ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΝ 27/4/2021

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                

 

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                        Μουζάκι 26/4/2021

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                         

 

 

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

 

 

Για  έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μουζακίου

 

ΠΡΟΣ:

 

Τους κ.

 

1.Στάθης Θεοφάνης

2.Κανιούρας Γεώργιος

3.Κωτίνας Σωκράτης

4.Παπακώστας Γεώργιος

5.Αγγελάκη Αποστολία

6.Γκαγκάς Αριστείδης

7.Γέρμανος Γεώργιος

 

 

 

 

 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη  δια περιφοράς συνεδρίαση που θα γίνει την 27η Απριλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερησίας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87):

 

1.      Εισήγηση στο Δ.Σ. για έγκριση τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων στην ΤΚ Μαυρομματίου Δήμου Μουζακίου.

 

 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ήτοι: 5 μέλη.

 

Τα μέλη καλείσθε επίσης να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, τη Τρίτη 27.4.2021 και από ώρα 10:00 έως 12:00 είτε ηλεκτρονικά στο email  t.anyfantis@mouzaki.gr είτε στη γραμματεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κ.Ανυφαντή Θωμά) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350139.

 

 

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς για τον εξής λόγο: 

 

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος A’) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” και συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” και στην παράγραφο 1 ορίζεται ρητά ότι: «Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε δια περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010, είτε δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

 

 

  Στάθης Θεοφάνης