Ανάθεση προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Μουζάκι 1-2-17

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ:930

ΤΗΛ:2445350114 ΦΑΧ:2445350110

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάθεση προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

Ο Δήμος Μουζακίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων για να καλύψει τις ανάγκες στολισμού ολόκληρου του Δήμου για το έτος 2017.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 4.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ .

Η παραπάνω προμήθεια θα εκτελεστεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 Ν. 4412/16.

Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών έως και την Τρίτη 7-02-2017

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ 2445350114-111-116 .

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ