ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 04/10/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ. 11842

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΕ Παμίσου

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών άρδευσης της Δ.Ε. Παμίσου, δαχτυλίδια ορειχάλκινα, λάστιχα, μούφαάξονος, άξονας ανοξείδωτου στροβίλου κ.α.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 06-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                              Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                                          ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ