ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 29/4/2020 ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 57 Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης Τηλ. 2441352821 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Για τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς του Διοικητικού Συμβουλίου Σας προσκαλώ σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την 4η Μαϊου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87): 1)Περί αποδοχής τακτικής επιχορήγησης. . Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι 5 μέλη( ΠΝΠ ΦΕΚ 75Α/30.03.2020). Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Δευτέρα 04.05.2020 και από ώρα 11:00 μέχρι 13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email a.gkourmpaliotis@mouzaki.gr , είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την γραμματεία του ΝΠΔΔ στο 2441352821. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο: Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών». Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ρούσσα Ελένη