ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μουζάκι  10/10/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Προς: Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σε Τακτική  Συνεδρίαση (αρ. 76 του Ν. 3852/2010) την 20/10/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Μουζακίου για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο θέμα:

1.Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)του έργου στο Δ.Μουζακίου της Π.Ε.Καρδίτσας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

 

ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ