ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 04/10/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                            Αρ. Πρωτ. 11826

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                       ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για προμήθεια προστατευτικών επιφανειών Κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την προμήθεια προστατευτικών επιφανειών του Κλειστού Γυμναστηρίου Μουζακίου.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 4.170,12€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 06-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

                                                                         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                         Ο Αντιδήμαρχος

                                            

                                                                    ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ