Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για τη µελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, µε στόχο την έγκαιρη, οικοΝομική και άριστη από επιστηµονικής απόψεως πραγµατοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την εξασφάλιση βελτιωµένων συνθηκών ασφαλούς µετακίνησης και κυκλοφορίας των δημοτών και των οχηµάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τοµέα των µεταφορών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στην Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών, τα αποκεντρωµένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Αρμοδιότητες Τμήματος Τεχνικών Έργων

 1. Συνεργάζεται µε το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής κατά το σχεδιασµό των προγραμμάτων δράσης του Δήμου που αφορούν την υλοποίηση τεχνικών έργων που περιλαμβάνουν ειδικότερα, σύμφωνα µε το εύρος της δικαιοδοσίας των δήµων :
  (α) συγκοινωνιακά έργα (κατασκευές νέων έργων οδοποιίας, συντήρηση υφιστάµενου οδικού δικτύου, κατασκευές γεφυρών, κόµβων και διαβάσεων κλπ)
  (β) κτιριακά έργα (κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, διακόσµηση και εξοπλισµός των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων)
  (γ) έργα διαµόρφωσης, διαρρύθμισης και εξωραϊσµού των κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή του Δήμου (πεζόδροµοι, πλατείες, παιδικές χαρές, τεχνικά έργα χώρων πρασίνου, αθλητικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι και µνηµεία, κοιµητήρια κλπ)
  (δ) υδραυλικά και εγγειοβελτιωτικά έργα
 2. Μεριμνά για την εκπόνηση όλων των αναγκαίων µελετών για την υλοποίηση των έργων του Τμήματος (εκπόνηση µε προσωπικό του Τμήματος ή µε ανάθεση σε τρίτους). Επιβλέπει την καλή εκπόνηση των µελετών.
 3. Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και προσδιορίζει τις ανάγκες κάθε έργου σε υλικά, εργαλεία, τεχνικό εξοπλισµό ανθρώπινο δυναµικό κλπ και εισηγείται την µεθοδολογία εκτέλεσης κάθε έργου ( µε αυτεπιστασία ή µε ανάθεση σε τρίτους).
 4. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που εκτελούνται µε αυτεπιστασία. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί τα σχετικά συνεργεία του Δήμου.
 5. Συνεργάζεται µε τις Οικονομικές Υπηρεσίες για την καλή εκτέλεση των διαδικασιών ανάθεσης των µελετών και της εκτέλεσης των έργων σε τρίτους.
 6. Επιβλέπει την εκτέλεση των έργων του Τμήματος που ανατίθενται σε τρίτους. Διενεργεί επιµετρήσεις εργασιών και ελέγχει τις πιστοποιήσεις εργασιών που υποβάλλονται από τρίτους.
 7. Μεριμνά για τις διαδικασίες παραλαβής των έργων που εκτελούνται από τρίτους.
 8. Μεριμνά για τον σωστό χειρισµό και την αξιοποίηση των µηχανηµάτων και γενικά του τεχνικού εξοπλισµού που χρησιµοποιεί το Τμήμα.
 9. Συγκροτεί, οργανώνει και διοικεί συνεργεία αµέσου επέµβασης σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών εκτός προγράµµατος.
 10. Τηρεί τεχνικά αρχεία µε αναλυτικά στοιχεία των έργων που εκτελεί ( αναλώσεις υλικών, απασχόληση τεχνικού προσωπικού, απασχόληση τεχνικού εξοπλισµού, στοιχεία κόστους κλπ) και αντίστοιχα αρχεία µελετών και σχεδίων (φάκελοι των έργων). Εξάγει περιοδικά στατιστικά στοιχεία και δείκτες από την εκτέλεση των έργων του Τμήματος.
 11. Ενημερώνει το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την πρόοδο της υλοποίησης των έργων του Τμήματος.
 12. Παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).

Αρμοδιότητες Τμήματος Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων

 1. Μελετά και εκτελεί έργα που αφορούν:
  (α)Στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού των οδών και γενικά των υπαιθρίων χώρων του Δήμου, καθώς και του φωτισµού για
  την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
  (β)Στην επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηµατοδότησης για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
  (γ)Στη συντήρηση, επισκευή ή βελτίωση του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού και των κάθε είδους Η/Μ εγκαταστάσεων των Δήμου.
 2. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 3. Μεριμνά για την τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κλπ.
 4. Εκδίδει τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων, και διενεργεί επιθεωρήσεις και ηλεκτρολογικούς ελέγχους.
 5. Χορηγεί εξουσιοδοτήσεις σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για διάθεση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ), και παρακολουθεί και ελέγχει τα Κέντρα Ελέγχου Καυσαερίων.
 6. Χορήγηση εξουσιοδοτήσεων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων για τοποθέτηση συστηµάτων περιορισµού ταχυτήτων.
 7. Θεωρεί τις Κάρτες Επιθεώρησης και Επισκευών των ενοικιαζόµενων οχηµάτων.

Αρμοδιότητες Τμήματος Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας

 1. Την εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων στην περιοχή του Δήμου (πινακίδες ονοµασίας οδών και πλατειών, αρίθµησης κτιρίων, παροχής πληροφοριών σε οδηγούς και διερχοµένους, πινακίδες στάσεων συγκοινωνιακών μέσων κλπ).
 2. Μεριμνά για την εξασφάλιση ικανοποιητικού δικτύου αστικών συγκοινωνιών στο Δήμο και τη ρύθµιση σχετικών Θεμάτων . Στο πλαίσιο αυτό:
  (α) Μεριμνά για την άσκηση, µε δυνατότητα επιβολής κοµίστρου, συγκοινωνιακού έργου για την εξυπηρέτηση της µετακίνησης των κατοίκων της περιοχής, εφόσον το έργο αυτό δεν εξυπηρετείται από υφιστάµενη γραµµή. Η άσκηση συγκοινωνιακού έργου είναι δυνατόν να γίνεται είτε µε ιδιόκτητα μέσα, είτε µε τη χρήση µισθωµένων μέσων και υπηρεσιών.
  (β) Μεριμνά για τη διενέργεια µεταφορών για τη µετακίνηση κατοίκων που ανήκουν σε κοινωνικές οµάδες (άτοµα µε αναπηρία, ηλικιωµένοι, παιδιά), είναι εργαζόµενοι στο Δήμο και τα νοµικά του πρόσωπα, ή είναι µαθητές που µετακινούνται στον τόπο που λειτουργεί το σχολείο.
  (γ) Καθορίζει τις αστικές γραµµές λεωφορείων, καθώς και την αφετηρία, τη διαδροµή, τις στάσεις και το τέρµα των αντίστοιχων γραµµών.
  (δ) Εισηγείται τον καθορισµό κοµίστρων των αστικών φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου.
  (ε) Καθορίζει τις προδιαγραφές των στάσεων και των στεγάστρων αναµονής επιβατών των αστικών και υπεραστικών γραµµών.
  (στ) Εισηγείται την ανάκληση άδειας κυκλοφορίας αστικού λεωφορείου, από τον κύκλο εργασίας, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους.
 3. Μεριμνά και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση των µετακινήσεων. Στο πλαίσιο αυτό :
  (α) Μεριμνά για τη ρύθµιση της κυκλοφορίας, τον καθορισµό πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και οικοδοµές, και πό έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής, και ελέγχει υφιστάµενα µέτρα ασφάλειας σε εργασίες που εκτελούνται. κατευθύνσεων της κυκλοφορίας.
  (β) Μεριμνά για την αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων,
  (γ) Ρυθμίζει τα θέµατα στάθµευσης των αυτοκινήτων και μεριμνά για τη δηµιουργία χώρων στάθµευσης τροχοφόρων και µε δυνατότητα µίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
  (δ) Λαµβάνει µέτρα για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινοχρήστους χώρους,
  (ε) Μεριμνά για την ονοµασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων, αρίθµηση κτισµάτων κλπ.
  (στ) Στην εκτέλεση εργασιών αποµάκρυνσης παράνοµων διαφηµιστικών πινακίδων.
  (ζ) Στην εκτέλεση εργασιών σήµανσης και διαγράµµισης οδών, καθώς και τοποθέτησης και συντήρησης προστατευτικών μέσων για την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών.
  (η) Μεριμνά για την εκπόνηση κυκλοφοριακών µελετών.
  (θ) Απαγορεύει τη δηµιουργία θέσεων στάθµευσης σε συγκεκριµένους χώρους.
  (ι) Μεριμνά για την παραλαβή των αποσυροµένων δικύκλων, µοτοσυκλετών και µοτοποδηλάτων, όπου δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του ΟΔΔΥ.
  (ια) Καθορίζει το εξωτερικού χρώµατος των ΤΑΞΙ.
 4. Μεριμνά και λαµβάνει µέτρα για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους, σε συνεργασία και µε τη Δημοτική Αστυνοµία. Στο πλαίσιο αυτό :
  (α) Ελέγχει τη σήµανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς,
  (β) Ελέγχει την τήρηση των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς,
 5. Μεριμνά για την αδειοδότηση επιχειρήσεων και επαγγελµάτων στον τοµέα των µεταφορών. Στο πλαίσιο αυτό :
  (α) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων.
  (β) Χορηγεί τις άδειες άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών και εµπορευµάτων.
  (γ) Χορηγεί, ανανεώνει, ανακαλεί και αφαιρεί τις άδειες εκγυµναστών, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και µοτοσικλετών.

Αρµοδιότητες Τµήµατος Ύδρευσης – Αποχέτευσης

 1. Μεριµνά για την επισκευή, την συντήρηση και την καλή λειτουργία των υδραυλικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και οµβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιµου και ακαθάρτου νερού (γεωτρήσεις, δίκτυο ύδρευσης, δατοδεξαµενές, δίκτυο αποχέτευσης, βιολογικός καθαρισµός κλπ).
 2. Προγραµµατίζει, εισηγείται, σχεδιάζει, µεριµνά και επιβλέπει για την κατασκευάζει έργα επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήµου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού.
 3. Μεριµνά για την καταγραφή των καταναλώσεων νερού στους υδροµετρητές και ενηµερώνει σχετικά τις Οικονοµικές Υπηρεσίες για την είσπραξη του αντιτίµου των καταναλώσεων.
 4. Σχεδιάζει, ιδρύει την λειτουργία του Βιολογικού καθαρισμού.
 5. Συντηρεί τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού και της εν γένει συντήρησης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ύδρευσης και δεξαμενών.