ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 04/10/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ. 11825

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                                        ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για προμήθεια υλικών άρδευσης ΔΕ Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια υλικών άρδευσης για τη Δ.Ε. Μουζακίου, διάφορα υλικά όπως βίδες, κλειδιά, ελαστικοί δακτύλιοι κ.α. για τις αρδευτικές υδροληψίες του Δήμου μας..

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 2.999,98€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 06-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                               Ο Αντιδήμαρχος

 

                                                                          ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ