ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 'ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΙΝΟΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 04/10/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                      Αρ. Πρωτ. 11853

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για υπηρεσία ΄Καθαρισμός ειδών ιματισμού και λινοθηκών για τη Μαθητική Εστία Μουζακίου’

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την υπηρεσία καθαρισμού ειδών ιματισμού και λινοθηκών για τη Μαθητική Εστία Μουζακίου.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 1.536,36€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 06-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                             ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ