών συντήρησης των χώρων πρασίνου ( φυτεύσεις, λίπανση, πότισµα, κλάδεµα κλπ).
 23. Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 24. Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της συντήρησης πρασίνου και κηποτεχνίας.
 25. Μεριμνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των τεχνικών μέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία του Τμήματος.
 26. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων πρασίνου του Τμήματος.

Αρμοδιότητες Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Α) Γραφείο Καθαριότητας και Αποκομιδής
 1. Μελετά την οργάνωση και λειτουργία του Συστήματος συλλογής και µεταφοράς και μεριμνά για την έκδοση της προβλεπόµενης άδειας συλλογής και µεταφοράς.
 2. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται για τη βελτίωση των συστηµάτων και μέσων που είναι κατάλληλα για τη διασφάλιση της αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων και των ανακυκλώσιµων υλικών, καθώς και της καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου.
 3. Μελετά και εισηγείται για τις τεχνικές προδιαγραφές και τις αναγκαίες ποσότητες των κάθε είδους τεχνικών μέσων και υλικών που απαιτούνται για την αποτελεσµατική και αποδοτική εκτέλεση των παραπάνω λειτουργιών (οχήµατα, τεχνικά μέσα , κάδοι κλπ).
 4. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών της καθαριότητας και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.
 5. Διαµορφώνει τα κατάλληλα προγράμματα για τη διενέργεια των εργασιών καθαριότητας ( αποκοµιδή απορριµµάτων, ανακυκλώσιµων υλικών, οδοκαθαρισµός, ειδικά συνεργεία κλπ).
 6. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την κατάλληλη συγκρότηση και στελέχωση των διαφόρων συνεργείων και εισηγείται προγράμματα αναγκών ανθρώπινου Δυναμικού.
 7. Προσδιορίζει τα σηµεία και μεριμνά για την τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης.
 8. Παρακολουθεί την κανονική εφαρμογή των προγραμμάτων διενέργειας των εργασιών και εποπτεύει την ποιότητα των αποτελεσμάτων των σχετικών εργασιών.
 9. Παρακολουθεί την διαθεσιµότητα των τεχνικών μέσων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εργασιών και συνεργάζεται µε το Γραφείο Συντήρησης Οχηµάτων για την καλύτερη αξιοποίηση των τεχνικών μέσων που διαθέτει ο Δήμος.
 10. Καταρτίζει και μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του Τμήματος.
 11. Διαµορφώνει τα αναλυτικά περιοδικά προγράμματα και συγκροτεί τα συνεργεία για την αποκοµιδή των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 12. Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο της αποκοµιδής των αστικών απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών και την µεταφορά τους στους ΧΥΤΑ ή τα εργοστάσια επεξεργασίας τους.
 13. Μεριμνά για τον σωστό χειρισµό και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των οχηµάτων και τεχνικών μέσων που χρησιµοποιούν τα συνεργεία καθαριότητας του Τμήματος.
 14. Καταγράφει και συγκεντρώνει καθηµερινά στοιχεία για την εκτέλεση των προγραμμάτων αποκοµιδής των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών.
 15. Μεριμνά για το πλύσιµο και την διατήρηση σε καλή κατάσταση των κάδων και των απορριµµατοδοχείων συγκέντρωσης των απορριµµάτων και των ανακυκλούµενων υλικών.
 16. Διενεργεί µε τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισµού των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και της συγκέντρωσης των απορριµµάτων σε χώρους µεταφόρτωσης.
 17. Συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεµφερείς εργασίες όπως η περισυλλογή ογκωδών αντικειµένων, ο καθαρισµός από παράνοµες αφίσες και διαφηµίσεις, ο καθαρισµός εγκαταλελειµµένων οικιών κλπ.

 

Β) Γραφείο Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων
 1. Διαχειρίζεται το στόλο των οχηµάτων του Δήμου (απορριµµατοφόρα, διάφορα αυτοκινούµενα µηχανήµατα, φορτηγά και επιβατηγά οχήµατα) µεριµνώντας για τη στελέχωσή τους, την ασφάλισή τους και τον εφοδιασµό µε όλα τα σχετικά µε την κίνηση έγγραφα.
 2. Παρακολουθεί και εποπτεύει την κίνηση των οχηµάτων του Δήμου, την κατανάλωση καυσίµων και την ανάγκη περιοδικής προληπτικής τους συντήρησης.
 3. Διερευνά τις συνθήκες τυχόν ατυχηµάτων και μεριμνά για την αποκατάσταση βλαβών και αποτελεσμάτων ατυχηµάτων.
 4. Σχεδιάζει και εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήμου.
 5. Μεριμνά για την αποκατάσταση κάθε είδους βλαβών και την επισκευή των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήμου.
 6. Τηρεί την φυσική αποθήκη ανταλλακτικών και λοιπών υλικών που είναι αναγκαία για τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των οχηµάτων και κινητών µηχανηµάτων του Δήμου.
 7. Συγκεντρώνει, τηρεί και επεξεργάζεται στοιχεία από την εκτέλεση των λειτουργιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των οχηµάτων του Δήμου και διαµορφώνει και παρακολουθεί σχετικούς δείκτες αποδοτικότητας.