ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12-5-2023, ΩΡΑ 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  12/5/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                                              Αριθ. Πρωτ: 4294

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

Email:l.vlahou@mouzaki.gr

 

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                                               2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                               έδρες τους

    

Καλείσθε σε έκτακτη δια περιφοράς συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184, παρ. 1 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/Α΄/9-7-2022) που θα γίνει στις 12-5-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μουζακίου.

Mε την παρούσα πρόσκληση που σας κοινοποιείται σήμερα Παρασκευή 12-5-2023 και ώρα 09:00 π.μ. σας αποστέλλεται ειδικό έντυπο ψηφοφορίας και εισήγηση του θέματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη απαρτίας αποτελεί η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων  (2/3) των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 18 Δημοτικοί Σύμβουλοι

Ο κατεπείγων χαρακτήρας του θέματος οφείλεται σε χρονικές προθεσμίες, και πιο συγκεκριμένα στο γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει για τις Τοπικές Κοινότητες Μουζακίου η αρδευτική περίοδος, ήτοι από 1 Μαΐου 2023 έως 15 Σεπτεμβρίου 2023.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλείσθε να καταθέσετε το ειδικό έντυπο ψηφοφορίας, που θα φέρει και το ονοματεπώνυμό σας, την Παρασκευή 12-5-2023 από ώρα 11:00 έως 13:00 είτε ηλεκτρονικά στο email l.vlahou@mouzaki.gr, είτε στη γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου (κ. Βλάχου Στυλιανή) κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο 2445350136.

 

1)       

        Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 24/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου με θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πρόσληψη υδρονομέων έτους 2023» και πρόσληψη υδρονομέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ. 79/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

 

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

 

 

 

 

 

 

                                                                                Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                          

 

                                                                                ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ