ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μουζάκι 23-1-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αριθμ. Πρωτ. 1

Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨

ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης

Τηλ. 2441352821

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 27/1/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

1)

Περί αποζημίωσης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨.

2)

Περί συγκρότησης της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

3)

Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016

4)

Περί σύστασης επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 .

 

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

 

Ρούσσα Ελένη