ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι  16/06/2021

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                         

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

 

Για  έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΠΡΟΣ:

 

Τους κ.

 

1.Στάθης Θεοφάνης

2.Κανιούρας Γεώργιος

3.Κωτίνας Σωκράτης

4.Παπακώστας Γεώργιος

5.Αγγελάκη Αποστολία

6.Γκαγκάς Αριστείδης

7.Γέρμανος Γεώργιος

 

 

 

 

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη  δια περιφοράς συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει την 17η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα  11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

1.      Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά  της πλατείας στην ΤΚ Αγναντερού.

 

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων περιμετρικά της πλατείας στην ΤΚ Κρανέας.

 

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης που αφορά την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων  σε τμήμα της οδού Πόντου στην ΤΚ Μουζακίου

 

4.      Περί μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής σκυροδέματος ,φερόμενης ιδιοκτησίας της "ΘΕΤΤΑΛΟΣ ΑΒΕΤΕ" που βρίσκεται στην ΤΚ Αγναντερού,ΔΕ Παμίσου,στον Δήμου Μουζακίου Ν.Καρδίτσας.

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι: 5 μέλη.

 

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Πέμπτη 17.06.2021 και από ώρα    11:00 έως   13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email  t.anyfantis@mouzaki.gr είτε στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κ.Ανυφαντή Θωμά) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350139.

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο: 

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Στάθης Θεοφάνης