ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                                                        Μουζάκι 14-01-19

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                          Αρ. Πρωτ 543

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας για ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο Δήμος Μουζακίου για την κάλυψη των αναγκών του , ενδιαφέρεται στην ανάθεση παροχής για την υπηρεσία  ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  από την υπογραφή της σύμβασης και για 12 μήνες.

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω υπηρεσία θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Πέμπτη 17-01-2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ