Πρόσκληση υποβολής προσφοράς οικονομικού φορέα για την προμήθεια «Εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Μουζακίου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Μουζάκι 27/04/2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                             αρ. πρωτ.  4622

ΔΗΜΟΣ MOYZAKIOY

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

T.K. 43060 - Μουζάκι                                                        Προς

Πληροφορίες: Φούκας Βασ.                               Οικονομικούς Φορείς:

Τηλ.: 2445350121

Fax : 2445350120

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς οικονομικού φορέα για την προμήθεια «Εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Μουζακίου»

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 118 και την παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016, ο Δήμος Μουζακίου πρόκειται να προχωρήσει στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο Μουζακίου» σύμφωνα με την αριθμ. 08/2017 σχετική τεχνική περιγραφή της υπηρεσίας μας.

Με βάσει τα ανωτέρω, καλείσθε μέχρι την Παρασκευή 28/04/2017 και ώρα 13:00, να υποβάλλεται έγγραφη προσφορά για το σύνολο της προμήθειας, στο επισυναπτόμενο έγγραφο οικονομικής προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση της τιμής μονάδος.

 

Με εντολή Δημάρχου