ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 04/10/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αρ. Πρωτ. 11852

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                            ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για συντήρηση-επισκευή αντλιοστασιών άρδευσης ΔΕ Παμίσου

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για τη συντήρηση-επισκευή αντλιοστασιών άρδευσης Δ.Ε. Παμίσου, επισκευή συντήρηση ηλεκτροκινητήρων και επισκευή περιβλήματος σωληνώσεων.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 3.993,36€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 06-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                        Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                                     ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ