Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι αρµόδια για την τήρηση των διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την Δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου, για τον σχεδιασµό και τον συντονισμό εφαρμογής των πολιτικών, συστηµάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική διοίκηση / διαχείριση του ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου και για την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς τις δημοτικές υπηρεσίες. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι αρµόδια για την αποτελεσµατική τήρηση των Οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των Οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας και την αποτελεσµατική διενέργεια όλων των νόµιµων διαδικασιών που απαιτούνται για την προµήθεια υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών του Δήμου. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόµων, Διαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωµένα Γραφεία Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων καθώς και τα αποκεντρωµένα Τμήματα ΚΕΠ σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Οι αρμοδιότητες των επί μέρους οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών είναι οι εξής:

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Το Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη στα αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου.

Ειδικότερα το Τμήμα :

 1. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα συλλογικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, ρύθµιση συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων συλλογικών οργάνων κλπ).
 2. Παρέχει κάθε είδους διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη προς τα ατοµικά διοικητικά αιρετά όργανα του Δήμου, δηλαδή τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Δήμαρχο, τους ΑντιΔημάρχους, καθώς και το Γενικό Γραμματέα (οργάνωση και ρύθµιση συναντήσεων, παραγωγή , διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων, τήρηση πρωτοκόλλου, τήρηση αρχείου αποφάσεων ατοµικών οργάνων κλπ).
 3. Παρέχει διοικητική υποστήριξη προς τη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών, τις Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και προς το Συµπαραστάτη του Δηµότη και της Επιχείρησης.( Για Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων )
 4. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στις Δημοτικές Παρατάξεις.
 5. Μεριμνά για την ενηµέρωση των πολιτικών οργάνων και των υπηρεσιών του Δήμου για τις αποφάσεις που λαµβάνουν τα όργανα του Δήμου.
 6. Τηρεί το αρχείο των εκπροσώπων του Δήμου σε διαφόρους φορείς και όργανα και μεριμνά για την αποστολή στοιχείων στους εκπροσώπους και την παραλαβή και διεκπεραίωση των εκθέσεων που υποβάλλουν στο Δήμο.

 

Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Διοικητικής Μέριμνας

 1. Τηρεί και ενημερώνει τα µητρώα του δηµοτολογίου και τα µητρώα αρρένων, σύμφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες και τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείµενη νοµοθεσία για τη δηµιουργία και τήρηση του Εθνικού Δηµοτολογίου.
 2. Μεριμνά για την πρόσληψη και αλλαγή επωνύµου, καθώς και την πρόσληψη πατρωνύµου και µητρωνύµου από παιδιά, που γεννήθηκαν χωρίς γάµο των γονέων τους ή είναι αγνώστων γονέων.
 3. Μεριμνά για τον εξελληνισµό του ονοµατεπωνύµου Ελλήνων του εξωτερικού, οµογενών αλλοδαπών, που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια και παλιννοστησάντων οµογενών, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
 4. Χορηγεί άδειες πολιτικού γάµου και μεριμνά για την τέλεση των γάµων αυτών.
 5. Ενημερώνει περιοδικά τις δηµόσιες υπηρεσίες για τις µεταβολές προσωπικής κατάστασης που προκύπτουν από τα τηρούµενα στοιχεία.
 6. Εκδίδει κάθε είδους πιστοποιητικά ατοµικής και οικογενειακής κατάστασης καθώς και κάθε είδους βεβαιώσεις, καταλόγους και πίνακες µε τα στοιχεία που αναγράφονται στα ανωτέρω Μητρώα.
 7. Συνεργάζεται µε άλλους Δήμους και δηµόσιες υπηρεσίες στις περιπτώσεις µεταβολών των µητρώων σε αντιστοιχία προς ανάλογα αρχεία που τηρούνται εκεί.
 8. Μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων του Δήμου που προκύπτουν από την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία..
 9. Τηρεί και ενημερώνει τα ληξιαρχικά βιβλία και αρχεία, στα οποία καταχωρούνται τα ληξιαρχικά γεγονότα που συµβαίνουν στην περιφέρεια του Δήμου (γεννήσεις, γάµοι, θάνατοι) καθώς και κάθε µεταγενέστερο γεγονός που συνδέεται µε αυτά (π.χ. διαζύγια), σύμφωνα µε τις ισχύουσες θεσµοθετηµένες διαδικασίες.
 10. Τηρεί αρχεία επισήµων εγγράφων ληξιαρχικών γεγονότων.
 11. Εκδίδει αποσπάσµατα των ληξιαρχικών πράξεων ή άλλα θεσµοθετηµένα πιστοποιητικά.
 12. Ενημερώνει τα αντίστοιχα Τμήματα άλλων Δήµων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που επηρεάζουν τα στοιχεία των µητρώων / αρχείων που τηρούνται στα Τμήματα αυτά.
 13. Συνεργάζεται µε Ληξιαρχεία άλλων Δήµων σε περιπτώσεις µεταβολών ή προσθήκης ληξιαρχικών πράξεων που βρίσκονται καταχωρηµένες εκεί.
 14. Μεριμνά για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των κτιριακών και των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου.
 15. Μεριμνά για τις µετακινήσεις και µεταφορές του προσωπικού του Δήμου.
 16. Μεριμνά για τη λειτουργία του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου και διεκπεραιώνει τα σχετικά έγγραφα σε συνεργασία µε τις γραµµατείες των επιμέρους υπηρεσιών.
 17. Μεριμνά για τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου του Δήμου.
 18. Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη προς τη Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών και τα Τμήματά της (τήρηση πρωτοκόλλου, διεκπεραίωση και αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, θέµατα προσωπικού κλπ).
 19. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Γραφείων Διοικητικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.

 

Γραφείο Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Τηρεί τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία περί ιθαγένειας, αλλοδαπών και µετανάστευσης. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα µε τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο µε τις ισχύουσες διατάξεις:

 1. Τηρεί Μητρώο Αλλοδαπών.
 2. Παραλαµβάνει αιτήσεις , ελέγχει τα δικαιολογητικά και τα προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας για την χορήγηση και ανανέωση αδειών παραµονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.
 3. Παραλαµβάνει αιτήσεις και δικαιολογητικά για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας µε πολιτογράφηση και τις προωθεί στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Επιδίδει σχετικές µε τα ανωτέρω αποφάσεις σε αλλοδαπούς.

 

Γραφείο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού.

 1. Σχεδιάζει, εισηγείται και συντονίζει την εφαρμογή των διαδικασιών και εσωτερικών κανονισµών που ρυθµίζουν τις σχέσεις του Δήμου µε το προσωπικό του, στο πλαίσιο πάντοτε των γενικότερων ρυθµίσεων της Πολιτείας.
 2. Στο πλαίσιο και των πολιτικών ανθρώπινου Δυναμικού που θεσπίζει η Πολιτεία για τον δηµόσιο τοµέα, μεριμνά για τον προσδιορισµό των αναγκαίων θέσεων εργασίας ανά διοικητική ενότητα του Δήμου σε συνεργασία µε το Γραφείο Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής και την κατάρτιση / επικαιροποίηση των περιγραφών αρµοδιοτήτων των επιμέρους θέσεων.
 3. Παρακολουθεί την κάλυψη των διαφόρων θέσεων εργασίας στις διοικητικές ενότητες του Δήμου µε στόχο τόσο την αξιοποίηση των προσόντων των στελεχών όσο και την απρόσκοπτη και διαρκή κάλυψη των αναγκών των δημοτικών υπηρεσιών.
 4. Εισηγείται, έπειτα από σχετικά αιτήµατα των αρµόδιων Προϊσταµένων, τις κατάλληλες εσωτερικές µετακινήσεις στελεχών για την αποτελεσµατικότερη κάλυψη των επιμέρους θέσεων εργασίας µε βάση τα προσόντα των στελεχών.
 5. Αξιολογεί τα προσόντα των νεοπροσλαµβανοµένων στελεχών και διαµορφώνει σχετικές προτάσεις προς τους προϊσταμένους των προς κάλυψη θέσεων.
 6. Μεριμνά για την εφαρμογή του Συστήματος αξιολόγησης των εργαζοµένων στο Δήμο και την τήρηση των σχετικών στοιχείων.
 7. Εισηγείται και παρακολουθεί την υλοποίηση μέτρων επιπρόσθετης στήριξης του ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου ( πχ. οργάνωση µετακινήσεων του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Δήμου, παιδικοί σταθµοί κλπ).
 8. Μεριμνά για την ανάπτυξη του ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου µε τον προσδιορισµό των αναγκών βελτίωσης των προσόντων και ικανοτήτων των εργαζοµένων και την εισήγηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης των συµφωνουµένων μέτρων βελτίωσης.
 9. Σχεδιάζει,, εισηγείται και οργανώνει προγράμματα συνεχιζόµενης κατάρτισης και επιµόρφωσης του ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου. Παρακολουθεί την υλοποίηση των προγραμμάτων και μεριμνά για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών στην πράξη.
 10. Μεριμνά για την βελτίωση των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο Δήμο µε τον σχεδιασµό, την εισήγηση και την οργάνωση σχετικών προγραμμάτων ( πχ. εκδηλώσεις, ταξίδια κλπ).
 11. Μεριμνά για την τήρηση των νοµοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που ισχύουν εκάστοτε και ρυθµίζουν τις σχέσεις του Δήμου µε το ανθρώπινο δυναµικό του ( πχ. θέµατα µισθολογικά, ωραρίου, αδειών, ασθενειών, υπερωριών, απολύσεων, διεκδικήσεων κλπ).
 12. Μεριμνά για τη διενέργεια και ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ανθρώπινου Δυναμικού για την κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων εργασίας µε βάση τις νόµιµες διαδικασίες.
 13. Τηρεί τα Μητρώα του Προσωπικού στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία της ατοµικής και οικογενειακής του κατάστασης, οι κάθε είδους µεταβολές στην εργασιακή του ζωή (προσλήψεις, απολύσεις, αλλαγές θέσεων εργασίας, αµοιβές, άδειες, απουσίες, αξιολογήσεις κλπ) και τα προσόντα του.
 14. Σχεδιάζει και εισηγείται βελτιώσεις και παρακολουθεί την εφαρμογή όλων των διαδικασιών που σχετίζονται µε την απασχόληση των εργαζοµένων, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις (τήρηση ωραρίου, έγκριση και πραγµατοποίηση υπερωριών κλπ).
 15. Συγκεντρώνει τα στοιχεία απασχόλησης και τις µεταβολές των στοιχείων των εργαζοµένων που επηρεάζουν τις αµοιβές τους και ενημερώνει έγκαιρα τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες , ώστε να προωθείται έγκαιρα η πληρωµή των εργαζοµένων και η απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών.
 16. Συνεργάζεται µε τους Προϊσταμένους των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων του Δήμου και τους ενημερώνει για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται σε εργασιακά θέµατα (διαχείριση παρουσιών, υπερωριών, βεβαιώσεων προς το προσωπικό κλπ).
 17. Εκδίδει κάθε είδους βεβαιώσεις προς το προσωπικό για θέµατα που άπτονται της απασχόλησής τους στο Δήμο.
 18. Μεριμνά για την θέσπιση και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων, σύμφωνα µε την νοµοθεσία. Παρέχει κάθε διοικητική υποστήριξη στους τεχνικούς ασφαλείας και στους γιατρούς εργασίας που προσφέρουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους στο Δήμο σύμφωνα µε τις αρµοδιότητές τους που καθορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Σύμφωνα µε τις αρμοδιότητες αυτές:
  (α) Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέµατα σχετικά µε την ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη των εργατικών ατυχηµάτων.
  (β) Ο γιατρός εργασίας παρέχει προς τα όργανα διοίκησης του Δήμου, στους εργαζόµενους και στους εκπροσώπους τους, υποδείξεις και συµβουλές, γραπτά ή προφορικά, σχετικά µε τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται για τη σωµατική και ψυχική υγεία των εργαζοµένων και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων.
  (γ) Ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρούν τις γραπτές υποδείξεις τους σε ειδικό βιβλίο. Τα όργανα διοίκησης του Δήμου λαµβάνουν γνώση των υποδείξεων αυτών ενυπογράφως.

 

Γραφείο Κ.Ε.Π.

Το Γραφείο Κ.Ε.Π. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) είναι αρμόδιο για την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης µέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία µε τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα µε τον κεντρικό σχεδιασµό του Υπουργείου. Εσωτερικών.

Ειδικότερα το Γραφείο:

 1. Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών µε τις δηµόσιες υπηρεσίες.
 2. Παραλαµβάνει αιτήσεις πολιτών για την διεκπεραίωση υποθέσεών τους από τις υπηρεσίες του Δηµοσίου, ελέγχει την πληρότητά τους και σε περίπτωση που για την διεκπεραίωση της υπόθεσης απαιτούνται δικαιολογητικά, που δεν υποβάλλονται µαζί µε την αίτηση, τα αναζητά και τα παραλαµβάνει µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, µετά από σχετική εξουσιοδότηση των πολιτών.
 3. Διαβιβάζει πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων των πολιτών στην αρµόδια για την διεκπεραίωσή τους υπηρεσία µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.
 4. Παραλαµβάνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα τελικά έγγραφα που έχουν ζητηθεί από τους πολίτες και μεριμνά για την παράδοσή τους στους πολίτες, είτε µε αποστολή, είτε µέσω του ΚΕΠ.
 5. Παρέχει διάφορες υπηρεσίες στους πολίτες σύμφωνα µε τον γενικό σχεδιασµό των ΚΕΠ ( επικύρωση εγγράφων, θεώρηση γνησίου υπογραφής, χορήγηση παράβολων, χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας κλπ).
 6. Τηρεί αρχεία και επεξεργάζεται στατιστικά στοιχεία από την δράση του ΚΕΠ.
 7. Παρακολουθεί και υποστηρίζει την εφαρμογή του προγράµµατος e-kep για την εξυπηρέτηση των πολιτών σε αποµακρυσµένους οικισµούς του Δήμου.
 8. Υποδέχεται από άλλα Κ.Ε.Π. αιτήσεις πολιτών η διεκπεραίωση των οποίων εµπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου. Προωθεί τα αιτήµατα αυτά στις αρμόδιες για τη διεκπεραίωσή τους υπηρεσίες και παρακολουθεί τη διαδικασία της διεκπεραίωσης και την τήρηση των νόµιµων χρονικών προθεσµιών. Παραλαµβάνει τα σχετικά έγγραφα από τις υπηρεσίες και τα αποστέλλει στα Κ.Ε.Π. της αρχικής υποβολής των αιτήσεων.
 9. Υποδέχεται και διαχειρίζεται τα παράπονα και τις προτάσεις των πολιτών για βελτιώσεις των διοικητικών διαδικασιών.

Γραφείο Προϋπολογισμού και Οικονομικής πληροφόρησης

 1. Μεριμνά για την τήρηση του Συστήματος κατάρτισης των Προϋπολογισµών του Δήμου.
 2. Συνεργάζεται µε τις επιμέρους δημοτικές υπηρεσίες για την παροχή Οικονομικών στοιχείων , κατευθύνσεων και προτύπων που θα επιτρέπουν την κατάρτιση από τις υπηρεσίες των προϋπολογισµών τους σε συνάρτηση µε τα αντίστοιχα προγράµµατά τους.
 3. Συγκεντρώνει τους επιμέρους Προϋπολογισμούς των υπηρεσιών και διαµορφώνει και εισηγείται τους συνολικούς Προϋπολογισμούς του Δήμου προς έγκριση από τα αρµόδια όργανα.
 4. Παρακολουθεί την εκτέλεση των Προϋπολογισµών, επισηµαίνει τις αποκλίσεις µεταξύ απολογιστικών και προϋπολογιστικών µεγεθών , μεριμνά για την ερµηνεία των αποκλίσεων και εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.
 5. Συνεργάζεται µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την τήρηση των διαδικασιών αµφίδροµης ενημέρωσης και ροής των Οικονομικών πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση και την αναθεώρηση των προϋπολογισµών κάθε υπηρεσίας .
 6. Μεριμνά για την σύνταξη και υποβολή στα αρµόδια όργανα τα περιοδικά οικονοµικά απολογιστικά στοιχεία, σύμφωνα µε το σύστημα Οικονομικής πληροφόρησης που εφαρμόζει ο Δήμος.
 7. Παρακολουθεί την κατάρτιση και την εξέλιξη των ταµειακών προγραμμάτων του Δήμου. Διερευνά τις ταµειακές ανάγκες και εισηγείται τις κατάλληλες µεθόδους για την αντιμετώπιση των ταµειακών αναγκών του Δήμου (π.χ. δανεισµός). Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων που σχετίζονται µε την κάλυψη των ταµειακών αναγκών του Δήμου.
 8. Συνεργάζεται µε τις τράπεζες και μεριμνά για την αξιοποίηση των διαθεσίµων του Δήμου.

Γραφείο Λογιστηρίου και Αποθηκών

 1. Τηρεί το σύστημα λογιστικής απεικόνισης των Οικονομικών πράξεων του Δήμου (Γενική και αναλυτική λογιστική ). Τηρεί τις σχετικών λογιστικές διαδικασίες καθώς και τα αντίστοιχα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την νοµοθεσία.
 2. Τηρεί τα αρχεία των κάθε είδους παραστατικών που απαιτούνται για την ενηµέρωση του Συστήματος λογιστικής απεικόνισης των Οικονομικών πράξεων του Δήμου.
 3. Παρακολουθεί και μεριμνά για την εκπλήρωση όλων των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του Δήμου.
 4. Παρακολουθεί και ελέγχει τη λογιστική συµφωνία των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τράπεζες, προµηθευτές, πιστωτές και άλλους συναλλασσοµένους µε τον Δήμο , καθώς και των δοσοληπτικών λογαριασµών µε τα νοµικά πρόσωπα και τα ιδρύµατα του Δήμου.
 5. Εκδίδει τις λογιστικές και οικονομικές καταστάσεις που συνδέονται µε το τηρούµενο λογιστικό σχέδιο (πχ. ισολογισµοί και αποτελέσµατα χρήσης) και ενημερώνει σχετικά τα αρµόδια όργανα του Δήμου µε βάση τις ισχύουσες διαδικασίες.
 6. Παρέχει κάθε είδους πληροφόρηση προς τα αρµόδια όργανα του Δήμου και τις υπόλοιπες δημοτικές υπηρεσίες για την εξέλιξη των λογιστικών µεγεθών του Δήμου.
 7. Μεριμνά για την παροχή κάθε είδους στοιχείων που ζητούνται από Δηµόσιες/Ελεγκτικές Υπηρεσίες σύμφωνα µε τις διαδικασίες που ισχύουν εκάστοτε.
 8. Τηρεί ειδικά συστήµατα λογιστικής και Οικονομικής διαχείρισης Προγραμμάτων και Έργων στα οποία Συμμετέχει ο Δήμος και που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα Δημοσίων Επενδύσεων ή/και από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους.
 9. Τηρεί αρχείο Παραστατικών Διαχείρισης των προηγουµένων προγραμμάτων και έργων σύμφωνα µε τα προβλεπόµενα στους ειδικούς κανονισµούς των φορέων από τους προέρχεται η σχετική χρηµατοδότηση.
 10. Μεριμνά για την ετοιμασία των περιοδικών Οικονομικών αναφορών που σχετίζονται µε την πρόοδο των προηγουµένων προγραμμάτων και έργων.
 11. Τηρεί το αρχείο συµβάσεων για υπηρεσίες, έργα και προµήθειες που αναθέτει ο Δήμος. Παραλαµβάνει και ελέγχει τα κάθε φύσης παραστατικά που απαιτούνται κατά περίπτωση για την πληρωµή των οφειλών του Δήμου στους αντίστοιχους δικαιούχους και ελέγχει την ύπαρξη των προϋποθέσεων για τη διενέργεια πληρωµών του Δήμου µε βάση τις διατάξεις των αντιστοίχων συµβάσεων.
 12. Ελέγχει την πρόβλεψη των οφειλών στους αντίστοιχους κωδικούς του Προϋπολογισμού του Δήμου και ελέγχει την επάρκειας των αντίστοιχων πιστώσεων.
 13. Εκδίδει τα εντάλµατα πληρωµής των οφειλών του Δήμου και τα αποστέλλει στο Ταµείο για πληρωµή.
 14. Μεριμνά για την παραλαβή από τους αντίστοιχους προµηθευτές των κάθε είδους υλικών παγίων(µηχανήµατα-εξοπλισµός) ή αναλωσίµων που απαιτεί η λειτουργία του Δήμου.
 15. Μεριμνά για την ενηµέρωση των διαχειριστικών βιβλίων των αποθηκών (κατά ποσότητα και αξία )µε τα εισαγόµενα και εξαγόµενα είδη, και την τήρηση των διαδικασιών χορήγησης των ειδών που τηρούνται στα αποθέµατα των αποθηκών του Δήμου.
 16. Παρακολουθεί τα αποθέματα των αποθηκών και διατυπώνει εισηγήσεις για την ανάγκη ανανέωσής τους. Συνεργάζεται σχετικά µε τις δημοτικές υπηρεσίες που κάνουν χρήση των υλικών των αποθηκών.
 17. Τηρεί το αρχείο των παγίων κινητών περιουσιακών στοιχείων του Δήμου (µηχανήµατα , οχήµατα, συσκευές, εξοπλισµός κλπ.) και παρακολουθεί την κατανομή των παγίων αυτών στις υπηρεσίες του Δήμου.
 18. Τηρεί τις διαδικασίες χαρακτηρισµού υλικών ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τήρηση των διαδικασιών καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησής τους .
 19. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών των περιοδικών απογραφών των κάθε είδους υλικών και εξοπλισµού του Δήμου.
 20. Συγκεντρώνει τα στοιχεία µεταβολών και των αντιστοίχων καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του Δήμου, που έχουν επίδραση στην διαµόρφωση των αµοιβών του και μεριμνά για την έκδοση των µισθολογικών καταστάσεων και την πληρωµή των αµοιβών.
 21. Μεριμνά για τη έκδοση βεβαιώσεων καταβληθεισών αµοιβών προς το προσωπικό του Δήμου και για τον υπολογισµό και την απόδοση προς τα ασφαλιστικά ταµεία των αντιστοίχων ασφαλιστικών εισφορών.

Γραφείο Προμηθειών υλικών / εξοπλισµού / υπηρεσιών

 1. Σχεδιάζει και εισηγείται τις εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση του προγράµµατος απαιτουµένων Προμηθειών και υπηρεσιών (εκτός του πεδίου του Ν. 3316 / 2005) του Δήμου, συγκεντρώνει τις αιτήσεις των δημοτικών υπηρεσιών, εξετάζει την σκοπιµότητα αυτών και διαµορφώνει περιοδικά προγράμματα για την προµήθεια κάθε είδους υλικών, εξοπλισµού και υπηρεσιών και εισηγείται αυτά για έγκριση στα αρµόδια όργανα του Δήμου ( υλικά για την εκτέλεση τεχνικών έργων, ανταλλακτικά, λιπαντικά, καύσιµα, λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, µηχανήµατα, εργαλεία, έπιπλα, είδη γραφείου, µισθώσεις µεταφορικών μέσων, ασφαλίσεις κλπ).
 2. Διενεργεί έρευνες αγοράς για την τεκµηρίωση της διαθεσιµότητας των ειδών ή των υπηρεσιών που ενδιαφέρουν το Δήμο και τη λήψη στοιχείων τιµών προµήθειας ή υπηρεσίας.
 3. Διενεργεί τις διαδικασίες για την ανάθεση των Προμηθειών και των συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ήτοι μεριμνά για την κατάρτιση προδιαγραφών σε συνεργασία µε τα αρµόδια κάθε φορά Τμήματα του Δήμου, καταρτίζει το σχέδιο της διακήρυξης, των συµβάσεων και όλων των αποφάσεων και εισηγείται τη συγκρότηση όλων των επιτροπών που απαιτούνται (διενέργειας διαγωνισµών, αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των ειδών) στο κάθε φορά αρμόδιο αποφαινόµενο όργανο του Δήμου, παρακολουθεί τη λειτουργία τους και γενικά μεριμνά για όλα τα ζητήµατα που αφορούν την εκτέλεση κάθε προµήθειας ή υπηρεσίας µέχρι και την οριστική παραλαβή της, σύμφωνα πάντοτε µε τις ισχύουσες διατάξεις.
 4. Μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών χαρακτηρισµού υλικών / εξοπλισµού ως αχρήστων ή ως υλικών που πλεονάζουν και τηρεί τις διαδικασίες καταστροφής, αποµάκρυνσης ή εκποίησης των υλικών αυτών.
 5. Τηρεί τα πληροφοριακά αρχεία και έγγραφα των συµβάσεων Προμηθειών και υπηρεσιών (αρχείο προµηθευοµένων ειδών, αρχείο προµηθευτών, αρχείο φακέλων Προμηθειών).

 

Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας

 1. Συγκεντρώνει στοιχεία για την εξακρίβωση των υπόχρεων και του ύψους των χρηµατικών υποχρεώσεων προς τον Δήμο των φυσικών και νομικών προσώπων για φόρους, εισφορές, τέλη, δικαιώµατα που περιοδικά πρέπει να καταβάλλονται στο Δήμο µε βάση τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις της νοµοθεσίας.
 2. Ελέγχει την ακρίβεια των µεγεθών µε βάση τα οποία υπολογίζονται το ύψος ανά υπόχρεο των προηγούµενων φόρων, εισφορών, τελών, δικαιωµάτων κλπ.
 3. Δηµιουργεί και τηρεί αρχεία υπόχρεων για την καταβολή των επιμέρους ποσών που αποτελούν τακτικά έσοδα του Δήμου.
 4. Επεξεργάζεται στοιχεία και υπολογίζει περιοδικά το ύψος των οφειλοµένων ποσών κατά κατηγορία προσόδου και υπόχρεο. Καταρτίζει βεβαιωτικούς καταλόγους υπόχρεων και αντίστοιχων οφειλόµενων ποσών κατά κατηγορία προσόδου.
 5. Μεριμνά για την ενηµέρωση των υπόχρεων για την καταβολή των προηγουµένων οφειλοµένων ποσών και μεριμνά για την τήρηση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσφυγές των υπόχρεων όταν αµφισβητούν το ύψος των οφειλόµενων ποσών.
 6. Οριστικοποιεί τους βεβαιωτικούς καταλόγους µετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των τυχόν προσφυγών για την εκτέλεση των αντιστοίχων εισπράξεων.
 7. Τηρεί τις αντίστοιχες διαδικασίες και εκδίδει βεβαιώσεις που σχετίζονται µε την είσπραξη διαφόρων τελών, δικαιωµάτων ή εισφορών.
 8. Παρακολουθεί και μεριμνά για την τήρηση όλων των Οικονομικών δοσοληψιών που σχετίζονται µε τη λειτουργία της παροχής υπηρεσιών του Δήμου µέσω των νεκροταφείων, σφαγείων, δημοτικών αγορών, της ύδρευσης κλπ.
 9. Τηρεί τις διαδικασίες που σχετίζονται µε την αποδοχή και την αξιοποίηση των δωρεών και των κληροδοτηµάτων προς τον Δήμο, σύμφωνα µε τους αντιστοίχους όρους.
 10. Τηρεί τα αρχεία της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε ηλεκτρονική και φυσική µορφή ( φάκελοι µε στοιχεία περιγραφικά και ιδιοκτησιακά έγγραφα).
 11. Μεριμνά για την διερεύνηση µεθόδων αξιοποίησης της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας και διατυπώνει σχετικές εισηγήσεις προς τα αρµόδια όργανα του Δήμου.
 12. Μεριμνά για την προώθηση της αξιοποίησης της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας σύμφωνα µε τις σχετικές αποφάσεις του Δήμου και τη διαχείριση της εκµετάλλευσης της Δημοτικής ακίνητης περιουσίας (πχ. κατάρτιση συµβάσεων µισθώσεων, µέριµνα είσπραξης µισθωµάτων κλπ.).
 13. Μεριμνά για την εκµίσθωση δημοτικών εκτάσεων γης για βιοµηχανικούς ή βιοτεχνικούς σκοπούς, κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, εγκαταστάσεις θερµοκηπίων και για μονάδες στους τοµείς αλιείας.
 14. Μεριμνά για την παραχώρηση χρήσης δημοτικών ακινήτων ή τη καταβολή µισθώµατος προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Γραφείο Ταμείου

 1. Διενεργεί τις πληρωµές προς τους δικαιούχους µε βάση τα Εντάλµατα Πληρωµών και µετά από έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόµος.
 2. Καταγράφει τις διενεργούµενες πληρωµές σύμφωνα µε τις ισχύουσες διαδικασίες και μεριμνά για την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλµατα πληρωµής.
 3. Παραλαµβάνει τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων και των αντιστοίχων οφειλοµένων στο Δήμο ποσών κατά κατηγορία εσόδου. Εκδίδει και μεριμνά για την κοινοποίηση ειδικών προσκλήσεων προς τους οφειλέτες.
 4. Διενεργεί τις εισπράξεις των οφειλών προς τον Δήμο και ενημερώνει το λογιστικό σύστημα του Δήμου µε τις σχετικές ταµειακές εγγραφές.
 5. Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τον Δήμο και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούµενες οφειλές.
 6. Παρακολουθεί και ελέγχει τους υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών του Δήμου που ασχολούνται µε εισπράξεις.(Αποκεντρωμένες υπηρεσίες, κοιµητήρια, σφαγεία, δημοτικές αγορές κλπ).
 7. Τηρεί τις διαδικασίες συναλλαγών µε τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηµατικών διαθεσίµων και την διενέργεια εισπράξεων και πληρωµών µέσω επιταγών.
 8. Τηρεί το αναγκαίο φυσικό ταµείο στα γραφεία του Δήμου.
 9. Τηρεί αρχεία των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που χρησιµοποιούνται για την ενηµέρωση του λογιστικού Συστήματος του Δήμου µε τις ταµειακές εγγραφές.
 10. Παρακολουθεί την ταµειακή ρευστότητα και Προγραμματίζει τις πληρωµές σε συνεργασία και µε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.
 11. Μεριμνά για τη σύσταση και την εύρυθµη λειτουργία των αποκεντρωµένων Γραφείων Οικονομικών Θεμάτων σε δημοτικές ενότητες του Δήμου.