ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η     1/2024

 

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

    Έχοντας υπόψη:

 

1.       Την παρ.2 άρθρο 79 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 80 του Ν.4555/18  και αναριθμήθηκε με την περίπτ.β' της παρ.9 του άρθρου 5 του Ν.4623/19.

2.       Την  εγκ.94/8050/26.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ

3.       Την υπ’ αριθ. 23/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καρδίτσας  περί ανακήρυξης των Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Προέδρων Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Μουζακίου.

4.       Το από 30/12/2023  Πρακτικό Ορκωμοσίας των δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων του Δήμου  Μουζακίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

1.       Ορίζει ως αναπληρωτή πρόεδρο της  Δημοτικής κοινότητας Παλαιοχωρίου , το μέλος του συμβουλίου της  δημοτικής κοινότητας   Γεροδήμο Ευάγγελο,  σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας από τα καθήκοντά του..

2.        Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί κατά το πλήρες περιεχόμενο της στο Δημαρχείο, στην έδρα της    κοινότητας, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 17/5/2024

Ο Πρόεδρος

 

 

 ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ