Απόφαση 12/2020: Αίτηση των Τοπικών Συμβούλων Κούτσικο Νικόλαο και Χαλίλη Κων/νο

 

      ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΞΥΑΣ

 

                                                Αποδεικτικό τοιχοκόλλησης

 

Στην Οξυά σήμερα την 06/09/2020  και ώρα 9.00  π.μ. ο υπογραφόμενος  Λαμπρός Β Ευθυμίου της κοινότητας Τ.Κ Οξυάς τοιχοκόλλησα στον πίνακα ανακοινώσεων τις Τ.Κ Οξυάς πίνακα με τα συζητηθέντα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά την τακτική συνεδρίαση του συμβουλίου της 04/09/2020 και στον οποίο περιλαμβάνεται και η παρούσα απόφαση παρουσία των μαρτύρων:1.Δημήτρη Πάτα και 2. Κωνσταντίνο Σερίφη

     Αφού συντάχθηκε και υπογράφεται το πρακτικό αυτό.

 

                                                                                                                                                   

                                                                                    Ακριβές Αντίγραφο

                                                                                Οξυά 04/09/2020

                                                                    Ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας

 

                                                                 Λάμπρος Β Ευθυμίου

 

 

              

 

  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

 

 

 

Από Την ΠΡΑΞΗ 8/2020 συνεδρίασης του συμβουλίου της κοινότητας Οξυάς

 

Αριθμός Απόφασης :12/2020

 

 

 

ΘΕΜΑ Αίτηση των Τοπικών Συμβούλων Κούτσικο Νικόλαο και Χαλίλη Κων/νο

 

Σήμερα στις 04/09/2020  ημέρα Παρασκευή και ώρα19:30 μ.μ το συμβούλιο της κοινότητας Οξυάς συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα της κοινότητας Οξυάς, ύστερα από την αριθμ.7862/01/09/2020 πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε με αποδεικτικό στα μέλη αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 89 του Ν. 4555/2018,για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διατάξεως .

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν:

 

 

 

Α)α

 Μ   έ   λ  η

Παρόντες

Απόντες

1.

Ευθυμίου Λάμπρος                                               Πρόεδρος

Χ

 

2.

Σπύρος Σωτηρίου                                                  Μέλος  

Χ

 

3.

Κουτσικουρής Αλέξανδρος                                      Μέλος

Χ

 

4.

Κούτσικος Νικόλαος                                               Μέλος

 χ 

 

5.

Χαλίλης Κωνσταντίνος                                            Μέλος

Χ

 

 

Τα απόντα μέλη της κοινότητας κλήθηκαν νόμιμα

 

 

 

Αριθμός απόφασης 12/2020

 

 

 

Εισηγούμενος ο πρόεδρος τις αιτήσεις Νικολάο Κούτσικο και Χαλίλη Κων/νο με θέμα: Συντήρηση δρόμων στις κτηνοτροφικές μονάδες, συντήρηση στεγάστρων,   συντήρηση ποτίστρες και συντήρηση όλων των δρόμων με χαλικοστρώσεις.

 

                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Το Συμβούλιο ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, αποφάσισε

 

ΟΜΟΦΩΝΑ στο να στείλει αίτημα η Τεχνική Υπηρεσία στο Δασαρχείο για την διάθεση χαλικιού για τις ανάγκες των αγροκτηνοτροφικών δρόμων και να προχωρήσει στην συντήρηση των στεγάστρων και σε όλες τις ποτίστρες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2020

 

 

 

 

 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                                                    Ακολουθούν υπογραφές

 

Λάμπρος Β Ευθυμίου