Θέση Ειδικού Συνεργάτη

 

 

Μουζάκι, 14 /12/2021

 

          Αρ. Πρωτ.: 12.366

 
 
 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.& ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ταχ.Δ/νση         :     Καραϊσκάκη 1

 

Τ.Κ.-Πόλη         :     43 060-Μουζάκι

 

Πληροφορίες     :     Θ. Τσιρογιάννης

 

Τηλ.                  :     2445 3 50119

 

Fax                   :     2445 3 50130

 

Ε-mail               :     t.tsirogiannis.gr

 

URL                  :     www.mouzakigr

 

 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

 

 

 

Για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη .

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 

            1.   Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

            2.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων" όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

            3.Τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν.4555/18 "Πρόγραμμα Κλεισθένης" σχετικά με τον αριθμό των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών.

 

            4.  Την υπ΄ αριθμ.     12365/14.12.2021 βεβαίωση του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό του Δήμου Μουζακίου.

 

            5.Το γεγονός ότι ο Δήμος Μουζακίου δικαιούται να απασχολεί έως τέσσερεις (4) ειδικούς – επιστημονικούς συνεργάτες / ειδικούς συμβούλους και σήμερα απασχολεί τρεις (3).

 

            6.Το γεγονός ότι υπάρχει ανάγκη για την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη   για την κάλυψη των αναγκών του Δημάρχου Μουζακίου.

 

 

 

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ε Ι

 

 

 

Ότι προτίθεται να προσλάβει έναν/ μία (1) ειδικό/η Συνεργάτη/τιδα  , για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο οποίος θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Διοικητικής και  Οικονομικής φύσεως  , προσωπικού ,οργάνωσης ,λειτουργίας, καθώς και  χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Δήμου.

 

 

 

 

 

Προσόντα Πρόσληψης

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει:

 

Α. Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17). ). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

 

Β. . Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή  ΤΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν:

 

·         Σχετική Αίτηση (πλήρης ως προς τα στοιχεία του αιτούντα).

 

·         Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι της ημεδαπής  ή ισότιμος τίτλος σχολών της  αλλοδαπής.

 

·         Ειδίκευση σε επιστημονικό ή επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των Οργανισμών Τοπικής Αυ- τοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση (δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κ.λπ.) ή αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί  να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.

 

·         Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

 

·         Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

 

·         Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όπως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του Πρώτου Μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως 17).

 

 

 

Προθεσμία και Τόπος Υποβολής Αιτήσεων

 

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο Προσωπικού του Δήμου Μουζακίου (Αρμόδιος Υπάλληλος Θεοφάνης Τσιρογιάννης - Δ/νση: Καραϊσκάκη 1, Μουζάκι, τηλ: 24453-50119)  εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος.

 

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του για την καταλληλόλητα του/της προσλαμβανομένου (παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07). Ο/η προσληφθείς/σα θα υπογράψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία δε μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τη θητεία της δημοτικής περιόδου, εντός της οποίας θα προσληφθεί. Τα καθήκοντα και τα υπόλοιπα ζητήματα της θητείας του ορίζονται στο άρθρο 13 του Νόμου 3584/2007. Η παρούσα γνωστοποίηση πρόσληψης ειδικού συνεργάτη θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Μουζακίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.mouzaki.gr, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα.

 

 

 

 

 

                 Ο Δήμαρχος

 

 

 

                                                                                    Θεοφάνης Στάθης