ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                               Μουζάκι 27-4-17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                  Αρ. Πρωτ:4631

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθειας Φωτοτυπικού και Φωτογραφικού Υλικού

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια φωτοτυπικού και φωτογραφικού υλικού  , υλικά που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τετάρτη  03-05-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΘΩΜΑΣ ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ