ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 09/07/2021

 

                                               

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι  05/07/2021

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                         

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Για  Τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΠΡΟΣ:

 

1.Στάθης Θεοφάνης

2.Κανιούρας Γεώργιος

3.Φούντας Γεώργιος

4.Παπακώστας Γεώργιος

5.Αγγελάκη Αποστολία

6.Γκαγκάς Αριστείδης

7.Γέρμανος Γεώργιος

 

 

 

 

 

Σας προσκαλώ σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που θα γίνει την 9η Ιουλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα  11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης περί διακοπής-ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ και ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ" ιδιοκτησίας Μαγαλιού Ζωίτσας στο Μουζάκι Καρδίτσας λόγω τροποποίησης υγειονομικών όρων λειτουργίας καταστήματος σύμφωνα με το υπ΄αριθ.242860/13-6-2021 έγγραφο του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής ,Υγειονομικού ελέγχου και Δημόσιας Υγείας Π.Ε.Καρδίτσας.

 

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάληψη Κ.Χ. του καταστήματος "ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ" ιδιοκτησίας Λαγού Αλέξανδρου στο Μουζάκι Καρδίτσας ύστερα από το αριθ.πρωτ. 1016/49/45-α/15-6-2021 έγγραφο του Α.Τ.Μουζακίου  και την από 23/6/2021 έκθεση αυτοψίας Τεχνικής Υπηρεσίας ,Δήμου Μουζακίου

 

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης για την "Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020."

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι: 5 μέλη.

 

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Παρασκευή 09.07.2021 και από ώρα    11:00 έως   13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email  t.anyfantis@mouzaki.gr είτε στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κ.Ανυφαντή Θωμά) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350139.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο: 

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Στάθης Θεοφάνης