ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Μουζάκι 22-03-2019

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αρ. Πρωτ 2505

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για ΙΑΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Δήμος Μουζακίου για την κάλυψη των αναγκών του , ενδιαφέρεται στην ανάθεση παροχής για την υπηρεσία ιατρού εργασίας από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω υπηρεσία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Παρασκευή 29-03-2019

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ