Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παμίσου Ν.Καρδίτσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Μουζάκι     29 /08/ 2011
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                   Αρ. Πρωτ. 15298
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΠΟΛ/ΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05,
(ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18 ΕΚ )

1. O Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με   τίτλο «Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Παμίσου Ν.Καρδίτσας», με προεκτιμώμενη αμοιβή 104.794,24ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία «01» Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. 47.079,55 €
β) κατηγορία «02» Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. 11.769,89 €
γ) κατηγορία «20» Μελέτες και Ερευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές, με προεκτιμώμενη αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. 39.362,20€
δ) κατηγορία «27» Περιβαλλοντικές μελέτες, με προεκτιμώμενη αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α.  6.582,60 €
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Δήμος Μουζακίου – Μουζάκι), μέχρι τις 
03/10/2011
Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου Α
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24413-52824, FAX επικοινωνίας 24410-82185, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία η κα Καλλιάρα Φωτεινή.
4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η
11/10/2011, ημέρα  Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία – σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
αα) τάξεις «Β » στην κατηγορία «01»,
ββ) τάξεις «Α », στην κατηγορία «02»,
γγ) τάξεις «Β ή Γ», στην κατηγορία «20»,
δδ) τάξεις «Α», στην κατηγορία «27»
β) Οι αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
Προέρχονται  από  χώρες  -  µέλη  της  Ε.Ε.,  του  Ε.Ο.Χ.,  ή  χώρες  που  έχουν υπογράψει  την  συμφωνία  ?ηµοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα µε το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραµµένα σε τάξεις και κατηγορίες μελετών αντίστοιχες µε εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 5α, ή προέρχονται από χώρες - µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν µητρώα των προηγούµενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραµµένα  στα  Επαγγελματικά/Εμπορικά  Μητρώα  του  Παραρτήματος  IX  Γ  της  οδηγίας 2004/18  ΕΚ  ή  στα αντίστοιχα  μητρώα  των  χωρών  τους,  και  διαθέτουν γενική  εμπειρία  αντίστοιχη  αυτής  που  απορρέει  από  την εγγραφή  στο Μητρώο Μελετητών  –  Εταιρειών  /  Γραφείων Μελετών,  δηλαδή  στελεχιακό δυναμικό  µε  εμπειρία  σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:

αα) για την κατηγορία µελέτης (01) 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εµπειρίας
ββ) για την κατηγορία µελέτης (02) 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εµπειρίας
γγ) για την κατηγορία µελέτης (20) 1 τουλάχιστον στέλεχος 8ετούς εµπειρίας, 
δδ) για την κατηγορία µελέτης (27) 1 τουλάχιστον στέλεχος 4ετούς εµπειρίας
Υπεύθυνος συντονιστής της μελέτης ορίζεται ο επικεφαλής της κατηγορίας 01.
6. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 22 μήνες.
7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.095,88ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον 8 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 7 μήνες.
8. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου  2007-2013 στον άξονα προτεραιότητας 4«Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία» με κωδικό προτεραιότητας 54 «Άλλα μέτρα για τη διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων» για τις κατηγορίες πράξεων Μελέτες Πολεοδομικού – Χωροταξικού Σχεδιασμού.
9. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.
10.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου.


Μουζάκι,   29/08/2011

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΟΣ