Πρόσληψης τριών (3) καθηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 

                                      

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μουζάκι,

19

Οκτωβρίου

2021

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθ. Πρωτ:

429

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΑΔΑ:

9ΚΧΓΟΚΒΑ-8ΞΧ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.)

             

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ

 

Πρόσληψης τριών  (3)  καθηγητών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

 

ορισμένου χρόνου  μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιο) για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μουζακίου που εδρεύει στο Μουζάκι για την λειτουργία της δομής ΚΔΑΠ

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

 

Έχοντας υπόψη:

 

1.      Tις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, όπως ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 64 του Ν. 4590/2019

 

2.      Την 31/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (Α.Δ.Α.: 9ΛΡΞΟΚΒΑ-9ΧΔ)

 

3.      Την 426/2021 βεβαίωση του Προέδρου του Δ.Σ. «περί ύπαρξης πιστώσεων»

 

4.      Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης (ωρομίσθιο), συνολικά τριών  (3) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μουζακίου που εδρεύει στο Μουζάκι για την λειτουργία της δομής ΚΔΑΠ, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Τ.Κ. Μουζακίου Δ.Ε. Μουζακίου ή Τ.Κ. Αγναντερού Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Κρανέας Δ.Ε. Παμίσου

ΠΕ- Νηπιαγωγών

(ωρομίσθιοι)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2022,

με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης

σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

 

 

 

 

 

102

 

 

 

ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

Τ.Κ. Μουζακίου Δ.Ε. Μουζακίου ή Τ.Κ. Αγναντερού Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Μαγούλας Δ.Ε. Παμίσου ή Τ.Κ. Κρανέας Δ.Ε.

 

 

 

 

ΠΕ-ΤΕ Μουσικών (ωρομίσθιος)

Από την υπογραφή της σύμβασης έως

31-8-2022,

με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύμβασης

σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

 

 

 

 

 

1

 

 


 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

 

 

 

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ή  δίπλωμα  Εκπαίδευσης  και  Αγωγής  στην  Προσχολική  Ηλικία  ή  Επιστημών Προσχολικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης  ή  Επιστημών  της  Εκπαίδευσης  στην Προσχολική  Ηλικία  ή  Επιστημών  της  Εκπαίδευσης  και  της  Αγωγής  στην  Προσχολική Ηλικία  ή  Επιστημών  της  Προσχολικής  Αγωγής  και  του  Εκπαιδευτικού  Σχεδιασμού  ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Νηπιαγωγών  ή  Παιδαγωγού  Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ή  Δίπλωμα  Τμήματος Μουσικών  Σπουδών  ή  Μουσικής  Επιστήμης  και  Τέχνης   ΑΕΙ  ή  πτυχίο ή  δίπλωμα  Λαϊκής  και  Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα   Ελληνικού  Ανοικτού Πανεπιστημίου   (Ε.Α.Π.)  ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων  Σπουδών  Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος  σχολών  της  ημεδαπής  ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

 

 

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μουζακίου, Αγίας Σωτήρας 1, ΤΚ 43060 - ΜΟΥΖΑΚΙ απευθύνοντάς την στην ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (υπόψη κ. Δημήτρη Δραγούτσου, τηλ. Επικοινωνίας: 24450-43446) εντός  προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού  ή κοινοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτησή της είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες 10 άρθρο 21 Ν.2190/1994).

 

 

 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Μη εμπρόθεσμες αιτήσεις αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.

 

Αναλυτική ανακοίνωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τον τρόπο βαθμολόγησης βρίσκεται δημοσιευμένη στις ιστοσελίδες της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. (www.dikedim.gr) και του Δήμου Μουζακίου (www.mouzaki.gr) καθώς και στον Ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

 

 

 

 

 

 

 

Για τη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.

 

Γεώργιος Λ. Γέρμανος

 

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Δημοτικός Σύμβουλος