ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ    Μουζάκι  24-06-2011

Αριθμ. Πρωτ.: 12040

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


1. Ο Δήμος Μουζακίου, προκηρύσσει ανοιχτό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ», με προϋπολογισμό 54.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, με προϋπολογισμό 43.739,64 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) από την έδρα του Δήμου Μουζακίου, Μουζάκι Τ.Κ 43060, μέχρι τις 29/06/2011 ημέρα Τετάρτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ  υπόδειγμα τύπου Β.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2445350135 - 2445350134, FAX επικοινωνίας 2445350130, αρμόδιοι υπάλληλοι για επικοινωνία κ. Αναστ. Μπλέτσα και κα Ελέν. Κωνσταντάκη αντίστοιχα.           
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 04/07/2011, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 10:00 π.μ και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι, της προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, του άρθρου 6 του Ν. 3669/08.
4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι  ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π , που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 στην κατηγορία ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ. β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία , έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο.
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 874,79 (ΕΥΡΩ) και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2011.
Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Δήμο Μουζακίου . 


Ο ΔήμαρχοςΓεώργιος Κωτσός