ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Μουζάκι  7/10/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 112
Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨                                                                                      
ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                              
Πληροφορίες : Αχ.Γκουρμπαλιώτης
Τηλ. 2441352821

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου στις 13/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1) Περί συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ»
2) Περί ορισμού νομίμου εκπροσώπου και υπεύθυνου διαχειριστή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ» στην Τράπεζα Πειραιώς
3) Περί τροποποίησης της αριθμ. 4/2014 ΑΔΣ «Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων και προμηθειών οικ. έτους 2014»
4) Περί εξέτασης αιτήσεων γονέων νηπίων για εγγραφή αυτών στους Παιδικούς Σταθμούς Μουζακίου και Αγναντερού.

 

                                     Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.


                                                        ΕΛΕΝΗ ΡΟΥΣΣΑ