«Ανάκληση της με αριθ. 37846/28-11-1964 Απόφασης του Νομάρχη Καρδίτσας, περί παραχώρησης έκτασης 2.640,00 τ.μ. στους Α΄, Β΄ και Γ΄ Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς Μαγούλας»

Κατεβάστε την απόφαση από ΕΔΩ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Λάρισα 20/05/2016
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ


Αρ. Πρωτ : 522/87341

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Διεύθυνση: Φαρσάλων 148, Λάρισα
Τ.Κ.: 413 35
Τ.Θ.: 1268
Πληροφορίες: Φ. Κουμουκέλης
Τηλέφωνο: 2410 670525
Fax: 2410 670184
e-mail: daythes@apdthest.gov.gr
ΠPOΣ: Ως Π.Δ.

Θέμα: «Ανάκληση της με αριθ. 37846/28-11-1964 Απόφασης του Νομάρχη Καρδίτσας, περί παραχώρησης έκτασης 2.640,00 τ.μ. στους Α΄, Β΄ και Γ΄ Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς Μαγούλας»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 123 παρ. 1 του Αγροτικού Κώδικα «Περί
Διάθεσης Γαιών υπέρ Νομικών Προσώπων».
2. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Το Π.Δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας
– Στερεάς Ελλάδας»
4. Την Πράξη 4 της 06-02-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου «Αποδοχή
παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
της Χώρας» (ΦΕΚ 24 Α’)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93 Α’)
6. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 6.α. του Νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ 66/22-3-
2012 Τεύχος Α) περί «Διαχείρισης και Προστασίας Ακινήτων Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Ρύθμιση Εμπράγματων Δικαιωμάτων
και λοιπές διατάξεις», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Νόμο 4384/2016
(ΦΕΚ 78 Α΄) άρθρο 44 παρ. 1 σημείο ι.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 1204/51539/2-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Κεφ. ΙΙΙ, παρ. Δ, σημ. 2Β) με θέμα
‘’Οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου 4061/2012’’, σύμφωνα με το οποίο
αν η παραχωρούμενη πράξη προέβλεπε την κατά κυριότητα παραχώρηση
του ακινήτου για την πραγματοποίηση συγκεκριμένου σκοπού και ο σκοπός
δεν πραγματοποιήθηκε, η πράξη ανάκλησης εκδίδεται από το όργανο που
εξέδωσε τη σχετική πράξη.
8. Το αριθμ. 1388/59721/1-6-2012 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτικής Γης του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, «Διευκρινήσεις για την
εφαρμογή του Ν. 4061/2012»
9. Τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου «Περί ανακλήσεως,
τροποποιήσεως, διορθώσεως κλπ. Διοικητικών πράξεων»
10. Την με αριθμ. πρωτ. 37846/28-11-1964 Απόφαση του Νομάρχη Καρδίτσας
με την οποία παραχωρήθηκε επί τιμήματος και κατ’ ισομοιρία και εξ’
αδιαίρετου στους Α΄, Β΄ και Γ΄ Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς Μαγούλας το
αριθμ. 379 οικόπεδο έκτασης 2.640,00 τμ που βρίσκεται στο αριθμ. 68
οικοδομικό τετράγωνο και είναι εγγεγραμμένο στον πίνακα Οριστικής
Διανομής Συνοικισμού Μαγούλας Καρδίτσας έτους 1928 στη μερίδα 303
«Διαθέσιμα», για την ανέγερση αποθήκης και τυροκομείου.
11. Το με αριθμ. 2247/144550/22-12-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα την ανάκληση απόφασης παραχώρησης
ακινήτου.
12. Το με αριθμ. 191/13-1-2016 έγγραφο του Τμήματος Τοπογραφίας,
Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με το οποίο
διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας ο φάκελος με τα έγγραφα που αφορούν
την προς ανάκληση έκταση.
13. Τα με αριθμ. 403/21-1-2016 και 1017/10-2-2016 έγγραφα του Τμήματος
Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής ΠΕ Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με τα οποία
διαβιβάστηκαν η έκθεση αυτοψίας του προς ανάκληση οικοπέδου όπου
αναφέρει ότι δεν υπάρχουν επικείμενες εγκαταστάσεις όπως κτίσματα και
αποθήκες, καθώς και τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης.
14. Το με αριθμ. 40/2016/25-1-2016 έγγραφο του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
όπου αναφέρει ότι στο Ειδικό Μητρώο των Συνεταιρισμών που τηρείται στο
Ειρηνοδικείο Καρδίτσας δεν έχουν καταχωρηθεί οι Α΄, Β΄ και Γ΄ Πιστωτικοί
Συνεταιρισμοί, παρά μόνο ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μαγούλας με
τέσσερις τροποποιήσεις του καταστατικού του και καμία καταχώρηση για
διάλυση του συνεταιρισμού.
15. Το με αριθμ. 122/13-5-2016 έγγραφο του Πολιτικού Τμήματος του
Πρωτοδικείου Καρδίτσας, όπου αναφέρει ότι οι Α΄, Β΄, και Γ΄ Πιστωτικοί
Συνεταιρισμοί Μαγούλας δεν έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή
αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλης ανάλογης
κατάστασης.
16. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία – έγγραφα που αφορούν την
υπόθεση παραχώρησης του ακινήτου που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας,
προκύπτει ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της οριστικής
παραχώρησης, όπως αυτές προβλέπονταν στο άρθρο 123 του Αγροτικού
Κώδικα, δηλαδή του καθορισμού τιμήματος από την Επιτροπή
Απαλλοτριώσεων, την καταβολή του τιμήματος, την έκδοση οριστικού
τίτλου κυριότητας (παραχωρητήριο) από τον Υπουργό Γεωργίας και την
μεταγραφή των τίτλων στο υποθηκοφυλακείο.
Αποφασίζουμε
Ανακαλούμε την αριθμ. 37846/28-11-1964 Απόφαση του Νομάρχη
Καρδίτσας, με την οποία παραχωρήθηκε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 123 παρ.
1 του Αγροτικού Κώδικα, στους Α΄, Β΄, και Γ΄ Πιστωτικούς Συνεταιρισμούς
Μαγούλας, το αριθμ. 379 οικόπεδο έκταση 2.640,00 τμ. που βρίσκεται στο αριθμ. 68
οικοδομικό τετράγωνο και είναι εγγεγραμμένο στον πίνακα Οριστικής Διανομής
Συνοικισμού Μαγούλας Καρδίτσας έτους 1928 στη μερίδα 303 «Διαθέσιμα», με
σκοπό την ανέγερση αποθήκης και τυροκομείου, λόγω μη τήρησης των όρων της
παραχώρησης και ειδικότερα την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο
παραχωρήθηκε η έκταση της ανέγερσης αποθήκης και τυροκομείου.
Το ως άνω τεμάχιο περιέρχεται εκ νέου στις διαθέσιμες εκτάσεις του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Το Υποθηκοφυλακείο Ιθώμης παρακαλείται όπως προβεί στην ακύρωση της
τυχόν μεταγραφής του οικείου τίτλου κυριότητας.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα
(30) ημερών από την ημερομηνία που περιήλθε η απόφαση ανάκλησης στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Διοικητικών
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νση Διαχείρισης Ακίνητης
Περιουσίας, Αχαρνών 381 & Δεστούνη 2, ΤΚ 11 143 Αθήνα, να προσβάλλει την
απόφαση αυτή με προσφυγή του στην ανωτέρω Διεύθυνση, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 8 του Ν. 3200/55.
Ο Δήμος Μουζακίου που είναι αποδέκτης της παρούσας απόφασης,
παρακαλείται να την αναρτήσει στους συνήθεις χώρους ανακοινώσεων του Δήμου
και της Τ.Κ. Μαγούλας της Δ.Ε. Παμίσου, διαβιβάζοντάς μας τα αποδεικτικά
ανάρτησης.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ