Πρόσκληση ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Μουζάκι  8-1-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 1
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                              
Πληροφορίες : Αχ. Γκουρμπαλιώτης
Τηλ. 2441352821

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 13/1/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1) Περί αποζημίωσης Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨.
2) Περί ορισμού τριών (3) δημοτικών υπαλλήλων μετά των αναπληρωματικών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας Προμηθειών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού για την απευθείας ανάθεση προμηθειών για το έτος 2015.
3) Περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών οικ. έτους 2015.
4) Περί συγκρότησης επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή διαφόρων προμηθειών.

 


                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.


                                                        Ρούσσα Ελένη