ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Μουζάκι  18 Οκτωβρίου 2021

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                  Αρ. Πρωτ. : 761

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

 

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ)

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.Μουζακίου καλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών της παρ.5 του άρθρου 13 του Π.Δ.226/1992 «Περί συστάσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή» να υποβάλλουν τις οικονομικές τους προσφορές για την διενέργεια τακτικού οικονομικού ελέγχου στην Επιχείρηση για το έτος 2019, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Ν1069/80 και τις τροποποιήσεις του, που διέπει την λειτουργία των Δ.Ε.Υ.Α.

 

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Υ.Α.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας συνίσταται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα παρακάτω :

 

1.                   Έλεγχος οικονομικών καταστάσεων της Επιχείρησης για την εύρεση σημαντικών λαθών, βάσει των διεθνών προτύπων ελέγχου και των ελεγκτικών διαδικασιών, αρχών και κανόνων ελεγκτικής που ακολουθούνται από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών, με τελικό σκοπό την παράδοση Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης του προβλεπόμενου πιστοποιητικού ελέγχου επί του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί σύμφωνα με το λογιστικό που διέπει τις Δ.Ε.Υ.Α.  και με όσες διατάξεις του άρθρου 163 Ν3463/2006 βρίσκουν εφαρμογή στις Δ.Ε.Υ.Α.

 

2.                   Έλεγχος βιβλίων και στοιχείων που τεκμηριώνουν ποσά και πληροφορίες που παρέχονται στις οικονομικές καταστάσεις. Στον έλεγχο περιλαμβάνονται επίσης η εκτίμηση των λογιστικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν, οι εν γένει εκτιμήσεις της Διοίκησης και η αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων.

 

3.                   Κατάρτιση έκθεσης ελέγχου στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του, παραθέτοντας επιπροσθέτως και τις υποδείξεις του για κάθε θέμα.

 

4.                   Καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου θα παρέχονται, χωρίς αμοιβή, συμβουλές και υποστήριξη λογιστικής και φορολογικής φύσεως.

 

Ο ανωτέρω έλεγχος θα περατωθεί συνοδευόμενος  από την σύνταξη του πιστοποιητικού – έκθεσης ελέγχου καθώς και της αναλυτικής έκθεσης τακτικού ελέγχου για το ημερολογιακό έτος 2019, ως αναφέρθηκε ανωτέρω.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εκτιμώμενη αμοιβή της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στα 6.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

 

Κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, καθοριζόμενη ως ποσοστό έκπτωσης επί της προϋπολογιζόμενης τιμής μονάδας – ώρας ελέγχου η οποία εκτιμήθηκε στα 40,00 €.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν σε κλειστούς σφραγισμένους φακέλους τις οικονομικές τους προσφορές συμπληρωμένες σε προεκτυπωμένες φόρμες εντύπων που θα παραλάβουν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή τηλεομοιοτυπίας από την Δ.Ε.Υ.Α.Μουζακίου. Οι οικονομικές προσφορές θα είναι θεωρημένες από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Πρόεδρο της εταιρείας ή άλλο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο που δεσμεύει την εταιρεία με την υπογραφή του.

 

Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς θα συνοδεύεται από τον αντίστοιχο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής που θα περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά :

 

 

 

1.                   Πιστοποιητικό εγγραφής της προσφέρουσας ελεγκτικής εταιρείας ή εάν πρόκειται περί κοινοπραξίας, των μελών της, στο Δημόσιο Μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών (άρθρο 14 Ν4449/2017)

 

2.                   Πίνακα των ορκωτών ελεγκτών που ανήκουν στην δύναμη της υπ’ όψιν εταιρείας ή Κοινοπραξίας

 

3.                   Υπεύθυνη δήλωση του Προέδρου ή Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας ότι έλαβε πλήρη γνώση του αντικειμένου της υπηρεσίας και το αποδέχεται πλήρως.

 

4.                   Πίνακα των προτεινόμενων ελεγκτών μετά των αναπληρωματικών τους που θα αναλάβουν την εκτέλεση της υπηρεσίας.

 

5.                   Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητες της ελεγκτικής εταιρείας.

 

6.                   Αποσπάσματα ποινικού μητρώου του διευθύνοντος συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

 

 

 

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά είτε να κατατίθενται ιδιοχείρως από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του προσφέροντος, στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Μουζακίου (Καραϊσκάκη 1 – Δημαρχείο Μουζακίου – Μουζάκι Καρδίτσας – ΤΚ : 43060) με προθεσμία υποβολής τους την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας : Μακρής Θωμάς – Τηλέφωνο 24450-42063, Fax 24450- 42065, e -mail : deyamouzakiou@mouzaki.gr

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                ΣΤΑΘΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ

 

                                                                                                                                      Δήμαρχος