ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Κ2 ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΟΛΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Μουζάκι 14-6-2024

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                    Αριθμ. πρωτ: 6611

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ- ΚΑΔ «Νεοπτόλεμος Δήμου»

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Κ2 ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΒΟΛΟΥ

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ

 

ΚΑΔ «Νεοπτόλεμος Δήμου»

 

Έχοντας υπόψη:

 

  • Τις διατάξεις του άρθρ.24 του Ν.4182/2013 (ΦΕΚ 1852/τ.Α/10-9-2013) «Κώδικας Κοινωφελών    Περιουσιών, Σχολάζουσων Κληρονομίων και λοιπές διατάξεις»,
  • το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)
  • την αριθμ 27/2024 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου «Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.»
  • την αριθμ. 50/2024 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μουζακίου, από την συνεδρίασή του στις 29/2/2024, για την δημοπράτηση του Κ2  καταστήματος του ΚΑΔ  «Νεοπτόλεμος Δήμος» στην  Δ.Κ. Βόλου του Δήμου Βόλου του Ν. Μαγνησίας, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανωτέρω ακινήτου.
  • Το αριθμ. 20130/15-3-2024 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών- Τμήμα Εποπτείας της ΑΔΘΣΤΕ.

 

   Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , για την εκμίσθωση του Κ2  καταστήματος του ΚΑΔ  «Νεοπτόλεμος Δήμος» στην  Δ.Κ. Βόλου του Δήμου Βόλου του Ν. Μαγνησίας.

 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου (Δημαρχείο) στις 10-7-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.-11:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (άρθρο 1 ΠΔ 270/81) με τους παρακάτω όρους :

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

 

Περιγραφή ακινήτου

 

 

 

Το υπό εκμίσθωση κατάστημα έχει τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

 

Κατάστημα Κ2: Ισόγειο κατάστημα 49 τ.μ. με πρόσοψη 3,35μ. επί της οδού Γκλάβάνη 62, το οποίο περιλαμβάνει wc με προθάλαμο.

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

 

Διάρκεια – παράταση

 

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12 έτη σύμφωνα με  την ισχύουσα νομοθεσία για τις εμπορικές μισθώσεις (ΠΔ 34/1995) και  τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013.

 

Μπορεί να συμφωνηθεί η ανανέωση της μίσθωσης για χρόνο ίσο ή και βραχύτερο με τους ίδιους ή επουσιωδώς διαφορετικούς όρους, το δε σχετικό μισθωτήριο υποβάλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδας για ενημέρωση (άρθρο 24 παρ. 10 του Ν. 4182/2013).

 

Το μίσθωμα θα είναι πληρωτέο εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε μισθωτικού μήνα στο Κληροδότημα χωρίς όχληση από πλευράς του ή στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί το Κληροδότημα.

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

 

Τιμή εκκίνησης

 

Ελάχιστη τιμή προσφοράς για τη μίσθωση του Κ2 καταστήματος ορίζεται το ποσό των 780,00 ευρώ μηνιαίως.

 

  Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για δύο (2) χρόνια. Μετά τη διετία θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σύμφωνα με τη ρήτρα τιμαρίθμου, όπως κάθε έτος ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος (άρθρο 24 παρ. 10 του Ν. 4182/2013).

 

ΑΡΘΡΟ 4ο

 

Εγγυήσεις

 

Όποιος έχει την πρόθεση να λάβει μέρος στη δημοπρασία για κάθε διαμέρισμα μεμονωμένα ή και για τα δύο, για να γίνει δεκτός σε αυτή πρέπει να καταθέσει λόγω εγγυοδοσίας για τη συμμετοχή του, γραμμάτιο παρακατάθεσης χρηματικού ποσού ίσο με το 10% του ελάχιστου ορίου προσφοράς, υπολογιζόμενο για ένα μισθωτικό έτος, ήτοι ποσό 936,00€ (780*12*10%) για το Κ2 κατάστημα, με ισόποση εγγυητική επιστολή Τράπεζας, αναγνωρισμένης στην Ελλάδα.

 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αντικαθίσταται κατά την υπογραφή της σύμβασης από την εγγύηση καλής εκτέλεσης και επιστρέφεται στον πλειοδότη.

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του ως άνω κληροδοτήματος εάν η μίσθωση διαλυθεί πρόωρα από οποιαδήποτε αιτία οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του μισθωτή. Επίσης καταπίπτει υπέρ του εκμισθωτού – κληροδοτήματος και σε περίπτωση που κατά τη λήξη της μίσθωσης και την αποχώρηση του μισθωτή από το μίσθιο παραμείνει αυτός οφειλέτης οποιασδήποτε οφειλής του από τη μίσθωση.

 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται ατόκως μετά τη λήξη της μίσθωσης και την ολοσχερή εξόφληση του ενοικίου και την εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων του ή των μισθωτών που απορρέουν από τη μίσθωση.

 

 

 

Επιπλέον ο πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει και αξιόχρεο εγγυητή, Έλληνα υπήκοο, για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου. Ο εγγυητής είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον συνυπεύθυνος με το μισθωτή για όλες τις υποχρεώσεις του, στερούμενος του ευεργετήματος της διζήσεως και της διαιρέσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

 

Οι συμμετέχοντες στη δημοπρασία υποβάλλουν υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής:

 

·         Εγγύηση συμμετοχής σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 4 της παρούσας διακήρυξης

 

·         Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Μουζακίου από το Ταμείο του Δήμου Μουζακίου ή του Δήμου στον οποίο ανήκουν (ισχύει και για τον εγγυητή)

 

·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλαχτα τους όρους της παρούσας διακήρυξης (ισχύει και για τον εγγυητή)

 

·         Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση του δημοσίου ή ΝΠΔΔ και δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από διαγωνισμό του Δημοσίου ή ΝΠΔΔ

 

Επί πλέον για τα νομικά πρόσωπα απαιτείται:

 

·         Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό και ότι η εταιρεία τους δεν έχει λυθεί.

 

·         Το κωδικοποιημένο καταστατικό τους, όπως ισχύει με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, όλα σε ακριβή αντίγραφα και ειδικά για τις ΑΕ και ΕΠΕ ΦΕΚ σύστασης και τυχόν τροποποιήσεων της εταιρείας και ΦΕΚ τελευταίου Δ.Σ. για τις ΑΕ

 

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο

 

Διαδικασία εκμίσθωσης

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου την 10η Ιουλίου 2024, ημέρα  Τετάρτη από τις 10:00πμ έως τις 11:00πμ, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού του κληροδοτήματος.

 

Η εκμίσθωση των ακινήτων διενεργείται βάσει κλειστών γραπτών προσφορών των υποψηφίων μισθωτών μετά από σχετική ανακοίνωση η οποία δημοσιοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών από τον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας , επί είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες, καθώς και σε κάθε άλλη ιστοσελίδα που κρίνεται σκόπιμο για την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, portal Δήμου Μουζακίου) ή τον τοπικό τύπο.

 

Οι προσφορές θα σημειώνονται σε πίνακα υποβολής προσφορών και οι προσφέροντες οι οποίοι υποβάλλουν την προσφορά τους θα λαμβάνουν βεβαίωση υποβολής προσφοράς. Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και σε χωριστό κλειστό σφραγισμένο φάκελο την οικονομική προσφορά. Επίσης θα γίνονται δεκτές και προσφορές οι οποίες αποστέλλονται ταχυδρομικώς με συστημένη αποστολή ή ταχυμεταφορές, προκειμένου να επαληθεύεται η ημερομηνία αποστολής.

 

Όποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ευθύς κατά την έναρξη της δημοπρασίας, και να παρουσιάσει το νόμιμο προς τούτο πληρεξούσιο, αλλιώς θεωρείται ότι πλειοδοτεί για δικό του λογαριασμό.

 

Μετά το πέρας των είκοσι (20) ημερών η διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος εξετάζει τους φακέλους των προσφορών που έχουν κατατεθεί, σύμφωνα με το πρακτικό προσφορών και τον πίνακα υποβολής με το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη. Το πρακτικό του αποτελέσματος της δημοπρασίας δηλ. το προσφερόμενο τίμημα και το ονοματεπώνυμο του προσφέροντος ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου επί δέκα πέντε (15) ημέρες προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα της κοινωφελούς περιουσίας και για την άσκηση τυχόν αναφοράς ή καταγγελίας που θα αφορά αποκλειστικά την τήρηση της διαδικασίας.

 

 

 

Μετά την παρέλευση της ταχθείσης προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί αναφορές ή ενστάσεις και το προσφερόμενο τίμημα είναι τουλάχιστον ίσο με το 85% της προεκτιμηθείσας αξίας (τιμή εκκίνησης) η διαχειριστική επιτροπή προχωρά στην έγκριση και κατακύρωση του πρακτικού και στη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης με τον προσφέροντα πλειοδότη και τον εγγυητή του. Εάν το επιτευχθέν τίμημα δεν υπερβαίνει το ως άνω όριο του 85%, για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας αρχής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας μαζί με το σχέδιο της σύμβασης της μίσθωσης αποστέλλονται στο Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας , για ενημέρωση.

 

Αυτός που θα αναδειχθεί μισθωτής οφείλει να προσέλθει με τον εγγυητή του να υπογράψει το μισθωτήριο συμβόλαιο που θα συνταχθεί εντός δέκα (10) ημερών. Ο πλειοδότης υποχρεούται για την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού ίσου με δύο μηνιαία μισθώματα και ο εγγυητής του επίσης να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με ένα  μηνιαίο μίσθωμα. Σε περίπτωση μη προσέλευσης ή άρνησης του πλειοδότη να υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου μέσα στην ταχθείσα προθεσμία επιβάλλεται σε βάρος του (με εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής και έγκρισης του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας) χρηματική ποινή ίση με τρία μηνιαία μισθώματα της προσφοράς του (άρθρο 24 παρ. 9 του Ν. 4182/2013), η οποία βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Νόμου «περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων». Εν συνεχεία καλείται ο δεύτερος κατά σειρά πλειοδότης για την υπογραφή του συμβολαίου.

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7Ο

 

Ειδικοί όροι

 

Το Κληροδότημα επιτρέπει τη μερική ή ολική υπεκμίσθωση του μισθίου (άθρο 24 παρ. 10 του Ν. 4182/2013). Στη περίπτωση της υπεκμίσθωσης, ο μισθωτής μετά του εγγυητή του δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν απέναντι στο Κληροδότημα με τη διακήρυξη της δημοπρασίας κα την υπογραφή του αρχικού μισθωτηρίου συμβολαίου. Επίσης ο μισθωτής υποχρεούται να ανακοινώσει τόσο στο Κληροδότημα όσο και στον Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας, τη σύνταξη του συμβολαίου της υπεκμίσθωσης, υποβάλλοντας συγχρόνως και αντίγραφο αυτού.

 

Ο ή οι μισθωτές δεν απαλλάσσονται από την πληρωμή του ενοικίου αν δεν έκαναν χρήση του μισθίου χωρίς υπαιτιότητα του εκμισθωτού του κληροδοτήματος.

 

Ο ή οι μισθωτές δεν έχουν δικαίωμα μείωσης του μισθώματος για βλάβη από θεομηνία ή άλλη οποιαδήποτε αιτία που τυχόν θα επέλθει μετά την κατακύρωση.

 

Το κληροδότημα δεν ευθύνεται απέναντι στον ή στους μισθωτές για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το ενοικιαζόμενο ακίνητο, ούτε υποχρεώνεται από τον λόγο αυτό στην επιστροφή ή στη μείωση του μισθώματος, ούτε στη λύση της μίσθωσης.

 

Το μίσθιο θα χρησιμεύσει ως κατάστημα αποκλειόμενης κάθε χρήσης που προσβάλλει τα χρηστά ήθη. Ο μισθωτής, θα αναλάβει με δική του ευθύνη και δαπάνες, όλες τις απαιτούμενες εργασίες επισκευής, ανακαίνισης και συντήρησης των καταστημάτων.

 

Ο ή οι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν το μίσθιο σε καλή κατάσταση και είναι υπεύθυνοι για κάθε βλάβη ή φθορά και δεν μπορούν να επιφέρουν ουσιώδεις αλλοιώσεις στο μίσθιο, ούτε να ενεργήσουν σε αυτά μεταρρυθμίσεις που μεταβάλλουν την αρχική τους σύσταση, ούτε να τα χρησιμοποιούν για σκοπό διαφορετικό, χωρίς την έγκριση του εκμισθωτή και του Γ. Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας.

 

Ο εκμισθωτής δεν υποχρεώνεται να κάνει οποιαδήποτε επισκευή του μισθίου, έστω και αναγκαία. Κάθε επισκευή ή προσθήκη στο μίσθιο, όπως και οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση που θα γίνει από τον ή τους μισθωτές, περιέρχεται στην κυριότητα του Κληροδοτήματος μετά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωσης τους, οι οποίοι δεν δικαιούνται να αφαιρέσουν τα οικοδομικά υλικά.

 

Ο ή οι μισθωτές οφείλουν να φροντίσουν για τη διατήρηση της κατοχής του μισθίου και να αποκρούουν κάθε καταπάτησή του και γενικά να το προστατεύει από κάθε ενέργεια τρίτου έχοντος όλες τις αγωγές του εκμισθωτή, διαφορετικά θα ευθύνονται για αποζημίωση του εκμισθωτή Κληροδοτήματος.

 

 

 

Κάθε παράβαση των όρων αυτής της Διακήρυξης ή έστω και ενός από αυτούς, συνεπάγεται την κατάπτωση της κατατεθειμένης εγγύησης του όρου αυτής της διακήρυξης και την καταβολή στο Κληροδότημα από τον ή τους μισθωτές και τους εγγυητές του, αποζημίωσης που καθορίζεται με την δικαστική οδό.

 

Ο ή οι μισθωτές υποχρεούνται στην καταβολή όλων των δημοσίων και δημοτικών φόρων και τελών (καθαριότητας, φωτισμού κλπ) σε σχέση με το μίσθιο καθώς και στην καταβολή του συνόλου των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, όπως επίσης υποχρεούνται να μεταφέρουν με δικά τους έξοδα τους σχετικούς λογαριασμούς στο όνομα τους. Επίσης τους βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση ή φόρου που τυχόν θα θεσπιστούν.

 

Οι δαπάνες για επισκευές, ακόμη και για τις ίδιες τις αναγκαίες, ανακαίνιση και συντήρηση του καταστήματος, βαρύνουν αποκλειστικά τον ή τους μισθωτές. Επίσης τους βαρύνουν και οι δαπάνες για τη θέρμανση, τα τέλη ύδρευσης ή άλλου ισοδύναμου τέλους ή φόρου που τυχόν θα θεσπιστούν.

 

Κατά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης από υπαιτιότητα του μισθωτή ή των μισθωτών, αυτοί υποχρεούνται να παραδώσουν αμέσως το μίσθιο με πρωτόκολλο, σε καλή κατάσταση. Αλλιώς θα αποβληθούν βιαίως και θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν στο Κληροδότημα ποσό ίσο προς το 1/20 του καταβαλλόμενου κατά τη λήξη ή διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος, για κάθε ημέρα παραμονής του στο μίσθιο, από την ημέρα της λήξης ή της διάλυσης της.

 

Ο ή οι μισθωτές είναι υποχρεωμένοι, από την ημέρα της προκήρυξης νέας δημοπρασίας για την εκμίσθωση του μισθίου, να δέχονται όσους επιθυμούν να εξετάσουν το μίσθιο για τη νέα μίσθωση.

 

Ο ή οι μισθωτές θα αποβάλλονται από το μίσθιο βιαίως, κατά την ειδική διαδικασία «περί αποδόσεως μισθίου» του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τόσο για τυχόν καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, όσο και για παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου, που όλους θα τους συνομολογήσει υποχρεωτικά ως ουσιώδεις.

 

Η έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας απόκειται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

 

Παρατυπία της δημοπρασίας δεν παράγει κανένα δικαίωμα υπέρ του μισθωτή ή του πλειοδότη

 

Τα κηρύκεια δικαιώματα, τα τέλη και λοιπά έξοδα του μισθωτηρίου συμβολαίου, βαρύνουν μονομερώς αυτόν ή αυτούς που θα αναδειχθούν τελευταίοι πλειοδότες.

 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος

 

 

 

ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

 

Προειδοποιητικό σήμα για έκτακτη επιδείνωση του καιρού, εξέδωσε η ΕΜΥ/ΕΜΚ το οποίο ισχύει από την Τρίτη 11/06 έως την Παρασκευή 14/06.

Ο Δήμος Μουζακίου και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ.Κώστας Σκρέτας, συνιστά στους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις εν μέσω του καύσωνα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική άνοδο και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά επίπεδα από 24 έως 41 βαθμούς Κελσίου.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης

● Παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται.

● Ντύσιμο ελαφρύ και άνετο με ανοιχτόχρωμα ρούχα από πορώδες υλικό, ώστε να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

● Χρήση καπέλου από υλικό που να επιτρέπει τον αερισμό του κεφαλιού.

● Χρήση μαύρων ή σκουρόχρωμων γυαλιών ηλίου με φακούς που προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία.

● Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους.

● Αποφυγή βαριάς σωματικής εργασίας.

● Πολλά χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας και τοποθέτηση δροσερών επιθεμάτων στο κεφάλι και στο λαιμό.

● Μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα φτωχά σε λιπαρά, με έμφαση στη λήψη φρούτων και λαχανικών.

● Λήψη άφθονων υγρών (νερού και χυμών φρούτων), ιδιαίτερα από τα βρέφη και τους ηλικιωμένους και αποφυγή του αλκοόλ. Αν η εφίδρωση είναι μεγάλη, συστήνεται η πρόσθετη λήψη μικρών δόσεων αλατιού.

● Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα θα πρέπει να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους, από τον οποίο θα λάβουν επιπρόσθετες οδηγίες ανάλογα με την κατάστασή τους καθώς και οδηγίες για την πιθανή αλλαγή της δοσολογίας της φαρμακευτικής τους αγωγής.

● Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους αλλά να εξασφαλίζεται κάποιο άτομο για την καθημερινή τους φροντίδα.

● Οι χώροι εργασίας πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή απλούς ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, και σε κάθε περίπτωση φυσικό αερισμό των χώρων. Το ίδιο ισχύει και για τα ιδρύματα, που περιθάλπουν νεογνά, βρέφη, παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

 

Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Σκρέτας Κωνσταντίνος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

 

Από τον Δήμο Μουζακίου ανακοινώνεται πως, η διάρκεια των μαθημάτων στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, την Τετάρτη 12/06 και Πέμπτη 13/06 θα είναι περιορισμένη.

Ειδικότερα με απόφαση του Δημάρχου Μουζακίου κ.Θεοφάνη Στάθη, τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία του δήμου Μουζακίου θα λειτουργήσουν έως τις 11:30 το πρωί λόγω της αυξημένης θερμοκρασίας.

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, οι καλοκαιρινές δράσεις του ΚΔΑΠ Δήμου Μουζακίου.

Στα πλαίσια του "αθλητικού καλοκαιριού" που ακολουθεί (Euro, Ολυμπιακοί Αγώνες, Προολυμπιακό Τουρνουά Μπάσκετ) τα παιδιά μυήθηκαν στο Ολυμπιακό ιδεώδες και πήραν μέρος με απόλυτη επιτυχία σε αθλοπαιδιές και ομαδικά παιχνίδια.

Τέλος απονεμήθηκαν μετάλλια και αναμνηστικά διπλώματα σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν.

Το παρών στην όμορφη δράση του ΚΔΑΠ έδωσε φυσικά, ο αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού κ. Χρήστος Κουτρομάνος.

ΣΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Κ.ΘΕΟΦΑΝΗ ΣΤΑΘΗ

Στο Μουζάκι βρέθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (03/06), το Κυβερνητικό Κλιμάκιο όπου πραγματοποίησε σύσκεψη με τον Δημάρχο Μουζακίου κ.Θεοφάνη Στάθη.

Το κλιμάκιο αποτελούνταν από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ κ.Θανάση Κοντογεώργη, τον κ.Χρήστο Τριαντόπουλο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, τον κ.Μάριο Θεμιστοκλέους Υφυπουργό Υγείας, τον κ.Νίκο Ταχιάο Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ.Διονύση Σταμενίτη Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κ. Γιώργο Στρατάκο Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και τους Βουλευτές Ν.Καρδίτσας κ.Γιώργο Κωτσό, κ.Κώστα Τσιάρα, κ.Ασημίνα Σκόνδρα και κ.Τέλη Σπάνια.

Το Κυβερνητικό κλιμάκιο περιοδεύει ενόψει των Ευρωεκλογών για να υπενθυμίσει στους πολίτες, τη σημαντικότητα του να βρεθούν στην κάλπη την Κυριακή 9 Ιουνίου.

«Οι Ευρωεκλογές δεν είναι μακριά και είναι σημαντικό την Κυριακή να πάμε όλοι στην κάλπη και να ψηφίσουμε. Ως Δήμαρχος Μουζακίου θα μιλήσω για τις αποκαταστάσεις που θα γίνουν στην Θεσσαλία, αφού στο Δήμο Μουζακίου θα πραγματοποιηθούν έργα ύψους 82 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως ο Δήμος Μουζακίου "λαμβάνει" περίπου το 10% των συνολικών αποκαταστάσεων στην Θεσσαλία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω πως τα τεχνικά έργα της μελέτης της ολλανδικής εταιρείας είναι ύψους 2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που απαιτούνται για να υλοποιηθεί  η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας και μέσα σε αυτά τα έργα βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα το μεγάλο έργο του φράγματος Μουζακίου. Αυτά τα χρήματα διεκδικεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από την Ευρώπη για να μπορέσει να προχωρήσει αυτό το τεράστιο σχέδιο, το οποίο θα επιτρέψει σε όλους να αισθάνονται ασφαλείς έπειτα από αυτές τις τεράστιες καταστροφές που έχει βιώσει ο τόπος μας. Θέλω να ευχαριστήσω το Κυβερνητικό κλιμάκιο που βρίσκεται σήμερα εδώ, να ευχαριστήσω τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, τους δημότες, αλλά και τα μέλη της Επιτροπής Φράγματος που ενισχύουν τη φωνή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μουζακίου κ.Θεοφάνης Στάθης.

Σε διευρυμένη σύσκεψη στο Δημαρχείο Μουζακίου, παρουσιάστηκαν οι βασικές παράμετροι του σχεδίου και του χρηματοδοτικού πακέτου για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, ενώ τοποθετήθηκαν όλοι οι Υφυπουργοί και οι Βουλευτές για τα τοπικά προβλήματα και τα ζητήματα καταβολής των αποζημιώσεων.

Στη συνάντηση με το Κυβερνητικό κλιμάκιο παρευρέθηκαν Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων, Μέλη της Επιτροπής Φράγματος Μουζακίου και δημότες του Δήμου Μουζακίου.

Πρόσκληση συνεδρίασης Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου για το έτος 2024 του Δήμου Μουζακίου

Καλείσθε σε συνεδρίαση του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου του Δήμου Μουζακίου για την 4η Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (1ος όροφος) του Δημαρχείου Μουζακίου για συζήτηση, ενημέρωση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τον συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων Πυρασφάλειας και Πυροπροστασίας του Δήμου Μουζακίου κατά την θερινή περίοδο. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

 

 

 

ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ανακοίνωση για ψηφιακή δήλωση ακαθάριστων οικοπέδων

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Μουζάκι: 27/05/2024

Αριθ. Πρωτ: 5652

 

 

       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

 

 1)σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

 2)σε περιοχές εντός ορίων οικισμών ,χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

 3) σε εκτάσεις εντός ακτίνας (100)μέτρων από τα όρια των περιπτώσεων 1) και 

     2) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

 4) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, να προβούν στην συμπλήρωση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) https://akatharista.apps.gov.gr/ που πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης τους με την χρήση κωδικών taxisnet της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φέρει έναν και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα γίνουν όλες οι ενέργειες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία με την επιβολή προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται μέχρι της  31/05/2024.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

 

 

 

ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ MOYZΑΚΙΟΥ & ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           

 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

                                                             

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ MOYZΑΚΙΟΥ & ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ

  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2024-2025

Ο Δήμος Μουζακίου, ανακοινώνει πως οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής των νηπίων ξεκινάνε τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και λήγουν την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024.

 Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών Μουζακίου και Αγναντερού αντίστοιχα, από τις 9:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 

Υπεύθυνοι παραλαβής αιτήσεων:

 Παιδικός Σταθμός Μουζακίου, κα Πάτρα Κωνσταντινιά, τηλ. 24450-41436, 6974315302

 Παιδικός Σταθμός Αγναντερού, κος Αδαμόπουλος Δημήτριος, τηλ. 24410-84164, 6979449146

 

Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος

  1.                                                                 Η ηλικία του παιδιού να είναι στις 31-8-2024 από 2,5 ετών και άνω μέχρι εγγραφής του στο Νηπιαγωγείο.

 

Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων

 ·         Αίτηση γονέα η κηδεμόνα του παιδιού.

 ·         Ατομική κάρτα υγείας παιδιού(από Παιδίατρο)

 ·         Πιστοποιητικό γέννησης-Οικογενειακής κατάστασης  νηπίου,

 ·         Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

 ·         Φωτοαντίγραφο ταυτότητας των γονέων

 

 Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων, αλλοδαπών γονέων

   Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά

 ·               Άδεια παραμονής στη χώρα

 ·               Αιτήσεις για παιδιά  τα οποία συμπληρώνουν την 31-5-2025 την ηλικία των 2,5 ετών μπορούν να υποβληθούν  στο ανωτέρω χρονικό διάστημα.

 Ενημερώνουμε ότι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Μουζακίου είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής και πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας (ΕΣΠΑ)  της ΕΕΤΑΑ. Οι γονείς που εμπίπτουν στο ανωτέρω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν την σχετική αίτηση και σε αυτό και να παραλάβουν την αξία της τοποθέτησης (voucher).

 

Μουζάκι 24-5-2024

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ HVA

 

Συνάντηση με τον Διευθύνων Σύμβουλο της Ολλανδικής Εταιρείας HVA κ.Μιλτιάδη Γκουζούρη, πραγματοποίησε το πρωί της Τρίτης (14/05) η επιτροπή Φράγματος Μουζακίου.

Ο Δήμαρχος κ.Θεοφάνης Στάθης υποδέχτηκε τον κ.Μιλτιάδη Γκουζούρη στο Δημαρχείο Μουζακίου για να μιλήσουν σχετικά με τον σχεδιασμό του Φράγματος Μουζακίου αλλά και για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας με βάση το Master Plan της Ολλανδικής Εταιρείας.

«Υποδεχτήκαμε σήμερα στο Μουζάκι τον κ.Μιλτιάδη Γκουζούρη καθώς όπως όλοι γνωρίζετε συστήσαμε επιτροπή για το Φράγμα Μουζακίου. Είναι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να μας αναπτύξει τον σχεδιασμό και τη μελέτη της Ολλανδικής εταιρείας. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε και να δούμε την προοπτική της ανασυγκρότησης του Μουζακίου αλλά και όλης της Θεσσαλίας. Φυσικά πρωτεύον έργο είναι το Φράγμα Μουζακίου, το οποίο βρίσκεται μέσα στην Ολλανδική μελέτη», δήλωσε ο κ.Θεοφάνης Στάθης.

Από την πλευρά του, ο κ.Μιλτιάδης Γκουζούρης ευχαρίστησε την επιτροπή για τη συνεργασία και ανέφερε χαρακτηριστικά πως το Φράγμα Μουζακίου βρίσκεται σε προτεραιότητα.

«Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμαρχο για τη φιλοξενία σήμερα εδώ. Έχουμε έρθει για να συζητήσουμε με την επιτροπή του Φράγματος Μουζακίου, καθώς το έχουμε συμπεριλάβει ως κάτι που πρέπει να γίνει για να μπορεί να θωρακιστεί η περιοχή και επίσης για να υπάρχει περισσότερο διαθέσιμο νερό για τις ανάγκες άρδευσης και ύδρευσης. Παράλληλα έχουμε ολοκληρώσει το Master Plan, το οποίο είναι γενικής αποδοχής. Η Κυβέρνηση μαζί με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας προχωρούν τα βήματα με έναρξη υλοποίησης αυτών που προτείνουμε στο Master Plan. Ακολουθούν τα έργα ορεινής υδρονομίας, οπότε και το Φράγμα Μουζακίου είναι ένα απαραίτητο στοιχείο μέσα σε όλα αυτά. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στον κάμπο όπου θα γίνουν οι διανοίξεις των ποταμών και όλα τα έργα που έχουμε προδιαγράψει, τα κανάλια παράκαμψης και οι ενισχύσεις σε αναχώματα. Το Φράγμα Μουζακίου είναι στις πρώτες προτεραιότητες», είπε μεταξύ άλλων ο κ.Γκουζούρης.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν τα μέλη της επιτροπής του Φράγματος Μουζακίου κ. Σωτήρης Φωτίου, κ. Δημήτρης Θεολόγης και κ.Δημήτρης Κουτρουμάνος, αλλά και οι Αντιδήμαρχοι κ.Λίνα Αγγελάκη, κ.Κώστας Σκρέτας και κ.Γιώργος Παπακώστας.