ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                Μουζάκι 21/09/2017

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                           Αρ. Πρωτ. 11.036

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

 

 

                                                                 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση για υπηρεσίαδαπάνες δεξιώσεων εθνικών ή τοπικών εορτών

Ο Δήμος Μουζακίουενδιαφέρεται για την υπηρεσία παροχής εδεσμάτων για την τέλεση τωνεορταστικών εκδηλώσεωνπρος τιμήν του Αγίου Σεραφείμ της Τοπικής Ενότητας Φαναρίου του Δήμου Μουζακίου..

Η δαπάνη της υπηρεσίαςανέρχεται στο ποσό των 1.197,84€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έωςκαι την Πέμπτη 21-09-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2445350114-111-116.

 

                                                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

                                                                                    Ο Αντιδήμαρχος

 

 

                                                                                    ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ