ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι17-10-2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αρ. Πρωτ12608

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

                

                                             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας ‘Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών’

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία συντήρησης και επισκευής των κλιματιστικών, χημικός καθαρισμός εσωτερικού-εξωτερικού στοιχείων κλιματιστικών μονάδων, χημικός καθαρισμός φίλτρων, έλεγχος στεγανότητας freon, μέτρηση θερμοκρασίας αέρα εισόδου-εξόδου κάθε στοιχείου, έλεγχος αυτοματισμού κ.α.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 2.499,84€ συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 20-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ2445350114-111-116.

 

                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                  ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ