ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                 
ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 19/02/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                              

                                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                              4η

Για  τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου

ΠΡΟΣ:
Τους κ.
1.    Πούπη Νικόλαο (Αντιδήμαρχος) Αντιπρόεδρος
2.    Κουτσουγιάννη Ιωάννη (Αντιδήμαρχος) Μέλος
3.    Γκινή Επαμεινώνδα (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
4.    Πατσιαούρα Ιωάννη (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
5.    Ντούρβα Παρασκευή  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος
6.    Πολυμερόπουλο Χρήστο Μάριο  (Δημ. Σύμβουλος) Μέλος

Τους κ. Προέδρους των Νομικών Προσώπων
1.    Ρούσσα Ελένη (ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ)

Τους κ. Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων
1.    Παπακώστα Νικήτα (Πρόεδρος Τ.Κ. Αγναντερού)
2.    Καταραχιά Αχιλλέα (Πρόεδρος Τ.Κ. Μουζακίου)
3.    Φασιανό Ιωάννη (Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου)

Σας προσκαλώ σε τακτική  δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την 23η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

1.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης με σκοπό την ανέγερση πρόχειρης σταυλικής εγκατάστασης στην Τ.Κ. Αγναντερού.
2.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση των αριθ. 21,22 και 23 δημοτικών καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Τ.Κ. Μουζακίου.
3.    Περί καθορισμού των όρων διενέργειας προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Φαναρίου.
4.    Περί έγκρισης του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων έτους 2021.
5.    Περί έγκρισης της αριθ. της αριθ. 2/2021 απόφασης του ΝΠ με την επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ «περί Α’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ οικον. έτους 2021».
6.    Περί διαγραφής χρεών από μισθώματα.
7.    Περί απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) ενός επιβατηγού οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Μουζακίου.
8.    Περί έγκρισης του πρακτικού Ι διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΕΣ» (Α.Μ. 04/2020) και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
9.    Περί προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 §2γ & 32Α του 4412/2016, καθορισμός όρων πρόσκλησης σε περιορισμένο αριθμό οικονομικών φορέων για επιλογή αναδόχου υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΩΝ  ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ  ΤΗΣ 18ης ΚΑΙ 19ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2020» (Α.Μ: 18/2020), καθώς και συγκρότηση της επιτροπής αξιολόγησης σύναψης σύμβασης.»
10.    Περί επιβεβαίωσης του αιτήματος πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού και καθορισμός πρόσθετων προσόντων, για ενσωμάτωση αυτών στην προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, των θέσεων που εγκρίθηκαν για το Δήμο Μουζακίου στο πλαίσιο του «ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021».
11.    Περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και τροποποίηση του Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021.

Mε την παρούσα πρόσκληση σας αποστέλλονται εισηγήσεις και ειδικό έντυπο ψηφοφορίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, ήτοι: 5 μέλη.

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Τρίτη 23.02.2021 και από ώρα 10:00 έως 14:00 είτε ηλεκτρονικά στο email e.kalampokas@mouzaki.gr , είτε στη γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Καλαμπόκα Ευάγγελο) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350131.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο:  
Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».
Την εγκύκλιο 426/ΑΠ77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας.

Ο Πρόεδρος

Στάθης Θεοφάνης