ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Μουζάκι 03-05-17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αρ. Πρωτ 5032

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση υπηρεσίας Συντήρησης Γηπέδου Μαυρομματίου

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την υπηρεσία συντήρησης γηπέδου Μαυρομματίου , κούρεμα χλοοτάπητα, βοτάνισμα, άρδευση, καθαρισμός γηπέδου κ.α

Η δαπάνη της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Δευτέρα  08-05-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο Αντιδήμαρχος

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ