ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ-ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10-03-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  06/3/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ: 1920

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για τακτική μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                   2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                                               3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των

 

                                                                                                                                                       Έδρες τους

                                                                                                          

Καλείσθε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με τις διατάξεις α)του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και β)του άρθρου 78 του N. 4954/2022 (Α΄136) που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 10η  Μαρτίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο παρακάτω θέμα:

 

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου για την υπόθεση της ΑΗΒ GRUP
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

(Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παρακαλούνται να δηλώσουν πριν την έναρξη της συνεδρίασης έως τις 16.30 την Παρασκευή 10-03-2023 αν θα παρακολουθήσουν δια ζώσης τη συνεδρίαση ή με τηλεδιάσκεψη).

 

                          Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

  ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ