ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 24-5-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  19/5/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ: 4547

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                         3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των

                                                                     Έδρες τους

                                                         Κοιν.: AHB GROUP

 

                                                                                                          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 24η  Μαϊου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄αριθμ. 3054/07-04-2023 αίτηση της εταιρείας ΑΗΒ GROUP
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων για πυροπροστασία
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των ¨ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΩΝ ¨ και ¨ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ¨
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έκτακτη οικονομική ενίσχυση δημοτών.
Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοφάνης Στάθης

5.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 24/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.  (Αποδοχή χρηματοδότησης)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ,κ. Κουτρομάνος Χρήστος

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 29/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. ( Β΄ χρηματοδότηση )
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ,κ. Κουτρομάνος Χρήστος

7.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 30/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.  (Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ,κ. Κουτρομάνος Χρήστος

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της υπ΄αριθμ. 31/2023 απόφασης Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.  (Έγκριση ΟΠΔ έτους 2023)
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ,κ. Κουτρομάνος Χρήστος

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατάθεση πάγιας προκαταβολής δημοτικών κοινοτήτων σε λογαριασμούς του Δήμου και ορισμός υπευθύνων  κίνησης λογαριασμών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

10.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΟΔΟΥ Τ.Κ. ΟΞΥΑΣ » (Α.Μ: 08/18).
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

11.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ» (Α.Μ: 07/18).
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

12.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Αγίου Ακακίου
Εισηγητής: Προϊσταμενος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Φούκας Βασίλης

 

 

 

 

 

 

                           Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

    ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ