ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-01-2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ                                                                                                               Μουζάκι  23/1/2023

ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ                                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ: 461

Πληροφορίες: Βλάχου Στυλιανή

τηλ. 24453-50136

 

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η Σ  Η

 

Για τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                         Προς: 1.τον κ. Δήμαρχο,

                                                                       2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

                                                                                                                                      3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των

 

                                                                                                                                                        Έδρες τους

                                                                                                          

Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Μουζακίου την 27η  Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

 

 

1.

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του από 05-01-2023 Πρακτικού της Ερανικής Επιτροπής του Δήμου Μουζακίου
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

2.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αντικατάσταση μέλους της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος

3.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης τεκμηρίωσης εσόδων-δαπανών της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.  και ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης για το έτος 2023
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος

4.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ. για το οικονομικό έτος 2023
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος

5.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση Ο.Π.Δ. έτους 2023 της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Μ.
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΜ κ. Κουτρομάνος Χρήστος

6.

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2023
Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

7.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τακτική επιχορήγηση του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ»
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

8.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το χαρακτηρισμό Κ.Α. ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. προπληρωμής
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

9.

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανώτατου ορίου δαπάνης εξόδων κηδείας αιρετών
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

10.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Αντιδημάρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

11.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα & του 1ου  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» (Α.Μ. 18/12)
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πατσιαούρας Ιωάννης

12.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λαζαρίνας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

13.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κρανέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

14.

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Λοξάδας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

 

 

 

                           Η  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

     ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ