ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μουζάκι  14/11/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Αρ.Πρωτ:13003

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Τακτική  Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) την 22/11/2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο θέμα:

1.Γνωμοδότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα  –  προϋπολογισμό  του δήμου του έτους 2017 (άρθρο 76 παρ.2α Ν.3852/2010)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ