ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 29/7/2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι  16/07/2021

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                         

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για  Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΠΡΟΣ:

 

1.Στάθης Θεοφάνης

2.Κανιούρας Γεώργιος

3.Φούντας Γεώργιος

4.Παπακώστας Γεώργιος

5.Αγγελάκη Αποστολία

6.Γκαγκάς Αριστείδης

7.Γέρμανος Γεώργιος

 

 

 

 

 

Μετά την ματαίωση της 3ης Τακτικής συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. (ύστερα από την 05/07/2021 πρόσκληση συνεδρίασης) λόγω μη απαρτίας  καλείσθε εκ νέου σε επαναληπτική  δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που θα γίνει την 29η Ιουλίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ίδια θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

Υπενθυμίζουμε ότι κατά την ανωτέρω διάταξη αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο :

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διακοπής-ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ και ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ιδιοκτησίας Μαγαλιού Ζωίτσας στο Μουζάκι Καρδίτσας λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων λειτουργίας καταστήματος.

 

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάληψη Κ.Χ. του καταστήματος "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" ιδιοκτησίας Λαγού Αλέξανδρου στο Μουζάκι Καρδίτσας

 

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την "Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020."

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι: 5 μέλη.

 

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Πέμπτη  29.07.2021 και από ώρα    11:00 έως   13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email  t.anyfantis@mouzaki.gr είτε στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κ.Ανυφαντή Θωμά) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350139.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο: 

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Στάθης Θεοφάνης

 

 

 

 

Ω