ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ PLEXIGLAS ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 03/10/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     Αρ. Πρωτ. 11763

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

                                                                  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για Προμήθεια και τοποθέτηση Plexiglas για τις στάσεις

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια και τοποθέτηση plexiglas για τις στάσεις, προκειμένου να τοποθετηθούν στις στάσεις του Δήμου Μουζακίου σε όλα τα Δ.Δ.

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 2.999,25 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Παρασκευή 06-10-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

                                                                                 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                                    Ο Αντιδήμαρχος

  

                                                                              ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ