ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Μουζάκι  12-1-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 1

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                       

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                               

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 18/1/2018, ημέρα Πέμπτη ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1)     Περί αποζημίωσης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨.

2)     Περί συγκρότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

3)     Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

4)     Περί σύστασης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 .

 

 

 

 

                                                Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

                                                        Ρούσσα Ελένη